Mokymo programos
Archeologija Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612V40001
Kodas pagal ISCED: 51122
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti archeologijos bakalaurus, aukštos kvalifikacijos, plataus humanitarinio išsilavinimo archeologus, reikalingus Lietuvos mokslui ir kultūrai, turinčius teorines žinias bei praktinius, mokslo tiriamuosius įgūdžius darbui archeologijos tyrimų srityje, profesinę kompetenciją plėsti, gilinti ir atnaujinti žinias bei gebėjimus per visą gyvenimą trunkantį mokymąsi.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji archeologai studijuoja bendruosius universitetinius dalykus: ekonomikos teoriją, filosofijos istoriją, etikos pagrindus, politologijos įvadą, Lietuvos etninių ir tautinių mažumų istoriją ir kultūros antropologiją, etnologijos pagrindus ir kt., bei specialybinius dalykus: archeologijos įvadą, archeologijos lauko tyrimų metodiką, archeologinių radinių pirminį konservavimą ir restauravimą, žalvario ir ankstyvąjį geležies amžių, fizinės antropologijos pagrindus ir kt.
Vykdoma trijų dalių mokomoji (archeologinė) praktika archeologinių tyrimų vietose vasarą – archeologinių tyrimų sezonu. Praktinių studijų trukmė - 480 val. Jos metu susipažįstama su praktikos atlikimo vietove, įtvirtinami ir tobulinami tyrimų planavimo, atlikimo, ataskaitų rašymo, teorinių žinių įtvirtinimo kitoje aplinkoje ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas archeologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus archeologijos bakalaurantūros, archeologijos studijų programą, studijas galima tęsti humanitarinių bei socialinių mokslų sričių magistrantūros studijų programose.
Archeologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti archeologijos bakalaurais, archeologais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Archeologijos bakalauro, archeologo kvalifikacija reikalinga norint dirbti archeologo darbą.
Asmuo, įgijęs archeologijos bakalauro, archeologo kvalifikaciją, turi:
- gebėti įstatymų numatyta tvarka vykdyti intervencinius archeologijos tyrimus, rašyti archeologijos tyrimų mokslines ataskaitas, dirbti tarpdisciplininėse grupėse, komunikuoti raštu bei žodžiu, analitiškai mąstyti, savarankiškai gilinti žinias;
- žinoti Lietuvos ir visuotinės istorijos pamatines koncepcijas ir procesus, bendrąją proistorės raidą, materialiuosius šaltinius, archeologijos tyrimų metodus, archeologijos tyrimų mokslinių ataskaitų rašymo principus, Lietuvos paveldo apsaugos reikalavimus;
- mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai ir savarankiškai bei komandoje, moksliškai mąstyti, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis.
Archeologijos bakalauro, archeologo kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal archeologijos studijų programą.
Norintiems siekti archeologijos bakalauro, archeologo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti archeologu nėra pripažįstami.
Įgiję archeologijos bakalauro, archeologo kvalifikaciją asmenys gali dirbti mokslo ir studijų institucijose (Lietuvos istorijos instituto Archeologijos skyriuje, aukštųjų mokyklų katedrose, kur dėstoma ir tiriama Lietuvos proistorė ir archeologija), muziejuose, kur yra archeologijos, numizmatikos ar bendrieji istorijos skyriai, paminklosaugos sistemoje (Kultūros vertybių apsaugos departamente ir jo padaliniuose, savivaldybių paminklotvarkos skyriuose).

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju