Mokymo programos
Anglų kalbotyra
Valstybinis kodas: 621Q10001
Kodas pagal ISCED: 51222
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Anglų kalbotyros magistratūros studijų programa siekiama parengti aukštos kvalifikacijos šiuolaikiškus anglų kalbotyros specialistus, kurie gerai suprastų anglų kalbos struktūros ir funkcionavimo ypatumus, jos sąsajas su kitomis kalbomis, turėtų supratimą apie šiuolaikinį lingvistikos mokslą, gebėtų savarankiškai atlikti mokslinį tyrimą, jį kvalifikuotai aprašyti ir pristatyti raštu ir žodžiu, taikyti teorines žinias praktikoje, generuoti naujas idėjas, būtų pasirengę gyventi žinių visuomenėje bei studijuoti trečiojoje studijų pakopoje - doktorantūroje.
Studijos vyksta anglų ir lietuvių kalbomis.
Anglų kalbotyros studijų programa skirta asmenims, turintiems filologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį, besidomintiems anglų kalbos struktūra, vidiniais ryšiais ir funkcionavimu, sąsajomis su kitomis kalbomis, o taip pat kalbotyros mokslo šakomis ir problematika, tradicinėmis ir naujausiomis mokyklomis, naujais tyrimo metodais bei siekiantiems lingvistikos magistro kvalifikacinio laipsnio. Kadangi visa literatūra yra anglų kalba, puikus šios kalbos mokėjimas yra būtinas.
Būsimieji anglų kalbotyros magistrai studijuoja įvairias tradicinės ir naujosios lingvistikos mokyklas ir kryptis. Privalomieji studijų dalykai apima bendrąją kalbotyrą, semantiką, pragmatiką, diskurso analizę, dalykinę kalbos teoriją, kalbos filosofiją, kognityvinę lingvistiką ir kt. Pasirenkamųjų dalykų sąraše yra psicholingvistika, taikomoji kalbotyra, tekstynų lingvistika, indoeuropiečių kalbų gramatika, kai kurie siauresnei kalbotyros problematikai skirti studijų dalykai. Nemažai dėmesio studijų metu skiriama įvairių anglų ir lietuvių kalbų reiškinių gretinimui.
Studijų programa baigiama viešai ginamu baigiamuoju magistro darbu, kuris rašomas savarankiškai, pasirinkta tema konsultuojantis su tos srities specialistu. Darbas grindžiamas empiriniais duomenimis ir yra svarbus absolvento mokslinės brandos rodiklis. Siekiant įtvirtinti mokslinio darbo gebėjimus, paskutiniaisiais studijų metais vyksta mokslinio darbo seminaras, kuriame studentai turi galimybę aptarti rašomą darbą, padiskutuoti svarbiais klausimais, argumentuotai apginti savo nuomonę.
Baigusiajam anglų kalbotyros magistrantūros studijas ir sėkmingai apgynusiam baigiamąjį darbą suteikiamas filologijos (nuo 2010 m. - lingvistikos) magistro kvalifikacinis laipsnis.
Praktinės studijos nenumatytos. Specializacijų nėra.
Baigus anglų kalbotyros studijų programą, studijas galima tęsti humanitarinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Lingvistikos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti pedagoginį ar mokslo tiriamąjį darbą mokslo institutuose ir universitetuose, įvairiose mokslo, švietimo, kultūros ir leidybos institucijose.
Baigę šią programą absolventai turi:
" turėti supratimą apie tradicines bei šiuolaikines kalbotyros kryptis bei mokyklas, jų problematiką ir tyrimo metodologiją;
" turėti supratimą apie anglų kalbos struktūrą ir funkcinius ryšius tarp elementų bei sąsajas su kitomis kalbomis, pirmiausia lietuvių;
" turėti supratimą ir gebėti įvertinti ryškiausių anglų ir amerikiečių lingvistų indėlį į kalbotyros raidą;
" turėti gerą supratimą apie lingvistinio tyrimo principus, gebėti identifikuoti pagrindinį tyrimo klausimą, turėti supratimą apie duomenų rinkimo, apdorojimo ir tyrimo metodus, savarankiškai atlikti tyrimą, pasiūlyti moksliškai pagrįstą sprendimą; aprašyti tyrimą bei pristatyti jį raštu ir žodžiu;
" suvokti gretinamųjų tyrimų metodologiją, jų privalumus ir galimybių ribas;
" gebėti atlikti su kalba susijusias analitines užduotis;
" gebėti gyventi žinių visuomenėje;
" taikyti teoriją praktikoje;
" sklandžiai ir nuosekliai dėstyti savo mintis raštu ir žodžiu anglų ir lietuvių kalbomis;
" gebėti dirbti savarankiškai ir komandoje;
" gebėti kritiškai ir kūrybiškai mąstyti, sklandžiai kalbėti ir rašyti lietuvių ir anglų kalbomis;
" reikšti savo požiūrį į keliamą problemą bei jį pagrįsti ir apginti;
" gebėti planuoti laiką, organizuoti darbą ir dirbti komandoje;
" gebėti nuolat mokytis, tobulinti įgytas žinias ir gebėjimus bei siekti naujų.
" būti pasirengę doktorantūros studijoms humanitarinių mokslų srityje.
Lingvistikos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal anglų ar kitos kalbotyros studijų programą.
Norintiems siekti lingvistikos magistro kvalifikacijos reikia turėti filologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Jei nurodytos krypties bakalauro laipsnio asmuo neturi, ji/s laiko kalbotyros stojamąjį egzaminą, kurį sudaro pagrindiniai anglų filologijos programos segmentai.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti anglų kalbotyros specialistu nėra pripažįstami.
Įgiję lingvistikos magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti pedagoginį ar mokslo tiriamąjį darbą mokslo institutuose ir universitetuose, įvairiose mokslo, švietimo, kultūros ir leidybos institucijose, visur, kur reikalingi lingvistikos specialistai.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju