Mokymo programos
Reabilitacija
Valstybinis kodas: 621B30001
Kodas pagal ISCED: 51272
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

,,Reabilitacijos" magistratūros studijų programa yra skirta parengti reabilitacijos magistrus, atitinkamai kineziterapijos arba ergoterapijos studijų programos atšakos, kurie gilindami reabilitacijos mokslo, praktinio darbo, vadybos, reabilitacijos paslaugų plėtros bei profesinės autonomijos ir atsakomybės kompetencijas bus pasirengę tolesnėms (trečios pakopos) studijoms, kad taptų reabilitacijos mokslininkais su moksliniais ir pedagoginiais vardais.
Teisę dalyvauti konkurse turi asmenys, baigę reabilitacijos krypties pirmosios pakopos universitetines studijas - kineziterapijos arba ergoterapijos bakalauro programą, arba VU kineziterapijos arba ergoterapijos papildomų studijų programas. Jų konkursinį balą sudarys kineziterapijos arba ergoterapijos bakalauro studijų programų pagrindų ir specialaus lavinimo atitinkamų dalykų balų aritmetinis vidurkis; VU kineziterapijos arba ergoterapijos papildomų studijų programų specialaus lavinimo dalykų bei baigiamojo egzamino balų aritmetinis vidurkis.
Baigusiems kineziterapijos arba ergoterapijos bakalauro studijas kitose aukštosiose mokyklose į konkursinį balą įeis kiti galimai įskaitomi dalykai, atitinkantys specialiųjų lavinimo dalykų tikslus ir turinį.
Programos teorines studijas sudaro privalomi gilinamojo lygio dalykai (viso 23 kreditai, 28,75 %). Išsamioms kineziterapijos ir ergoterapijos šakų studijoms programoje skiriama alternatyvaus pasirinkimo dalykai (viso 20 kreditų, 25 %), akcentuojančių kineziterapijos arba ergoterapijos pažangiausią metodologiją, mokslinę analizę, šios mokslo krypties ateities perspektyvų planavimą (Kineziterapijos efektyvumo analizė, Kineziterapijos metodologija, Ergoterapijos efektyvumo analizė, Žmogaus užimtumas ir kultūra, Nervo raumens fiziologija ir instrumentiniai tyrimo metodai), parodančių reabilitacijos reikšmę sveikatos priežiūros sistemoje, šeimos bei įvairių visuomenės grupių sveikatai (Profesinė sveikata, Kineziterapijos metodologija sporte, Sporto medicinos principai, Organizacijų elgsena, Maistas, mityba ir visuomenės sveikata). Mokslo tiriamajam darbui skirti 17 kreditų (21,25 %), baigiamajam magistro darbui atlikti ir apginti skirti 20 kreditų (25 %). Moksliniai tyrimai planuojami ir vykdomi tolygiai pradedant pirmuoju semestru. Studijų programoje praktika nenumatyta..
Baigdami studijas studentai viešai ginasi magistro darbą Dekano įsakymu sudarytoje baigiamojo darbo ir jo gynimo vertinimo komisijoje. Komisija vertina magistranto gebėjimą analizuoti pasirinktą temą, vertinti kitų asmenų ankščiau atliktus reabilitacijos krypties darbus, sėkmingai atlikti tyrimus bei aiškiai ir pagrįstai formuluoti tyrimų išvadas, aprašyti savo atliktą tiriamąjį darbą.
Studentai baigę ,,Reabilitacijos" magistrantūros studijų programą ir gavę Reabilitacijos magistro kvalifikacinį laipsnį gali toliau tęsti studijas biomedicinos mokslų doktorantūroje.
,,Reabilitacijos" magistrantūros programos absolventai gali dirbti kineziterapijos arba ergoterapijos dėstytojais ir mokslininkais aukštosiose universitetinėse ir neuniversitetinėse mokyklose ir plėtoti reabilitacijos mokslą; organizuoti ir metodiškai vadovauti kineziterapeutų arba ergoterapeutų darbui ligoninėse, poliklinikose, ambulatorijose, reabilitacijos ir slaugos institucijose, teikti kokybiškas reabilitacijos paslaugas.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

,,Reabilitacijos" magistrantūros programos absolventai gali dirbti kineziterapijos arba ergoterapijos dėstytojais ir mokslininkais aukštosiose universitetinėse ir neuniversitetinėse mokyklose; organizuoti ir metodiškai vadovauti kineziterapeutų arba ergoterapeutų darbui ligoninėse, poliklinikose, ambulatorijose, reabilitacijos ir slaugos institucijose, teikti kokybiškas reabilitacijos paslaugas.
Programos tikslas: parengti reabilitacijos magistrus, kineziterapeutus arba ergoterapeutus, atitinkančius Europos Sąjungos ir Pasaulio Sveikatos organizacijos pripažintus reikalavimus, kurie bus pasirengę tolesnėms (trečios pakopos) studijoms, ir pagal savo kompetenciją gebėtų kritiškai analizuoti mokslinę literatūrą, savarankiškai atlikti mokslinius tyrimus kineziterapijos arba ergoterapijos srityje, kūrybiškai taikyti žinomus kiekybinių ir kokybinių tyrimų metodus, žinotų metodų taikymo ribas, mokėtų įvertinti ir interpretuoti tyrimų rezultatus, nustatyti jų patikimumą; kritiškai vertintų ir taikytų reabilitacijos mokslo teorines ir praktines naujoves; žinotų naujausias reabilitacijos krypties mokslo teorijas ir metodus, gebėtų tai taikyti praktinėje veikloje; aktyviai dalyvautų gerinant reabilitacijos paslaugų kokybę; žinotų individo sąveikos su fizine ir socialine aplinka mechanizmus jų kasdieninėje, darbinėje, profesinėje veikloje bei laisvalaikyje; šias žinias gebėtų tinkamai pritaikyti sergančiųjų ir neįgaliųjų reikmėms bei neįgaliųjų socialinei integracijai; racionaliais ir pagrįstais argumentais sudomintų ir gebėtų kitus specialistus įtraukti į reabilitacijos procesą; telkti komandą ir organizuoti jos darbą; nuolat keltų savo profesinę kvalifikaciją; ir dalyvautų ergoterapeutų ir kineziterapeutų mokymo bei kvalifikacijos tobulinimo programose, kaip dėstytojai.
Reabilitacijos magistrai rengiami tik universitetuose.
Teisę dalyvauti konkurse turi asmenys, baigę reabilitacijos krypties pirmosios pakopos universitetines studijas - kineziterapijos arba ergoterapijos bakalauro programą, arba VU kineziterapijos arba ergoterapijos papildomų studijų programas. Jų konkursinį balą sudarys kineziterapijos arba ergoterapijos bakalauro studijų programų pagrindų ir specialaus lavinimo dalykų balų aritmetinis vidurkis; VU kineziterapijos arba ergoterapijos papildomų studijų programų specialaus lavinimo dalykų bei baigiamojo egzamino balų aritmetinis vidurkis.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu įgyta reabilitacijos magistro kvalifikacija nepripažįstama.
Studentai baigę ,,Reabilitacijos" magistrantūros studijų programą ir gavę reabilitacijos magistro kvalifikacinį laipsnį gali toliau tęsti studijas biomedicinos mokslų doktorantūroje.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju