Mokymo programos
Lietuvių kalbotyra
Valstybinis kodas: 621Q10002
Kodas pagal ISCED: 51222
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas


Lietuvių kalbotyros gilinamoji magistratūros studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos lietuvių kalbotyros specialistus, gebančius spręsti teorines ir praktines lingvistikos problemas, lyginti ir kritiškai vertinti įvairių lingvistinių mokyklų idėjas, apibrėžti sąvokas, identifikuoti problemas, formuluoti hipotezes, vertinti kalbotyros raidos procesus, taikyti įvarius humanitarinių mokslų tyrimo metodus, atlikti empirinius tyrimus.
Lietuvių kalbotyros studijų programa skirta asmenims, turintiems filologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei siekiantiems lingvistikos magistro kvalifikacinio laipsnio. Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas. Nefilologinių studijų programų absolventai laiko kalbotyros stojamąjį egzaminą.
Lietuvių kalbotyros magistro studijų programą sudaro sinchroninių ir diachroninių disciplinų blokai. Sinchroniniam blokui priklauso: Bendroji kalbotyra, Semantika, Lingvistinė pragmatika, Baltų kalbų morfonologija, Bendroji sintaksė, Kalbų tipologija. Diachroniniam blokui priklauso: Lietuvių kalbos istorinė gramatika (fonetika ir morfologija), Dialektologija ir kalbos istorija, Istorinė sintaksė, Lyginamoji indoeuropiečių kalbų gramatika.
Kauno humanitariniame fakultete (KHF) vykdomas programos variantas, kurį sudaro bendrųjų kalbotyros metodologijų disciplinų blokas (pvz., Semantika ir pragmatika, Sociolingvistika, Kognityvioji lingvistika ir kt.) ir lietuvių kalbotyros disciplinų blokas (pvz., Lietuvių kalbos pragmatinė stilistika, Leksikografija, Onomastika, Etimologija, Lietuvių kalbos žodžių daryba, Funkcinė gramatika, Indoeuropiečių kalbos ir lietuvių kalba). Dalykiniai ryšiai tarp šių programos blokų yra apibūdinami makrolingvistikos ir mikrolingvistikos parametrais. Papildomą vidinį programos dalykus vienijantį tinklą sudaro semasiologinis kalbos santykis su visuomene (pvz., Kognityvioji lingvistika, Etnolingvistika, Sociolingvistika).
Praktika studijų programoje nenumatyta.
Studijų programa baigiama magistro darbo gynimu. Baigusiam suteikiamas filologijos magistro (nuo 2010 m. - lingvistikos magistro) kvalifikacinis laipsnis.
Lietuvių kalbotyros studijų programos absolventai gali tęsti studijas pagal humanitarinių mokslų srities doktorantūros studijų programas, dirbti mokslo tiriamąjį darbą mokslo ir studijų institucijose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas


Lingvistikos magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti lingvistinį mokslo tiriamąjį darbą.
Lietuvių kalbotyros magistro studijų programos absolventas turi gebėti analizuoti kalbotyros raidos procesus, lyginti ir kritiškai vertinti įvairių lingvistinių mokyklų idėjas, savarankiškai taikyti įvarius humanitarinių mokslų tyrimo metodus, formuluoti hipotezes ir dirbti savarankišką mokslo tiriamąjį darbą. Lietuvių kalbotyros absolventas taip pat turėtų plėtoti aktyvų lietuvių kalbotyros mokslo diskursą, jį susieti su kalbos tyrimais pasaulyje; savarankiškai veikti tarpdalykinėje kalbos ir sociumo sąveikos plotmėje, kurti naujus kalbos funkcionavimo ir kalbėjimo poveikio visuomenei modelius; kvalifikuotai kurti viešojo diskurso ir akademinius tekstus.
Lietuvių kalbotyros magistro studijų programos absolventas geba apibrėžti sąvokas, identifikuoti problemas, formuluoti hipotezes, atlikti empirinius tyrimus, interpretuoti tyrimų duomenis; išmanyti lietuvių kalbos tyrinėjimų mokslinę problematiką, kalbos tyrimų metodologijas;
Programos absolventas taip pat turėtų gebėti atsakingai organizuoti savo darbą, dirbti savarankiškai ir komandoje, sklandžiai, nuosekliai ir aiškiai reikšti savo mintis, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, generuoti kūrybines idėjas; suvokti ir vertinti mokymosi ir kūrybiškumo ugdymo visą gyvenimą svarbą.
Lingvistikos magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal lietuvių ar kitos kalbotyros magistro studijų programą. Norintiems siekti lingvistikos magistro kvalifikacinio laipsnio reikia būti baigusiems pirmosios pakopos universitetines studijas ir turėti filologijos studijų krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Nefilologinių studijų programų absolventai laiko kalbotyros stojamąjį egzaminą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti lietuvių kalbotyros specialistu nėra pripažįstami.
Šios programos absolventai gali dirbti mokslo tiriamąjį ir pedagoginį darbą mokslo institutuose ir universitetuose, taip pat gali dirbti kalbininkais ekspertais ir konsultantais teisinėse ir valstybinėse institucijose bei viešųjų ryšių sektoriuje, reklamos agentūrose, radijo, televizijos, kitose medijų institucijose, leidyklose ir redakcijose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju