Mokymo programos
Istorija
Valstybinis kodas: 621V10001
Kodas pagal ISCED: 51222
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Istorijos magistrantūros programa rengia aukštos kvalifikacijos istorikus, siekia suteikti studentams teorines žinias ir praktinius profesinius gebėjimus, įgalinančius magistrantus savarankiškai formuluoti ir įgyvendinti praktinių ir mokslinių istorinių tyrimų tikslus ir uždavinius, gilinti žinias ir jas pritaikyti.
Istorijos magistrantūros studijų programa skirta asmenims baigusiems humanitarinių ar socialinių mokslų pirmosios pakopos arba nuosekliąsias studijas. Stojantieji privalo vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Istorijos programos magistrantai studijuoja šiuos dalykus: Lietuvos istorijos teorinės ir didaktinės problemos; XIX a. socialinės istorijos paradigmos: Lietuva, Lenkija, Rusija; Komunizmas ir nacionalsocializmas totalitarizmo teoriniame, tiriamajame ir viešajame diskursuose; LDK ir jos kaimynai XIII-XVI a.; Stalinizmo atsiradimas ir raida Sovietų Sąjungoje; Totalitarizmas ir demokratija; Šiuolaikinė lyginamo istorinė sociologija; Europos diplomatija XX a. I pusėje; Teisinė kultūra LDK; Kultūros raiškos ir slinktys XIX a. Lietuvoje; Tradicinio žydų Biblijos komentaro hermeneutinės problemos.
Magistrantai atlieka dviejų dalių profesinę praktiką: taikomąją ir mokslinę. Profesinę praktiką studentai atlieka potencialiose darbo vietose: Lietuvos istorijos institute, Kultūros ministerijoje, kitose valstybinėse įstaigose, paveldosaugos sistemoje, įvairiuose šalies muziejuose ir bibliotekose. Praktikos trukmė 800 val.
Istorijos magistrantūros studijų programa baigiama viešu magistro mokslinio darbo gynimu. Baigusiajam suteikiamas istorijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus istorijos krypties magistrantūrą toliau studijas galima tęsti humanitarių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Istoriko kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint įgyti istoriko profesiją ir dirbti istoriko arba kitą su istorijos taikymu susijusį darbą.
Istorijos magistrantūros studijų programa ugdo šias kompetencijas: gebėjimas generuoti naujas idėjas ir dirbti savarankiškai; gebėjimas žinias ir įgūdžius taikyti praktikoje; savarankiškai gilinti žinias, formuluoti teorinius modelius, atpažinti ir analizuoti svarbius Lietuvos istorijos procesus Europos istorijos kontekste; gebėjimas mokytis ir nuolat atnaujinti žinias. Istorijos magistras žino esmines istorijos tyrimo didaktines ir teorines problemas; geba formuoti tyrimo tikslus ir savarankiškai atlikti istorinį tyrimą; suvokia ilgalaikių istorinių procesų santykį su šiuolaikine visuomene ir kultūra; geba taikyti tyrimui skirtingus istorijos tyrimo metodus; pateikti istorinę informaciją logiška, disciplinos kanonus atitinkančia forma ir pritaikyti ją profesionalų ir neprofesionalų auditorijai; turi kritines ir savikritines savybes ir etinius įsipareigojimus.
Istorijos magistro kvalifikacija įgyjama universitete.
Istorijos magistrantūros programa skirta asmenims baigusiems humanitarinių ar socialinių mokslų pirmos pakopos arba nuosekliąsias studijas.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu įgytos kvalifikacijos nėra pripažįstamos.
Darbo ir karjeros galimybės: mokslo ir studijų institucijos, taip pat aukštesnės kvalifikacijos reikalaujančios pozicijos visuose sektoriuose, kuriuose gali dirbti istorijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį turintis asmuo (t.y. muziejus, archyvas, kultūros sritis, etc.), taip pat bet kuri sritis, susijusi su žurnalistika, tarptautinėmis organizacijomis, turizmu, administracija, paveldu, valstybiniu ir viešuoju sektoriumi.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju