Mokymo programos
Pradinio ugdymo pedagogika
Valstybinis kodas: 653X12004
Kodas pagal ISCED: 52114
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti pradinių klasių mokytojus, gebančius ugdyti pradinių klasių moksleivį, planuoti ir organizuoti ugdymo procesą pagal humanistinės pedagogikos principus, taikyti vertinimo sistemas, konstruktyviai bendrauti ir bendradarbiauti su moksleivio tėvais, kitais pedagogais ir kitomis ugdymo institucijomis, taikyti pagrindinius pradinės mokyklos gyvenimo organizavimo ir valdymo dėsningumus.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į kolegiją sąlygas.
Būsimieji pradinių klasių mokytojai studijuoja bendruosius profesinius dalykus: informacines technologijas, švietimo vadybą, teisės pagrindus ir civilinę saugą, bendrąją ir asmenybės psichologiją, raidos ir pedagoginę psichologiją, pedagogikos pagrindus ir didaktiką, taikomųjų tyrimų metodologiją, hodegetiką, pedagoginės minties ir švietimo istoriją, specialiąją pedagogiką ir kt., studijų pagrindų dalykus: lietuvių kalbą ir jos mokymą, kalbos kultūrą ir rašybos pagrindus, tautosaką ir vaikų literatūrą, gamtos pažinimo mokymą, socialinį ugdymą, vaiko sveikatą, matematiką ir jos mokymą I-II, dailės, technologijų mokymą I-II-III, kūno kultūros mokymą ir kt. bei specialiuosius profesinius dalykus, priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos:
1Anglų kalbos pedagogikos (anglų kalbos praktiką ir teksto interpretaciją, anglų kalbos fonetiką ir jos mokymą, anglų kalbos gramatiką ir jos mokymą, krašto pažinimą, anglų literatūrą, anglų kalbos mokymą)
2Vokiečių kalbos pedagogikos (vokiečių kalbos praktiką ir teksto interpretaciją, vokiečių kalbos fonetiką ir jos mokymą, vokiečių kalbos gramatiką ir jos mokymą, krašto pažinimą, vokiečių literatūrą, vokiečių kalbos mokymą)
3Prancūzų kalbos pedagogikos (prancūzų kalbos praktiką ir teksto interpretaciją, prancūzų kalbos fonetiką ir jos mokymą, prancūzų kalbos gramatiką ir jos mokymą, krašto pažinimą, prancūzų literatūrą, prancūzų kalbos mokymą)
5 procentai studijų programos apimties yra skirti laisvai pasirenkamiems studijų dalykams. Iš viso studijuojami 35 dalykai.
Praktinės studijos vyksta keturiais etapais: stebimoji pedagoginė, pradinė specialybės ir specializacijos I-II klasėse, pradinė specialybės ir specializacijos III-IV klasėse, pagrindinė specialybės ir specializacijos praktika. Praktikinių studijų trukmė - 20 savaičių. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami ugdymo proceso planavimo, organizavimo, vertinimo sistemų taikymo, didaktikos metodų taikymo gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju egzaminu ir baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiamas edukologijos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija.
Baigus pradinio ugdymo pedagogikos studijų programą studijas galima tęsti pagal aukštojo mokslo socialinių mokslų srities, edukologijos studijų krypties programas.
Pradinio ugdymo pedagogikos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti pradinių klasių mokytojais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Mokytojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti pradinių klasių mokytoju.
Asmuo, įgijęs mokytojo kvalifikaciją, turi:
gebėti pažinti vaiką, jo poreikius ir juos tenkinti, diferencijuoti ir individualizuoti ugdymo turinį ir prasmę, pažinti specifinius vaiko raidos ypatumus ugdymo procese, prognozuoti tolimesnę vaiko raidą, numatyti jos plėtrą, padedant vaikui maksimaliai išskleisti individualias galias bei gebėjimus, sudaryti vaikams palankias sąlygas perimti bendrąsias žmonijos vertybes ir kultūrinius pagrindus bei ugdyti sociokultūrinę kompetenciją, planuoti ir organizuoti ugdymo procesą pagal humanistinės pedagogikos principus, pažinti vaiko šeimą ir teikti pedagoginę-psichologinę pagalbą tėvams, įtraukti šeimą į aktyvią sąveiką, siekiant bendro tikslo, kūrybiškai taikyti užsienio kalbos mokymo metodiką praktinėje veikloje, kurti profesinės veiklos vizijąžinoti: vaiko amžiaus tarpsnių psichologiją ir pedagogiką, šiuolaikinės pradinės mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus, teisinius aktus, pradinių klasių ugdymo programų bei standartų reikalavimus, formalaus ir neformalaus vertinimo ypatumus ir būdus, komandinio darbo ypatumus, principus, pagrindinius šiuolaikinės vadybos principus, pradinės mokyklos turinį, pedagoginės sąveikos principus, pagrindinius pradinės mokyklos gyvenimo organizavimo ir valdymo dėsningumus, savo tautos tradicijas, įvairių epochų ir dabarties pasaulio bei Lietuvos pedagogikos klasikų darbus, idėjasmokėti atsakingai, kritiškai, nuosekliai reikšti mintis, konstruktyviai, kryptingai bendrauti ir bendradarbiauti su pedagogais ir kitomis ugdymo institucijomis, lanksčiai spręsti problemas, valdyti konfliktus, dirbti komandoje
Mokytojo kvalifikaciją galima įgyti kolegijose, vykdančiose studijas pagal pradinio ugdymo pedagogikos studijų programą.
Norintiems siekti mokytojo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju arba savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti pradinių klasių mokytoju nėra pripažįstami.
Įgiję mokytojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti pradinių klasių mokytoju įvairių tipų pradinėse mokyklose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Klaipėdos valstybinė kolegija Klaipėda Jaunystės g. 1
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju