Mokymo programos
Lietuvių filologija
Valstybinis kodas: 612U10003
Kodas pagal ISCED: 51122
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti lietuvių filologus, gebančius dirbti su įvairiomis informacinėmis technologijomis, redaguoti įvairių žanrų verstinius bei originalius tekstus, analizuoti, klasifikuoti ir vertinti kalbos dalykus ir nustatyti jų vertę bendrinės kalbos požiūriu, vertinti įvairius literatūros kūrinius literatūros istorijos ir dabarties kontekstuose, mokyti lietuvių kalbos kaip svetimosios ir kultūros aktualijų remiantis naujausiais lingvodidaktikos pasiekimais.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji lietuvių filologai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: filosofijos įvadą, Lietuvos istoriją (iki 1795 m.), etiką, ugdymo filosofiją ir vadybą, filosofijos istoriją bei specialybinius dalykus: lietuvių kalbos leksiką, praktinę lietuvių kalbos gramatiką, tekstų supratimą ir kalbėjimo strategiją, akademinį rašymą, šiandienines lietuvių literatūros tendencijas.
Atliekama profesinė praktika. Praktinių studijų trukmė – 120 val. Jos metu įtvirtinami ir tobulinami darbo su lietuvių kalbos literatūra pagrindai, vertimo ir analizavimo bei kiti gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiam suteikiamas filologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus lietuvių filologijos studijų programą, studijas galima tęsti humanitarinių mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Lietuvių filologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti lietuvių filologais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Filologijos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti lietuvių filologo darbą.
Asmuo, įgijęs filologijos bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti taisyklingai ir tiksliai reikšti mintis žodžiu ir raštu, redaguoti, analizuoti, interpretuoti ir versti tekstus, vertinti kultūros procesus, taikyti kalbos ir literatūros tyrimų metodikas, surasti reikiamą medžiagą įvairiuose informacijos šaltiniuose, naudotis įvairiomis informacinėmis technologijomis;
- žinoti lietuvių kalbos sistemą ir jos subtilybes, lietuvių literatūros istoriją, lietuvių kalbos ir literatūros vaidmenį Lietuvos kultūros procesuose, lietuvių literatūros vietą Europos ir pasaulio literatūros kontekste, lietuvių kalbos ir literatūros procesus ir sieti juos su kultūros raida, žinoti vertimo pagrindus;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, nuosekliai ir aiškiai reikšti savo mintis, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, būti mandagiu, komunikabiliu, tolerantišku, mokėti išlaikyti savitvardą ir efektyviai valdyti konfliktus.
Lietuvių filologijos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal lietuvių filologijos studijų programas.
Norintiems siekti lietuvių filologijos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti lietuvių filologu nėra pripažįstami
Įgiję filologijos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti kultūros bei švietimo sistemoje, redakcijose, leidyklose, archyvuose, bibliotekose, dėstyti lietuvių kalbą kaip svetimąją suaugusiųjų mokymo institucijose, dirbti leksikografo, redaktoriaus, darbą.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju