Mokymo programos
Krovinių Tarptautinių Vežimų Vairuotojo - Ekspeditoriaus, Turinčio Teisę Vairuoti Ce Kategorijos Automobilių Ir Priekabų Junginius, Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 262084031
Kodas pagal ISCED: 33384
Lygmuo ir/ar tipas:
Darbo rinkos profesinis mokymas
Transporto paslaugos
Pakopa: Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Baigimo sertifikatas: Kvalifikacijos pažymėjimas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 24 sav.

Anotacija arba apibūdinimas

Krovinių tarptautinių vežimų vairuotojo - ekspeditoriaus, turinčio teisę vairuoti CE kategorijos automobilius, mokymo programa sudaryta vadovaujantis Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimais, t.y. vadovaujantis tarptautinėmis konvencijomis ir Europos Bendrijos Tarybos direktyva dėl vairuotojo pažymėjimų 91/439 EB, ją papildančia direktyva 2000/56/BE bei Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. birželio 24 d. įsakymu Nr.3-387 patvirtintais naujais "Automobilių ir motociklų vairuotojų kvalifikaciniais reikalavimais".
Ši programa skirta asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą ir ne jaunesniems kaip 22 metų asmenims, kai jie turi ne trumpesnę kaip vienerių metų vairavimo patirtį su C kategorijos transporto priemonėmis .
Mokymo programos struktūra ir mokymo programą sudarančių dokumentų sąrašas bei formos atitinka darbo rinkos profesinio mokymo programų bendruosius reikalavimus.
Besimokydami pagal šią programą asmenys įsisavina pagrindines žinias apie vilkikų ir priekabų sandaros konstrukcinius ypatumus, eksploatacines savybes, priežiūrą, jų techninį aptarnavimą, galimus gedimus ir šalinimo būdus. Įsisavina vairavimo (darbo) ir poilsio režimo, nacionalines ir tarptautines krovinių vežimo taisykles, atsakomybę už įvairių krovinių pakrovimą, krovimo įrangos saugų naudojimą bei krovinių pervežimą pagal sudarytas sutartis, muitinių reikalavimus. Mokymo programa orientuota į praktinę veiklą, einant nuo mokymo į mokymąsi.
Per šį mokymosi laikotarpį 24 savaites (982 valandas) asmenys teoriškai ir praktiškai įsisavina kelių eismo taisyklų reikalavimus, automobilio vairavimą gyvenvietės ir ne gyvenvietės keliuose, važiavimą per reguliuojamas ir nereguliuojamas sankryžas, geležinkelio pervažas, transporto priemonių vilkimo būdus; supažindinami su vairavimo ypatumais vežant įvairius krovinius, tempiant priekabas Respublikoje ir užsienyje. Asmenys įsisavina darbuotojo saugos ir sveikatos reikalavimus, saugaus eismo ir aplinkosaugos pagrindines nuostatas, įgyja pirminius užsienio kalbos (anglų ar vokiečių) įgūdžius.
Programos mokymo plane ir atskirų dalykų programose nurodytas teorinių pamokų ir praktinio vairavimo valandų, skirtų kiekvienam asmeniui, skaičius. Praktinio vairavimo mokymas susideda iš mokymo patikrinti automobilį prieš reisą ir dviejų vairavimo dalių: pirmoji praktinio užsiėmimo dalis vykdoma autodrome arba vairavimo mokymo aikštelėje, o tolimesnis mokymas vykdomas keliuose, realaus eismo sąlygomis.
Asmenims, turintiems aukštesnį bazinį pasirengimą, negu numatyta programoje, turintiems automobilizmo žinių ir vairavimo įgūdžių bei tarptautinių vežimų praktikos, didesnės nei vieneri metai, teorijos mokymo trukmė, nurodyta mokymo programos plane, gali būti sutrumpinta, tačiau visais atvejais negali likti mažiau nei 30 %.
Įsisavinę transporto priemonių sandaros ir eksploatacijos, kelių eismo taisyklių ir saugaus eismo dalykus bei CE kategorijos automobilių vairavimą, asmenys gauna įskaitas, ir jiems išduodamas nustatytos formos liudijimas, kuris suteikia teisę laikyti valstybinius egzaminus CE kategorijos automobilių vairuotojo pažymėjimui gauti.
Asmenys, turintys CE kategorijos automobilių vairuotojo pažymėjimą, gali vairuoti C kategorijos automobilių vilkiko junginį su priekaba, kurios leidžiamas maksimalus svoris didesnis kaip 750 kg .
Sėkmingai baigę visą mokymo kursą ir gamybinę praktiką - stažuotę transporto įmonėse, asmenys laiko transporto priemonių sandaros ir eksploatacijos, transporto logistikos, tarptautinių pervežimų, muitinių reikalavimų kvalifikacinį egzaminą. Išlaikiusiems egzaminą išduodamas 2100 kodo pažymėjimas. Mokymo institucijos išduotas kvalifikacijos pažymėjimas (lygmuo 2100) įrodo asmens profesinį pasirengimą dirbti krovininių automobilių vairuotoju-ekspeditoriumi ir pateikiamas darbdaviui kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos Darbo Kodekso 104 straipsnio 2 dalis.
Mokymo programą parengė Kauno Naujamiesčio darbo rinkos mokymo centro profesijos mokytojų kolektyvas. Mokymo programa aptarta bendrame Kauno Naujamiesčio darbo rinkos ir "LINAVOS" mokymo centrų atstovų pasitarime ir rekomenduojama įtraukti į Studijų ir mokymo programų valstybinio registrą kaip Darbo rinkos profesinio mokymo II lygio programą.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI Baigęs šią mokymo programą vairuotojas ekspeditorius žinos: ? Transporto priemonių priklausomybę kategorijoms ir klasėms, jų paskirtį, naudojimą, leidžiamus maksimalius svorius, gabaritus; ? Automobilių ir priekabų agregatų, sistemų ir prietaisų paskirtį bei jų išdėstymą, vartojamas eksploatacines medžiagas ir jų keitimo periodiškumą, eksploatacijos gedimų požymius bei jų įtaką eismo saugumui; ? Stabdymo ir greič? io valdymo sistemų veikimo ypatumus; ? Valstybinių techninių apžiūrų periodiškumą; ? Kelių eismo taisyklių ir saugaus eismo pagrindų reikalavimus Lietuvoje ir jų ypatumus užsienio valstybėse, atsakomybės rūšis ir jų taikymą, už aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinių reikalavimų bei kitus pažeidimus; ? Eismo įvykių priežastis, rizikos veiksnius, susijusius su meteorologinėmis sąlygomis, kelių tipais ir jų danga, paros laiku, kitų eismo dalyvių menka patirtimi; ? Psichofiziologinės būsenos (dėl alkoholio, narkotikų ir medikamentų poveikio, ligos, nuovargio, buities ir darbo sąlygų, emocijų ) įtaką reakcijai ir dėmesiui, eismo pavojaus supratimui bei optimalių sprendimų priėmimui; ? Saugumo veiksnius, susijusius su krovinių (bagažo ) vežimu, bendruosius reikalavimus vežti pavojingus krovinius, gyvūnus bei greitai gendanč? ius krovinius; ? Kelių transporto veiklos licencijavimo taisykles; ? Dokumentus, kuriuos būtina turėti eksploatuojant transporto priemones, vežant įvairius krovinius tarptautiniais maršrutais, naudojant TIR tranzito sistemą; ? Taisykles, kaip elgtis įvykus eismo įvykiui, praradus krovinį ar pažeidus jo įpakavimą; ? Transporto priemonių, krovinių ( bagažo ) ir gyvybės draudimo tikslus, rūšis ir rizikos grupes; ? Muitinių reikalavimus vežant krovinius; ? Vairavimo ypatumus tempiant priekabas; ? Vairavimo ir poilsio režimo taisykles, apskaitos vedimą, tachografų naudojimo taisykles; ? Taisykles ir saugumo reikalavimus, susijusius su automobilių pakrovimu ir iškrovimu, krovinių sandėliavimu bei perkrovimu. Baigęs šią mokymo programą mokės ir sugebės: ? Nustatyti automobilio ir priekabos (puspriekabės) gedimus, turinč? ius įtakos saugiam eismui ir aplinkai, ypač? vairo, pakabos, stabdžių, padangų, žibintų bei posūkių rodiklių, reflektorių bei sklaidytuvų, veidrodžių, priekinių stiklų, valytuvų, išmetamųjų dujų šalinimo sistemos bei saugos diržų, įvertinti gedimų rimtumą bei juos pašalinti tinkamiausiu būdu; ? Tinkamai prikabinti ( atkabinti ) priekabą prie ( nuo ) vilkiko, patikrinti sukabinamojo mechanizmo veikimą ir nustatyti jo gedimus; ? Prieš išvažiuojant patikrinti automobilių junginių tvarkingumą, komplektiškumą, stabdymo ir greič? io valdymo sistemų veikimą ir pasirengti saugiai vairuoti; ? Patikrinti eksploatacinių medžiagų kiekį agregatuose, ir prireikus, jomis papildyti iki reikalaujamų normų; ? Tinkamai sureguliuoti vairuotojo sėdynę, veidrodžių padėtį, saugos diržus; ? Laikytis darbo saugos ir priešgaisrinių reikalavimų atliekant transporto junginio priežiūros darbus, šalinant gedimus bei vartojant eksploatacines medžiagas; ? Eksploatuojant automobilių junginius taisyklingai naudotis variklio paleidimo įrenginius, valdymo pedalus ir svirtis bei kitus ( antrinius ) transporto priemonės valdymo įtaisus, mažinti greitį naudojant ir nenaudojant stabdžius; ? Taisyklingai eksploatuoti automobilių junginius, kad mažiau jie skleistų triukšmą, ekonomiškai naudotų degalus, neterštų aplinkos; ? Laikantis kelių eismo taisyklių reikalavimų, gerai valdyti transporto junginį lygioje vietoje, įkalnėje (nuokalnėje), važiuojant atbulomis, pastatant junginį pakrovimui - iškrovimui; ? Parinkti optimalų eismo režimą, atsižvelgiant į dinaminius transporto junginių gabaritus, veikianč? ias jėgas bei atsargumo priemones, kelio ženklus, kelių žymėjimą, signalus, eismo judrumą juostose, oro ir kelio sąlygas, vežamo krovinio ypatybes; ? Laiku įspėti eismo dalyvius apie atliekamus manevrus važiuojant eismo juostomis, sankryžose, išvažiuojant iš sustojimo vietos arba sustojant, informuoti gelbėjimo tarnybas apie eismo įvykius; ? Įvertinti kitų eismo dalyvių veiksmus, numatyti galimas avarines situacijas, nustatyti eismo pavojus, įvertinti jų rimtumą ir laiku priimti teisingus sprendimus eismo įvykiui išvengti; ? Naudotis maršrutų schemomis ir kelių žemėlapiais, pasirinkti optimaliausią judėjimo maršrutą; ? Įvertinti ribotą kitų eismo dalyvių matomumą dėl junginio gabaritų, apšvietimo; ? Parinkti reikiamą kryptį ir greitį posūkio metu, atsižvelgiant į junginio ilgį ir masę; ? Sugebės tvarkyti krovinių vežimo dokumentaciją, darbo ir poilsio apskaitą, reikalingus sandėliavimo ( perkrovimo) ir muitinėje dokumentus; ? Mokės naudotis informacijos ir ryšio priemonėmis; ? Mokės specifinius profesinės kalbos posakius užsienio kalba; SUDERINTA Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais Asociacijos “LINAVA” mokymo centro Direktorius Julius Salenekas
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras Vilnius Jeruzalės g. 53
Anykščių technologijos mokykla Anykščių r. Ažupiečių k., Anykščių sen.
Alantos technologijos ir verslo mokykla Molėtų r. Technikumo g. 2, Naujasodžio k., Alantos sen.
Ukmergės technologijų ir verslo mokykla Ukmergės r. Kauno g. 108
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju