Mokymo programos
Lyčių ekonomika
Valstybinis kodas: 621L10011
Kodas pagal ISCED: 51231
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Lyčių ekonomikos studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos ekonomistus - socialinio - ekonominio gyvenimo analitikus ir tyrėjus, turinčius ekonominės politikos rengimo kompetencijas ir pasirengusius dirbti nacionalinėse, Europos ir tarptautinėse institucijose, srityse, kurios susijusios su lyčių aspekto integravimu ekonomikoje, lyčių lygybės politikos priemonių rengimu, įgyvendinimu bei monitoringu, programų rengimu ir ekspertize.
Stojantysis turi turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji ekonomikos magistrai studijuoja 16 studijų dalykų: Europos ekonominę integraciją: lygių galimybių ekonomiką, lyčių nelygybės teorijas, lyčių ekonomiką, lyčių aspekto integravimą, lyčiai jautraus biudžeto diegimo strategiją, regioninės plėtros ekonomiką ir lyčių lygybę, žinių ekonomiką: lyčių aspektu, savivaldos ekonomiką lyčių aspektu, moterų ir vyrų verslą, socialinę verslo įmonių atsakomybę lyčių aspektu, moterų ir vyrų santaupas ir investicijas, demografinę ir šeimos politiką, prieinamumą prie finansinių išteklių lyčių aspektu ir kt.
Praktika nenumatyta.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas ekonomikos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Lyčių ekonomikos studijų programą studijas galima tęsti ekonomikos krypties doktorantūroje.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Ekonomikos magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti ekonomisto darbą profesinės veiklos sferose Lietuvos ir Europos Sąjungos institucijose, visuomeninėse ir pelno nesiekiančiose organizacijose, nevyriausybinėse organizacijose, stambaus ir vidutinio bei smulkaus verslo įmonėse, kurios reikalauja teorinių, metodologinių ir specialiųjų žinių apie ekonomikos ir lyčių sąveikos procesus.
Asmuo, baigęs Lyčių ekonomikos studijų programą ir įgijęs ekonomikos magistro kvalifikacinį laipsnį, turi:
- gebėti kritiškai taikyti pasaulinę ir europinę patirtį lyčių ekonomikos srityje, spręsti praktinius ekonominius uždavinius, kylančius viešajame sektoriuje (valstybiniu, apskrities ir savivaldybių bei įstaigų lygiu), verslo sektoriuje (stambaus, vidutinio bei smulkaus verslo įmonių lygiu) ir nevalstybiniame sektoriuje (nevyriausybinių organizacijų lygiu), kritiškai taikyti ekonomikos tradicines teorijas ir šiuolaikines koncepcijas, tiriant ekonomikos reiškinius makro, mezo ir mikro lygiais, taikyti ekonominių duomenų rinkimo technologijas (įvairius kiekybinius ir kokybinius tyrimų metodus) skirtingai ekonominei ir socialinei aplinkai tirti, apdoroti ir analizuoti socialinius-ekonominius duomenis, remiantis šiuolaikiniais statistikos metodais bei naudojant informacines technologijas, rengti, įgyvendinti ir vertinti ekonominės politikos priemones bei projektus, atitinkančius tarptautinius standartus ir ES reikalavimus;
- žinoti lyčių lygybės teorijas, ekonomikos tradicines teorijas ir šiuolaikines koncepcijas;
- mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais.
Ekonomikos magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal ekonomikos studijų programą.
Lyčių ekonomikos studijų programa skirta asmenims, turintiems socialinių mokslų srities (išskyrus sporto kryptį) bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba vientisųjų universitetinių studijų diplomus.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti ekonomikos specialistais nėra pripažįstami.
Baigę Lyčių ekonomikos studijų programą ir įgiję ekonomikos magistro kvalifikacinį laipsnį asmenys galės dirbti nacionalinėse, ES ar tarptautinėse organizacijose ekonomikos, vadybos bei ekonominės politikos srityse. Specifinė lyčių ekonomikos sritis apima ir žmogiškuosius išteklius, socialinių - ekonominių projektų, socialinių - ekonominių programų, o taip pat ekonominės politikos rengimą, įgyvendinimą, vertinimą, viešųjų ryšių palaikymą, tarpininkavimo, konsultavimo ir administravimo paslaugas ir t.t.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Mykolo Romerio universitetas Vilnius Ateities g. 20
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju