Mokymo programos
Sveikatos politika ir vadyba
Valstybinis kodas: 621L22004
Kodas pagal ISCED: 51231
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Sveikatos politikos ir valdymo magistrantūros programa skirta parengti specialistus, gebančius, remiantis viešosios politikos ir valdymo bendraisiais principais bei darnaus visuomenės vystymosi bei šiuolaikinės visuomenės sveikatos principais, aktyviai dalyvauti sveikatos politikos formavime ir jos įgyvendinime, t.y. sveikatos politikos koncepcijų, strategijų, teisės aktų ir programų kūrime, visuomenės sveikatos vertinime ir stebėsenoje, tinkamų strategijų įgyvendinime, finansų ir atsakomybės paskirstyme, žmogiškųjų išteklių ir personalo, sveikatos priežiūros kokybės planavime ir valdyme, moksliniuose tyrimuose bei kitose sveikatos politikos srityse.
Stojantysis turi turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji politikos mokslų magistrai studijuoja 16 studijų dalykų: viešąją politiką ir jos analizę, politikos formavimą ES ir Lietuvos institucijose, visuomenės darnų vystimąsi, mokslinį tiriamąjį darbą, sveikatos politiką Lietuvoje ir ES, socialinių sveikatos veiksnių įtaką, sveikatos sistemos strateginį valdymą, sveikatos priežiūros organizavimą ir vadybą, sveikatos ekonomiką, visuomenės sveikatos informacijos valdymą, sveikatos teisę ir etiką, žmogiškųjų išteklių ir personalo valdymą, sveikatos priežiūros kokybės vadybą, programų ir projektų valdymą, elektroninę sveikatą, sveikatos aplinkos valdymą ir kt.
Praktika nenumatyta.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas politikos mokslų magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Sveikatos politikos ir valdymo studijų programą studijas galima tęsti politikos mokslų bei vadybos ir administravimo krypčių doktorantūrose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Politikos mokslų magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti vadovaujantį darbą sveikatos politikos formavimo, koordinavimo bei įgyvendinimo institucijose bei profesinės veiklos sferose Lietuvoje ir Europos Sąjungos valstybėse, visuomeninėse ir pelno nesiekiančiose organizacijose, nevyriausybinėse organizacijose, privačiose sveikatos priežiūros įstaigose, kurios reikalauja teorinių, metodologinių ir specialiųjų žinių apie sveikatos politikos ir valdymo procesus.
Asmuo, baigęs Sveikatos politikos ir valdymo studijų programą ir įgijęs politikos mokslų magistro kvalifikacinį laipsnį, turi:
- gebėti įvertinti sveikatos politikos ir valdymo būklę, kaip sudėtinę viešosios politikos dalį, taikant mokslinių tyrimų metodus, analizuoti visuomenės demografines, sergamumo, mirtingumo, gyvenimo kokybės, elgsenos ir gyvensenos problemas, išskirti prioritetines visuomenės sveikatos problemas ir poreikius, remiantis darnaus vystymosi principais, valdyti visus išteklius, kurie gali būti naudojami gyventojų sveikatai gerinti, ir tokiu būdu efektyviai spręsti visuomenės sveikatos problemas, formuoti nacionalinę, regionų ir savivaldybių sveikatos politiką ir strategijas, taikant moksliškai pagrįstus metodus
- žinoti LR bei ES sveikatos sistemos teisės norminius aktus, Lietuvos nacionalines visuomenes sveikatos priežiūros strategijas, Nacionalinės sveikatos tarybos veiklos dokumentus, sveikatos politikos procesą, t. y. kaip identifikuojamos problemos ir nustatoma kaip jas reikėtų spręsti (dalyviai/politikos formuotojai, problemos sprendimas institucijoje, formuluojama politika, priimami spendimai, kaip jie įgyvendinami ir vertinami)
- mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais.
Politikos mokslų magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal politikos mokslų studijų programą.
Sveikatos politikos ir valdymo studijų programa skirta asmenims, turintiems socialinių mokslų srities (išskyrus sporto, komunikacijos ir informacijos kryptis) bakalauro kvalifikacinį laipsnį, biomedicinos mokslų studijų srities visuomenės sveikatos, medicinos, slaugos, reabilitacijos krypčių bakalauro kvalifikacinį laipsnį, gydytojo higienisto universitetinio išsilavinimo diplomą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti politikos mokslų krypties specialistais nėra pripažįstami.
Baigę Sveikatos politikos ir valdymo studijų programą ir įgiję politikos mokslų magistro kvalifikacinį laipsnį asmenys galės dirbti Sveikatos apsaugos ministerijoje ir sveikatos politiką koordinuojančiose institucijose, regionų ir savivaldybių sveikatos priežiūros tarnybose, visuomenės sveikatos centruose, asmens sveikatos priežiūros įstaigose, privačiose sveikatos priežiūros įstaigose, švietimo ir mokslo įstaigose, rengiančiose visuomenės sveikatos, politikos ir vadybos specialistus ar vykdančiose biomedicinos srities mokslinius tyrimus, teritorinėse ligonių kasose, gyventojų sveikatos rizikos grupių specializuotos priežiūros įstaigose (priklausomybės centruose, psichikos ligonių, vaikų, asmenų su negalia organizacijose), švietimo įstaigose, aktyviai dalyvaujančiose sveikų mokyklų tinklo ar kitose sveikatos stiprinimo ir sveikos aplinkos kūrimo programose, nevyriausybinių organizacijų, užsiimančių sveikatinimo veikla koordinatoriais, įvairių fondų, užsiimančių sveikatos projektų finansavimu, specialistais, sveikatos programų ir projektų vadybininkais, ekspertais.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Mykolo Romerio universitetas Vilnius Ateities g. 20
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju