Mokymo programos
Migracijos politikos ir lietuvių diasporos istorija
Valstybinis kodas: 621V27001
Kodas pagal ISCED: 51222
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Migracijos politikos ir lietuvių diasporos istorijos studijų programa skirta parengti aukštos kvalifikacijos ir plačios erudicijos, kritiškai mąstančius migracijos politikos ir lietuvių diasporos istorijos specialistus, sugebančius dirbti mokslo tiriamąjį darbą humanitarinių ar socialinių mokslų srityje. Plečiamoji studijų programa orientuota į migracijos politikos, istorijos, teisės bei lietuvių diasporos ypatybių studijas. Stojantieji turi turėti bakalauro ar jam prilyginamą kvalifikacinį laipsnį ir įvykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji istorijos magistrai studijuoja privalomus specialybinius dalykus: Visuotinė migracijos istorija, Migracijos tyrimų metodai ir šaltiniai, Lietuvos migracijos politikos istorija, Lyginamoji migracijos politika, Tarptautinė migracijos teisė, Lietuvių diasporos organizavimosi istorija, Intelektualinė lietuvių egzilio istorija, Tarpkultūrinių diskursų analizė; taip pat studentai gali rinktis pasirenkamuosius kursus (Lyginamoji pilietybės politika, Lietuvių diplomatijos emigracijoje istorija, XX a. politinių idėjų istorija, ES migracijos ir prieglobsčio politika, Egzodo kultūrinis paveldas, Tautiniai sąjūdžiai Vidurio Rytų Europoje, Diplomatijos istorija, Liaudies diplomatijos emigracijoje istorija, Pasaulis ir Lietuva XX a., Europa ir jos regionai).
Mokslinis-tiriamasis darbas orientuotas į mokslinio tyrimo įgūdžių tobulinimą. Rengdami tiriamąjį projektą magistrantai pasirenka ir formuluoja tyrimo temą, formuoja bibliografiją ir pasirenka bei aprobuoja tyrimo metodikas, ypač kreipdami dėmesį į tarpkryptinį (tarpdalykinį) turinį, lyginamuosius metodus. Atlikdami mokslinę tiriamąją praktiką, pasirinktinai, LR ar kitų šalių viešojo administravimo institucijose, užsienio lietuvių (ar imigrantų Lietuvoje) bendruomenėse magistrantai atlieka empirinį tyrimą ir pirminius rezultatus pateikia raštu, vadovaudamiesi moksliniam darbui keliamais reikalavimais.
Baigus istorijos studijų programą studijas galima tęsti istorijos ir kitose humanitarinių ir socialinių mokslų sričių doktorantūroje Lietuvoje ir užsienyje.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Istorijos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti gimnazijose, kolegijose, universitetuose, mokslo organizacinį ir mokslo tiriamąjį darbą, susijusį su diasporos ir migracijos politikos istorija, archyvuose, muziejuose, bibliotekose, paveldosaugos sistemoje, mokslo leidyklose ir žiniasklaidos sistemoje, santykių su užsieniu sistemoje, analitinį - konsultacinį, administracinį darbą, susijusį su diasporos istorija ir migracijos politika, viešojo administravimo institucijose ir įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose.
Asmuo, įgijęs istorijos magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti savarankiškai kritiškai analizuoti faktografinę - empirinę medžiagą (duomenis),
- analizuoti socialinę, politinę, kultūrinę informaciją, apibūdinančią migracijos procesus,
- tyrinėti ir skleisti gerąją lietuvių bendruomeninio organizavimosi patirtį,
- atlikti konsultacinio pobūdžio darbą valstybinėms, visuomeninėms, politinėms ir verslo struktūroms.
Istorijos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal istorijos studijų magistrantūros programas.
Norintiems siekti istorijos magistro kvalifikacijos reikia turėti bakalauro ar jam prilygintą kvalifikacinį laipsnį ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu įgyta istoriko kvalifikacija nėra pripažįstama.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vytauto Didžiojo universitetas Kaunas K. Donelaičio g. 58
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju