Mokymo programos
Žiniasklaidos informacinės technologijos Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612E14002
Kodas pagal ISCED: 51152
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.
Neakivaizdinė: 6 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti bakalaurus, turinčius teorinių ir praktinių žinių apie kompiuterines sistemas, programavimo technologijas ir programų inžineriją, interneto technologijas, vaizdo ir garso formavimą, perdavimą bei saugojimą, erdvės modeliavimą, vizualizaciją, animaciją, žiniatinklio inžinerijos principus bei žiniatinklio sistemų kūrimo ir valdymo įrankius, garso, vaizdo ir internetinės žiniasklaidos turinio kūrimo principus ir taisykles, gebančius projektuoti, diegti, profesionaliai panaudoti bei tobulinti garso ir vaizdo, interaktyvių medijų sistemų techninę ir programinę įrangą, dirbti informacinių technologijų sistemų projektavimo, programavimo, technologinį ir kitą inžinerinį darbą įmonėse bei organizacijose.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji informatikos inžinerijos bakalaurai studijuoja bendrojo lavinimo dalykus: filosofiją, komunikavimo pagrindus, kalbas; studijų pagrindų dalykus: fiziką, matematiką, tikimybių teoriją ir statistiką, kompiuterinę grafiką, chemiją, mikro- ir makroekonomiką, vadybos ir teisės pagrindus, ergonomikos pagrindus, informacines technologijas ir programavimą, operacines sistemas, multimedia signalus ir sistemas, kompiuterių architektūrą ir tinklus; bei specialaus lavinimo dalykus: medijų dizaino pagrindus, duomenų bazes ir informacines sistemas, duomenų struktūras, trimatės grafikos modeliavimą, vizualizaciją ir animaciją, skaitmeninį vaizdo ir garso apdorojimą, ir kt. dalykus. Iš viso studijuojama 40 dalykų.
Praktika atliekama įmonės ar organizacijos padalinio darbo grupėse. Bendra praktikos trukmė - 10 savaičių. Jos metu įtvirtinamos teorinės žinios ir vystomi gebėjimai jas taikyti, kuriant didesnės apimties programas, rengiamas projektas, įsisavinant UML pagrindus ir programavimo stilių, atliekamas programų derinimas, testavimas ir tobulinimas, susipažįstama su didelių programų kūrimo specifika, ugdomi praktiniai ir perkeliamieji gebėjimai, praktiškai patikrinami bakalauro baigiamojo darbo eksperimentiniai rezultatai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas informatikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Žiniasklaidos informacinių technologijų bakalauro studijų programą, studijas galima tęsti informatikos ar informatikos inžinerijos magistrantūros studijų programose.
Žiniasklaidos informacinės technologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems įgyti informatikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Informatikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti informacinių technologijų sistemų projektavimo, programavimo, technologinį ir kitą inžinerinį darbą įmonėse bei organizacijose.
Asmuo, įgijęs informatikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį:

funkcinės kompetencijos -

  • gebės planuoti žiniaskalaidos inžinerijos profesinę veiklą, atsižvelgiant į keliamus tikslus, analizuoti keliamų tikslų įgyvendinimo galimybes, fiksuoti ir analizuoti savo veiklą, jos rezultatus siekiant keliamų tikslų, teikti ataskaitas koordinuojantiems asmenims, koreguoti veiklą, atsižvelgiant į veiklos rezultatų analizę ir specialistų rekomendacijas, vykdyti atitinkamą projektinę veiklą;
  • gebės valdyti ir pritaikyti sudėtingas informatikos inžinerijos, žiniasklaidos inžinerijos, vaizdo, garso ir multimedia technologijas, ieškoti, kaupti, sisteminti ir analizuoti žiniasklaidos inžinerijos veiklai atlikti reikalingą informaciją, atlikti veiklos užduotis, įvertinant socialines ir etines problemas;
  • gebės numatyti veiklos atlikimo būdus ir metodus konkrečioje žiniasklaidos inžinerijos profesinėje srityje, įvertinant naujai atsirandančius veiklos elementus ir nuolat kintantį veiklos turinį; standartinius sprendimus įgyvendinti žinomoje ir naujoje aplinkoje;

pažintinės kompetencijos -
  • gebės panaudoti teorines ir praktines informatikos inžinerijos, žiniasklaidos inžinerijos, vaizdo, garso ir multimedia technologijų žinias priimant sprendimus;
  • gebės taikyti veikloje plačias teorines žinias, pagrįstas naujų fundamentaliųjų ir taikomųjų tyrimų rezultatais; taip pat taikyti plačias teorines žinias, būtinas naujų technologijų įsisavinimui;
  • gebės taikyti naujausias informatikos ir žiniaskalaidos inžinerijos bei mokslinių tyrimų (fundamentaliųjų ir taikomųjų) sukurtas teorines žinias sprendžiant veiklos kintamumo keliamas problemas; pagilinti ir praplėsti profesinės srities žinias (plėtoti pažintines kompetencijas) mokantis savarankiškai, įvertinus savo veiklos rezultatus;

bendrosios kompetencijos -
  • turės analitinio mąstymo, problemų sprendimo gebėjimų, savarankiškumo, gebėjimo susikoncentruoti, bendravimo ir darbo grupėje gebėjimų, mokymosi mokytis gebėjimo;
  • gebės bendrauti ir bendradarbiauti su savo srities ir gretimų sričių specialistais; kritiškai vertinti savo darbo rezultatus;
  • turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti prie nuolatinių pokyčių profesinės veiklos srityje ir veiklos turinio kaitos; gebėjimo nusistatyti mokymosi poreikius ir savarankiškai mokytis, siekiant tobulinti profesinę kvalifikaciją.

Informatikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal informatikos inžinerijos krypties studijų programas.
Norintiems siekti informatikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinio laipsnio, reikia vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti informatikos inžinerijos srityje nėra pripažįstami.
Įgiję informatikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti informacinių technologijų sistemų projektavimo, programavimo, technologinį ir kitą inžinerinį darbą įmonėse bei organizacijose multimedijų projektuotojais, programuotojais, interneto, garso, vaizdo inžinieriais, žiniatinklio projektuotojais, turinio programuotojais, informacijos specialistais, kūrėjais, grafikos programuotojais ar joms artimose pareigybėse.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju