Mokymo programos
Taikomoji chemija
Valstybinis kodas: 621F10003
Kodas pagal ISCED: 51244
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti magistrus, turinčius gilių chemijos ir cheminės technologijos žinių, įgijusius mokslinio tiriamojo darbo įgūdžių, gebančius naudotis šiuolaikiniais cheminių junginių fizikinės ir cheminės analizės metodais, savarankiškai spręsti įvairias cheminių medžiagų sintezės, gamybos technologijos ir analizės problemas, dirbti tiriamąjį, technologinį, ekpsertinį bei konsultacinį darbą chemijos pramonės, farmacijos įmonėse ir įvairių su chemija bei chemijos inžinerija susijusių įmonių analitinėse ir mokslinėse laboratorijose.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji Taikomosios chemijos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: pramoninę chemiją, spektrinę analizę, cheminę kinematiką, nanomedžiagų technologijas, skysčių ir dujų chromatografiją, ir taikomuosius studijų dalykus: kompiuterinių programų taikymą chemijoje ir kt. dalykus priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos:
1. Taikomosios neorganinės chemijos (kristalų chemiją, mineralines trąšas, pramoninę silikatų chemiją, dirbtinio ir natūralaus kietinimo silikatines medžiagas ir tų medžiagų kokybės kontrolę).
2. Taikomosios organinės chemijos (organines elektronines medžiagas ir technologijas, gydomąją kosmetiką, žaliąją chemiją ir atsinaujinančius resursus, biokatalizatorius organinėje chemijoje).
3. Taikomosios polimerų chemijos (polimerus aukštosioms technologijoms, aukštesniąją tekstilės chemiją ir technologiją, makromolekulinę fizikinę chemiją, polimerų kompozitus, pluoštų chemiją ir technologiją).
Iš viso studijuojama 16 dalykų.
Studijų programoje praktika nenumatyta.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas chemijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Taikomosios chemijos studijų programą, studijas galima tęsti fizinių bei technologinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Taikomosios chemijos studijų programa skirta asmenims, turintiems chemijos ar chemijos inžinerijos ar jai artimos fizinių mokslų studijų krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją bei siekiantiems tapti chemijos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Chemijos magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti tiriamąjį, technologinį, ekpsertinį bei konsultacinį darbą chemijos pramonės, farmacijos įmonėse ir įvairių su chemija bei chemijos inžinerija susijusių įmonių analitinėse ir mokslinėse laboratorijose.
Asmuo, įgijęs chemijos magistro kvalifikacinį laipsnį:

funkcinės kompetencijos -
 • gebės savarankiškai atlikti taikomojo pobūdžio tyrimus chemijos bei cheminės technologijos srityse; teikti konsultacijas profesinės veiklos srityje; koordinuoti projektus, orientuotus į inovacijų diegimą; analizuoti veiklos rezultatus ir pristatyti juos specialistų ir ne specialistų auditorijai;
 • gebės tirti, organizuoti ir valdyti sudėtingus veiklos cheminius procesus; vertinti daugelį tarpusavyje sąveikaujančių ir kintančių veiksnių, darančių įtaką veiklos efektyvumui; nustatyti veiklos atlikimo standartus;
 • gebės priimti inovatyvius sprendimus, paremtus veiklos analizės ir atliktų tyrimų rezultatais, įvertinant alternatyvius sprendimo variantus bei galimas socialines ir etines veiklos pasekmes;

 • pažintinės kompetencijos -
 • gebės taikyti naujausias chemijos ir cheminės technologijos žinias, tarpdisciplinines kontekstines žinias, taip pat per savarankiškus taikomuosius tyrimus sukurtas žinias;
 • gebės įvertinti naujausias žinias chemijoje ir jai artimose ar giminingose srityse ir jas pritaikyti; atrasti naujų faktų, atliekant taikomuosius tyrimus profesinės veiklos srityje;
 • gebės kūrybiškai pritaikyti teorines žinias ir mokslinių tyrimų rezultatus nuolat kintančioje profesinėje veikloje; nuolat plėtoti turimas ir vystyti naujas kompetencijas, įvertinant veiklos pokyčių keliamus reikalavimus ir siekiant funkcinių ir pažintinių kompetencijų kombinacijų įvairovės.

 • bendrosios kompetencijos -
 • turės analitinio, sisteminio ir kritinio mąstymo, iniciatyvumo gebėjimų, gebės spręsti problemas ir dirbti grupėje;
 • gebės bendradarbiauti su kitų organizacijų atstovais, siekiant perimti patirtį, orientuotą į veiklos tobulinimą; kritiškai vertinti naujas idėjas ir socialines normas bei santykius;
 • turės kūrybinio mąstymo gebėjimų; gebės spręsti problemas, net ir turint ribotą informaciją; turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti prie nuolat besikeičiančių profesinės veiklos situacijų ir veiklos turinio; gebės savarankiškai mokytis pagal paties parengtą mokymosi poreikių tenkinimo planą.

 • Chemijos magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal chemijos krypties studijų programas.
  Norintiems siekti chemijos magistro kvalifikacinio laipsnio, reikia turėti chemijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
  Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti chemijos srityje nėra pripažįstami.
  Įgiję chemijos magistro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti tiriamąjį, technologinį, ekpsertinį bei konsultacinį darbą chemijos pramonės, farmacijos įmonėse ir įvairių su chemija bei chemijos inžinerija susijusių įmonių analitinėse ir mokslinėse laboratorijose.
  Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
  Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
  Kauno technologijos universitetas Kaunas K. Donelaičio g. 73
  Komentarai

  Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

  Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju