Mokymo programos
Archeologija
Valstybinis kodas: 621V40001
Kodas pagal ISCED: 51222
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Archeologijos magistratūros studijų programos tikslas - rengti aukštos kvalifikacijos archeologus, išmanančius proistorės procesų rekonstravimo pamatines koncepcijas ir teorinius kontekstus, gebančius savarankiškai formuluoti ir įgyvendinti praktinių ir mokslinių archeologijos srities tyrimų tikslus ir uždavinius, gilinti žinias ir jas pritaikyti praktikoje, dirbti tarpdisciplininėse tyrimų grupėse.
Archeologijos magistratūros studijų programa skirta asmenims, baigusiems humanitarinių ar socialinių mokslų pirmosios pakopos arba nuosekliąsias studijas. Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas. Baigusiesiems ne archeologijos krypties pagrindines studijas, rekomenduojama išmanyti pamatinius archeologijos tyrimų metodus bei šaltinius, turėti lauko tyrimų patirties.
Pagrindiniai studijuojami dalykai: Kraštovaizdžio archeologija: tyrimų strategijos ir metodai, Baltijos regiono archeologijos problemos: tiriamasis seminaras, Lietuvos istorijos teorinės ir didaktinės problemos, Akmens amžiaus archeologijos teorinės problemos, Baltų pomirtinio gyvenimo samprata ir laidosenos tradicijos, GIS ir informacinės technologijos paveldosaugoje, Teorinė archeologija, Bioarcheologija, Eksperimentinė archeologija, Miestų archeologija, kt.
Vykdoma dviejų dalių (taikomoji ir mokslinė) 800 val. apimties profesinė praktika. Praktiką studentai atlieka potencialiose darbo vietose: valstybinėse mokslo institucijose, paveldosaugos institucijose, saugomose teritorijose, muziejuose, archeologijos tyrimais užsiimančiose įmonėse, kt.
Studijų programa baigiama viešu magistro mokslinio darbo gynimu. Baigusiajam suteikiamas archeologijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Archeologijos magistrantūros studijų programą, toliau studijas galima tęsti humanitarinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Archeologijos magistro kvalifikacinis laipsnis yra reikalingas norint įgyti archeologo profesiją ir dirbti archeologo arba susijusį darbą mokslinių tyrimų, paveldosaugos institucijose, muziejuose, saugomose teritorijose, archeologinius tyrimus atliekančiose įmonėse, savarankiškai atlikti ardomuosius archeologinius tyrimus, bei užimti aukštesnės kvalifikacijos reikalaujančias pozicijas visuose sektoriuose, kuriuose gali dirbti archeologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį turintis asmuo.
Svarbiausios ugdomos kompetencijos: gebėjimas savarankiškai analizuoti ir sisteminti, organizuoti ir planuoti, informacijos apdorojimo įgūdžiai, gebėjimas priimti sprendimus bei spręsti problemas tarpdisciplininėse grupėse, gebėjimas savarankiškai formuluoti ir įgyvendinti praktinių ir mokslinių archeologijos srities tyrimų tikslus ir uždavinius, žinias taikyti praktikoje, gebėjimas mokytis ir nuolat atnaujinti žinias, taip pat ugdomos kritinės ir savikritinės savybės, etiniai įsipareigojimai. Archeologijos magistras išmano proistorės procesų rekonstravimo pamatines koncepcijas, teorinius kontekstus bei metodus, suvokia pagrindinius istorijos didaktikos principus, žino archeologijos paveldo apsaugos principus bei metodus.
Archeologijos magistro kvalifikaciją galima įgyti tik universitete, neformaliuoju ar savaiminiu būdu įgyta kvalifikacija nėra pripažįstama.
Archeologijos magistratūros studijų programa skirta asmenims, baigusiems humanitarinių ar socialinių mokslų pirmosios pakopos arba nuosekliąsias studijas.
Darbo ir karjeros galimybės - mokslinių tyrimų, paveldosaugos institucijose, muziejuose, saugomose teritorijose, archeologinius tyrimus atliekančiose įmonėse, kt.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju