Mokymo programos
Muzikos pedagogika
Valstybinis kodas: 653X13011
Kodas pagal ISCED: 52114
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Meno studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti muzikos mokytojus, kurie gebėtų ugdyti mokinį, pasitelkus muzikos suvokimo, kūrinio atlikimo priemones bendrojo lavinimo mokykloje, planuoti ir organizuoti ugdymo procesą, bendrauti ir bendradarbiauti su tėvais/ globėjais ir kitais socialiniais partneriais, dalyvauti mokyklos ir vietos bendruomenės socialiniame ir kultūriniame gyvenime.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į kolegiją sąlygas.
Būsimieji muzikos mokytojai studijuoja bendruosius profesinius dalykus: bendrąją ir raidos psichologiją, pedagoginę psichologiją ir tyrimų metodus, edukologijos įvadą ir pedagogiką, hodegetiką, filosofijos pagrindus, vadybos pagrindus ir švietimo vadybą, kultūros istoriją, teisės pagrindus ir darbo saugą, užsienio kalbą, kalbos kultūrą ir profesinę terminologiją, studijų pagrindų dalykus: muzikos kalbą ir istoriją, atlikimo meną, orfo instrumentus, akordeoną, gitarą, išilginę fleitą, choro studiją, orkestro studiją ir specialiuosius profesinius dalykus, priklausomai nuo pasirinktos specializacijos:
- Instrumento mokytojo (spec. instrumentą, orkestrinį dirigavimą/ ansamblį, instrumento mokymo metodiką ir praktiką, instrumentuotę)
- Chorvedybos (chorinį dirigavimą, vaikų ir jaunimo chorinę literatūrą, chorvedybinio darbo metodiką, darbo su vaikų chorais ir ansambliais praktiką, aranžuotę)
5 procentai studijų programos apimties yra skirti laisvai pasirenkamiems studijų dalykams. Iš viso studijuojama 16 dalykų.
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: muzikinio ugdymo didaktika ir praktika bei pedagoginė praktika. Praktinių studijų trukmė – 20 savaičių. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami muzikinio ugdymo metodikos žinių taikymo, muzikavimo, dainavimo, ugdymo proceso planavimo, organizavimo ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju egzaminu ir baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiamas profesijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija.
Baigus muzikos pedagogikos studijų programą studijas galima tęsti pagal aukštojo mokslo meno studijų srities, muzikos studijų krypties programas.
Muzikos pedagogikos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti mokytojais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Mokytojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti muzikos mokytoju.
Asmuo, įgijęs mokytojo kvalifikaciją, turi:
gebėti atskleisti bendruosius ugdytinių gebėjimus, kurti didaktiniu požiūriu tinkamą mokymosi aplinką, pasitelkus meninį ugdymą formuoti asmenybę, parinkti ir pritaikyti specialiųjų poreikių vaikams muzikinio ugdymo formas ir metodus, bendrai meninei veiklai suburti įvairių gebėjimų ir poreikių ugdytinius, apibūdinti ugdytiniui žymiausius pasaulio kompozitorius, jų kūrybos specifinius bruožus, mokyti ugdytinį pažinti ir rašyti natas penklinėje, pajusti ritmą muzikoje, groti dviem muzikos instrumentais ir akomponuoti, harmonizuoti melodiją ir pritaikyti akompanimentą, vadovauti kolektyvo muzikavimui, diriguoti muzikiniam kolektyvui, integruoti muzikinį ugdymą į bendrąjį ugdymo procesą, bendrauti su ugdytinių tėvais, globėjais, skatinti jų kūrybines iniciatyvas, kurti muzikos pedagogo profesinės veiklos viziją, naudotis naujausiomis informacijos bei komunikacijos technologijomisžinoti LR Konstituciją, Vaiko teisių apsaugos konvenciją ir dokumentus, reglamentuojančius žmogaus teises ir LR švietimo sistemą, asmenybės ugdymo turinį, metodus ir formas, ugdymo tikslus ir uždavinius, dažnesnius ugdytinių fizinės, psichinės bei socialinės raidos sutrikimus, muzikinio mąstymo bei muzikos mokymosi raidos koncepcijas, motyvacijos būdus ir priemones, tradicinių ir naujausių muzikinio ugdymo metodų ypatumus, muzikinių veiklos formų bendrojo lavinimo mokykloje specifiką, balso formavimo, muzikos instrumentais ir žmogaus balsu principus, muzikos istoriją, žymiausių pasaulio kompozitorių ir muzikantų biografijas, jų kūrinius ir specifiką, lietuvių ir kitų tautų kultūrinį ir etninį savitumą, komandinės veiklos principus, popamokinės veiklos būdus pagrindinėje mokykloje, profesinės kompetencijos nuolatinio kėlimo priemones
- mokėti atsakingai, kritiškai, nuosekliai reikšti mintis, efektyviai ir tolerantiškai bendrauti ir bendradarbiauti su ugdytiniais, kolegomis, ugdytinių tėvais/ globėjais
Mokytojo kvalifikaciją galima įgyti kolegijose, vykdančiose studijas pagal muzikos pedagogikos studijų programą.
Norintiems siekti mokytojo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju arba savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti mokytoju nėra pripažįstami.
Įgiję mokytojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti muzikos mokytojais bendrojo lavinimo mokykloje.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Klaipėdos valstybinė kolegija Klaipėda Jaunystės g. 1
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju