Mokymo programos
Chemija Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612F10001
Kodas pagal ISCED: 51144
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti fundamentalų išsilavinimą turinčius chemikus, galinčius sėkmingai ir produktyviai dirbti Lietuvos chemijos pramonėje, gebančius tinkamai vartoti chemijos terminologiją, turinčius kokybinės ir kiekybinės cheminės analizės principų suvokimą, žinančius svarbiausius medžiagų struktūros tyrimo metodus, išmanančius apie naujas ir reikšmingas cheminių tyrimų ir plėtros problemas.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji chemikai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: aplinkos ir darbų saugą, praktinę informatiką, filosofijos įvadą, estetikos pagrindus, lietuvių kalbos kultūrą ir kt., bei specialybinius dalykus: bendrąją chemija, fiziką, matematiką, neorganinę chemiją, spektroskopinius metodus ir kt.
Studijų programoje numatytos dvi specializacijos: chemija bei konservavimo ir restauravimo chemija.
Vykdoma profesinė praktika chemijos laboratorijose ar kitose su chemija susijusiose įmonėse. Praktinių studijų trukmė - 400 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami laboratorinio stebėjimo, matavimo, skaičiavimo, gautų duomenų interpretavimo, standartinių laboratorinių procedūrų atlikimo ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas chemijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus chemijos studijų programą, studijas galima tęsti fizinių mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Chemijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti chemikais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Chemijos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti chemiko darbą.
Asmuo, įgijęs chemijos bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti dirbti laboratorijoje, kūrybiškai spręsti kylančias problemas, tinkamai vartoti chemijos terminologiją, nomenklatūrą, matavimo vienetus, taikyti kvantinės mechanikos principus aprašant atomų bei molekulių sandarą ir savybes, matyti ryšį tarp medžiagos visuminių savybių ir pavienių atomų bei molekulių savybių, atlikti sintezės ir analizės darbus su neorganinėmis bei organinėmis medžiagomis, spręsti kokybinius ir kiekybinius žinomo ir nežinomo pobūdžio uždavinius, teoriškai atpažinti ir analizuoti naujoviškas problemas bei planuoti jų sprendimo strategijas, stebėti ir matuoti kiekybinio bei kokybinio pobūdžio chemines savybes, įvykius ar kitimus, juos sistemiškai ir patikimai užrašyti bei dokumentuoti, naudotis informacinėmis technologijomis, dirbti grupėje, sistemiškai bei analitiškai mąstyti
- žinoti neorganinę, organinę, fizikinę, analizinę chemiją, pagrindines konvencijas, kokybinės ir kiekybinės cheminės analizės principus, pagrindinius cheminių reakcijų tipus, jų charakteristiką, termodinamikos principus bei jų taikymo chemijoje metodus, cheminės kinetikos pagrindus, pagrindinių medžiagų tyrimo metodus, naujas ir reikšmingas cheminių tyrimų ir plėtros problemas
- mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai ir savarankiškai, moksliškai mąstyti, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis, saugiai dirbti su cheminėmis medžiagomis
Chemijos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal chemijos studijų programą.
Norintiems siekti chemijos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti chemiku nėra pripažįstami.
Įgiję chemijos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti įmonių chemijos laboratorijose ar su chemija susijusiuose įmonių gamybiniuose padaliniuose, analizės ir kontrolės tarnybose, aplinkosaugos įstaigose ir organizacijose.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju