Mokymo programos
Anglų-vokiečių kalbų pedagogika
Valstybinis kodas: 653X13010
Kodas pagal ISCED: 52114
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti anglų ir vokiečių kalbų mokytojus pagrindinėms mokykloms, kurie gebėtų mokyti pagrindinės mokyklos mokinį, planuoti ir organizuoti mokymo bei ugdymo procesą pagal humanistinės pedagogikos principus, taikyti vertinimo sistemas, konstruktyviai bendrauti ir bendradarbiauti su mokinio tėvais, kitais pedagogais ir kitomis ugdymo institucijomis, taikyti pagrindinius pagrindinės mokyklos gyvenimo organizavimo ir valdymo dėsningumus.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į kolegiją sąlygas.
Būsimieji anglų ir vokiečių kalbų mokytojai studijuoja bendruosius profesinius dalykus: filosofijos pagrindus, kalbos kultūrą ir specialybės kalbą, informacines technologijas, kultūros istoriją, teisę ir švietimo vadybą, bendrąją ir asmenybės psichologiją, raidos ir pedagoginę psichologiją, pedagogikos pagrindus ir didaktiką, taikomųjų tyrimų metodologiją, hodegetiką; studijų pagrindų dalykus: anglų kalbos praktiką ir teksto interpretaciją, anglų kalbos fonetiką, anglų kalbos gramatiką, krašto pažinimą, anglų ir amerikiečių literatūrą, leksikologiją, stilistiką, anglų kalbos mokymą, vokiečių kalbos praktiką, vokiečių kalbos fonetiką.
Iš viso studijuojama 30 dalykų. Penki procentai studijų programos apimties skirti laisvai pasirenkamiems studijų dalykams.
Praktinės studijos vyksta keturiais etapais: pradinė pedagoginė anglų kalbos, pradinė pedagoginė vokiečių kalbos, pagrindinė pedagoginė anglų kalbos, pagrindinė pedagoginė vokiečių kalbos praktika. Praktinių studijų trukmė ? 24 savaitės. Praktinių pedagoginių studijų metu įtvirtinami ir tobulinami ugdymo proceso planavimo, organizavimo, kalbos mokymo, vertinimo sistemų taikymo ir kiti gebėjimai.
Studijų programa baigiama diplominiu darbu ir kvalifikaciniu egzaminu. Baigusiajam suteikiamas profesijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija.
Baigus anglų ir vokiečių kalbų pedagogikos studijų programą studijas galima tęsti pagal aukštojo mokslo humanitarinių mokslų srities filologijos studijų krypties programas.
Anglų ir vokiečių kalbų pedagogikos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti mokytojais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Anglų ir vokiečių kalbų mokytojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti anglų ir vokiečių kalbų mokytoju.
Asmuo, įgijęs anglų ir vokiečių kalbų mokytojo kvalifikaciją, turi:
gebėti suprasti kitų mintis sakytine (rašytine) užsienio kalba, bendrauti užsienio kalba, suvokti kalbą kaip sistemą, pažinti ir vertinti socialinį, kultūrinį užsienio šalių gyvenimą, puoselėti savo ir ugdytinių gimtosios kalbos kultūrą, planuoti užsienio kalbų mokomąją veiklą, kūrybiškai taikyti užsienio kalbos mokymo metodiką praktinėje veikloje, vadovautis pagrindiniais darbo mokykloje principais, pasirinkti ugdymo tikslus ir metodus, aktyvinti mokinių mokymosi veiklą, ugdyti jų mokymosi gebėjimus, ugdyti sociokultūrinę mokinių kompetenciją Lietuvos ir pasaulio kultūros vertybių kontekste, formuoti mokinių nuostatas neigiamų visuomenės reiškinių atžvilgiu, vadovautis pedagoginės etikos principais, mokyti tolerancijos ir dialogo meno; žinoti Lietuvos švietimo sistemos konceptualiąsias nuostatas, vietą Europos socioedukacinėje sistemoje, švietimą reglamentuojančius dokumentus, kiekybinius ir kokybinius tyrimų metodus, palankias ugdymo raidos sąlygas bei rizikos veiksnius, pedagoginio švietimo būdus ir formas, rašytinės komunikacijos užsienio kalba ypatumus;mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, nuosekliai ir aiškiai reikšti savo mintis gimtąja ir užsienio kalba, būti mandagiu, komunikabiliu, tolerantišku, mokėti išlaikyti savitvardą ir efektyviai valdyti konfliktus.
Anglų ir vokiečių kalbų mokytojo kvalifikaciją galima įgyti kolegijose, vykdančiose studijas pagal anglų ir vokiečių kalbų pedagogikos studijų programą.
Norintiems siekti anglų ir vokiečių kalbų mokytojo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti anglų ir vokiečių kalbų mokytoju nėra pripažįstami.
Įgiję anglų ir vokiečių kalbų mokytojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti anglų ir vokiečių kalbų mokytojais pagrindinėse mokyklose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Klaipėdos valstybinė kolegija Klaipėda Jaunystės g. 1
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju