Mokymo programos
Buhalterinė apskaita Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 653N44007
Kodas pagal ISCED: 52134
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 3 m.
Neakivaizdinė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti buhalterius, kurie vertintų ūkio subjektų veiklos specifiką ir apskaitos reikšmę, pavaizduotų ūkio subjektų ekonominę padėtį apskaitoje, nustatytų ir vertintų ūkio subjektų turtą, nuosavybę, ūkinius procesus ir veiklos rezultatus, rengiant finansines, mokestines bei statistines ataskaitas, organizuotų, valdytų ir kontroliuotų apskaitos procesus.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į kolegiją sąlygas.
Būsimieji buhalterinės apskaitos specialistai studijuoja bendruosius profesinius dalykus ir studijų pagrindų dalykus: kalbos kultūrą ir raštvedybą, užsienio kalbą, informacines technologijas, psichologiją, sociologiją, vadybos pagrindus, filosofiją, statistiką, mikroekonomiką, makroekonomiką, apskaitos pagrindus, finansinę apskaitą, valdymo apskaitą, verslo ekonomiką, finansus, mokesčius, verslo etiką, darbo saugą ir ekologiją, auditą, finansinę analizę. Specialiuosius profesinius dalykus studijuoja priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos: apskaitos biudžetinėse įstaigose, apskaitos draudimo įmonėse.

Iš viso studijuojama 30 dalykų. Penki procentai studijų programos apimties yra skirti laisvai pasirenkamiems studijų dalykams.
Praktinės studijos vyksta trimis etapais: finansinės apskaitos, valdymo apskaitos ir mokesčių bei baigiamoji praktika. Praktinių studijų trukmė – 20 savaičių. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami verslo ir finansų apskaitos, finansų analizės, kompiuterinių apskaitos programų vartojimo ir kiti gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju egzaminu. Baigusiajam suteikiamas profesijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir buhalterio profesinė kvalifikacija.
Baigus buhalterinės apskaitos studijų programą studijas galima tęsti pagal aukštojo mokslo socialinių mokslų srities, vadybos ir verslo administravimo studijų krypties programas.
Buhalterinės apskaitos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti buhalteriais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Buhalterio kvalifikacija reikalinga norint dirbti buhalteriu.
Asmuo, įgijęs buhalterio kvalifikaciją, turi:
- gebėti analizuoti ir vertinti ūkio subjektų ekonominius procesus, juos pavaizduoti apskaitoje, atlikti ataskaitinio laikotarpio pabaigos ataskaitos procedūras, apskaityti ir kontroliuoti ūkio subjektų piniginį turtą, tvarkyti ilgalaikio turto apskaitą, įvertinti apsirūpinimo atsargomis poreikius ir tvarkyti jų apskaitą, tvarkyti darbo ir darbo išteklių apskaitą, įvertinti prekybos įmonių veiklą ir tvarkyti pirkimų bei pardavimų ūkinių operacijų apskaitą, įvertinti gamybinės veiklos ypatumus ir apskaityti gamybos išlaidas bei produkcijos savikainą, įvertinti veiklos finansavimą, tvarkyti nuosavybės ir įsipareigojimų apskaitą, nustatyti finansinius rezultatus ir atvaizduoti juos apskaitoje, apibendrinti, analizuoti apskaitos duomenis ir parengti metinę finansinę, mokestinę bei statistinę ataskaitą, tvarkyti apskaitą juridinio asmens teisių neturinčiose įmonėse;
- žinoti apskaitos informacijos vaidmenį įmonių ūkinėje ir finansinėje veikloje, įmonių organizavimo ir veiklos ypatumus, ilgalaikio turto apskaitą reglamentuojančius norminius aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus norminius aktus, reglamentuojančius darbo apmokėjimą, norminius aktus, reglamentuojančius gamybos apskaitą bei juridinio asmens teisių neturinčių įmonių veiklą ir apskaitą;
- mokėti atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su klientais, lanksčiai vertinti reiškinius, būti kruopščiu ir sąžiningu.
Buhalterio kvalifikaciją galima įgyti kolegijose, vykdančiose studijas pagal buhalterinės apskaitos studijų programą.
Norintiems siekti buhalterio kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju arba savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti buhalteriu nėra pripažįstami.
Įgiję buhalterio kvalifikaciją asmenys gali dirbti buhalteriais įmonėse, įstaigose ir organizacijose savarankiškai arba kolektyviai, kur vykdoma ūkinė, finansinė veikla.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju

2011-01-12

Daugiau informacijos apie Buhalterinės apskaitos studijų programą galite rasti TTVAM internetiniame puslapyje: http://www.ttvam.lt/lt/stu dijos/vadybos-fakultetas/studiju-program os/buhalterine-apskaita