Mokymo programos
Istorija Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612V10001
Kodas pagal ISCED: 51122
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti istorijos bakalaurus, aukštos kvalifikacijos, plataus humanitarinio išsilavinimo istorikus, reikalingus Lietuvos kultūros ir švietimo sistemai, turinčius teorines žinias bei praktinius, mokslo tiriamuosius įgūdžius darbui istorijos tyrimo bei taikymo srityje, profesinę kompetenciją plėsti, gilinti ir atnaujinti žinias bei gebėjimus per visą gyvenimą trunkantį mokymąsi.Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji istorikai studijuoja bendruosius universitetinius dalykus: ekonomikos teoriją, etikos pagrindus, filosofijos įvadą, kalbos kultūrą, politologijos įvadą ir kt., bei specialybinius dalykus: ankstyvąją LDK istoriją, Lietuvos proistorę, senovės istoriją, vidurinių amžių istoriją, Krikščionybės istorijos įvadą, etnologijos įvadą ir kt.
Studijų programoje numatytos dvi specializacijos: medievistika ir naujoji istorija.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas istorijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus istorijos bakalaurantūros, istorijos studijų programą, studijas galima tęsti humanitarinių mokslų srities magistrantūros bei specialiųjų profesinių studijų programose.
Istorijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti istorijos bakalaurais, istorikais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Istorijos bakalauro, istoriko kvalifikacija reikalinga norint dirbti istoriko darbą.
Asmuo, įgijęs istorijos bakalauro, istoriko kvalifikaciją, turi:
- gebėti atlikti istorinius tyrimus – istoriografijos bei šaltinių paiešką, juos analizuoti, sisteminti bei vertinti, komunikuoti raštu bei žodžiu, analitiškai mąstyti, savarankiškai gilinti žinias;
- žinoti Lietuvos ir visuotinės istorijos pamatines koncepcijas ir procesus, istorijos tyrimų metodologiją;
- mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai ir savarankiškai, moksliškai mąstyti, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis.
Istorijos bakalauro, istoriko kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal istorijos studijų programą.
Norintiems siekti istorijos bakalauro, istoriko kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti istoriku nėra pripažįstami.
Įgiję istorijos bakalauro, istoriko kvalifikaciją asmenys gali dirbti istorijos tyrimus atliekančiose institucijose, paveldosaugos sistemoje, bendrojo lavinimo mokyklose, muziejuose, archyvuose, paminklosaugos institucijose, krašto apsaugos, saugumo ir kitose valstybinėse įstaigose.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju