Mokymo programos
Medicinos fizika
Valstybinis kodas: 621B92001
Kodas pagal ISCED: 51242
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Pagrindinis programos tikslas yra rengti aukštos kvalifikacijos, atitinkančius tarptautinius standartus medicinos fizikos specialistus, gebančius kurti, taikyti modernius metodus ir technologijas medicinoje, generuoti idėjas efektyviai praktinei, tiriamajai, pedagoginei ir ekspertinei veiklai, formuoti intelektualią asmenybę, gebančią integruotis į Europos ir pasaulio fizinių ir biomedicinos mokslų kontekstą, kelti fizinių ir biomedicinos mokslų prestižą ir šiuos mokslus sieti su socialinėmis šalies reikmėmis. Magistrantūros studijos gali būti laikomos pirmuoju studijuojančiojo mokslinės veiklos etapu prieš numatomas doktorantūros studijas arba aukštesniuoju pasirengimo darbui ir studijoms sveikatos priežiūros infrastruktūroje etapu.
Priimami asmenys, baigę akademines Fizikos ir Taikomosios fizikos bakalauro programas, taip pat kitų fizinių, biomedicinos, technologinių mokslų krypčių programas ir surinkę atitinkamą fizikos ir matematikos dalykų kreditų skaičių, atitinkantį Fizikos studijų krypties reglamentą, patvirtintą ŠMM ministro įsakymu Nr. ISAK-276 (2007-02-27).
Studijų programos pagrindiniai dalykai (Jonizuojančioji spinduliuotė, jos sąveika su biologiniais objektais, Vaizdinimo metodai medicinoje, Žmogaus fiziologijos ir anatomijos pagrindai, Sauga (radiacinė, elektrinė, ultragarso, mechaninė, cheminė, biologinė ir kt.), Spindulinė terapija. Dozimetrija), kuriems skiriama 28 kreditai, kitiems dalykams - 26 kreditai, pažintinei mokslo tiriamajai praktikai - 3 kreditai, moksliniam tiriamajam ir magistro baigiamajam darbui - 23 kreditai. 4-me semestre studentai atlieka praktiką, kuri reikalinga įgyti atitinkamas praktines kompetencijas ir pasiruošti baigiamojo darbo eksperimentui, apjungiant žinias, gebėjimus, įgūdžius ir vertybines orientacijas. Praktika atliekama įvairiose sveikatos priežiūros įstaigose (spindulinės terapijos, diagnostinės radiologijos ir branduolinės medicinos bei kituose pacientų diagnostikos ir gydymo skyriuose) prižiūrint profesionaliems medicinos fizikams. Praktikos atsiskaitymui studentas pateikia praktikos ataskaitą ir ją gina.
Mokslo tiriamasis ir magistro baigiamasis darbas, pradedamas 2 semestre, pasirinkus mokslinio tiriamojo darbo vadovą ir temą, semestro metu gilinamasi į literatūrą, studijuojama tyrimų metodologija, 4 semestro pradžioje kryptingai parenkama praktikos tema, kuri geriau padėtų įsisavinant mokslinio darbo problematiką bei eksperimento metodiką, o toliau 4 semestre darbas yra baigiamas, pateikiant jį pagal priimtus rašto darbų reikalavimus ir viešai ginant.
Baigus šią magistrantūros studijų programą galimos tolesnės studijos:
siekti medicinos fiziko licenzijos mokantis ir dirbant sveikatos priežiūros įstaigose (rezidentūroje); fizikos arba biofizikos krypties doktorantūroje.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Medicinos fizikos magistrantūros studijų programą baigę absolventai galės dirbti jaunesniaisiais medicinos fizikais įvairiose sveikatos priežiūros įstaigose (spindulinės terapijos, diagnostinės radiologijos ir branduolinės medicinos bei kituose pacientų diagnostikos ir gydymo skyriuose) prižiūrint profesionaliems medicinos fizikams.
Programos absolventai turi gebėti: kritiškai vertinti ir taikyti teorines ir praktines naujoves; analizuoti ir identifikuoti problemas, priimti sprendimus ir planuoti eksperimentą naujose arba nepažįstamose situacijose; teisingai parinkti ir naudoti tinkamą matavimo įrangą bei metodus, skirtus konkretaus paciento priežiūrai; įvertinti galimas matavimų ir procedūrų klaidas bei numatyti jų pašalinimo kelius; suprasti ir taikyti tyrimų kokybės užtikrinimo ir kontrolės principus; naudoti šiuolaikines informacines technologijas medicinos diagnostikoje ir terapijoje; aiškiai ir argumentuotai perteikti žinias, išvadas bei sprendimus ir jų priežastis medicinos fizikos specialistų ir ne specialistų auditorijai; dirbti savarankiškai ir komandoje; dalyvauti tarptautinėse programose ir studijose; nuolat mokytis ir tobulinti įgytas profesines žinias, įgūdžius; panaudoti diagnostinių tyrimų duomenis atitinkamos veiklos kokybei tobulinti; įvertinti diagnostinių tyrimų bei terapijos poveikio rezultatus bei aptarti juos su medicinos personalu ir pacientais; ugdyti medikų bendruomenės ir visuomenės apsaugos nuo spinduliuotės ar kitų pavojų keliančių veiksnių kultūrą ir pan.
Medicinos fizikos magistrantūros studijų programos absolventai remiasi plačiomis medicinos fizikos žiniomis (apie jonizuojančiąją spinduliuotę, jos sąveiką su biologiniais objektais, vaizdinimo metodus medicinoje, žmogaus fiziologiją ir anatomiją, radiacinę ir kt. saugą, branduolinę mediciną, radiobiologiją ir kt.), taikydami jas darbui sveikatos priežiūros sistemoje. Šios žinios, mokėjimai ir įgūdžiai realizuojami pagrindinėse medicinos fiziko profesinės veiklos funkcijose: diagnostinės ir terapinės įrangos įvertinime, paruošime darbui bei medicininių procedūrų kokybės ir saugos užtikrinime, medicinos personalo ir pacientų konsultavime.
Medicinos fiziko magistrantūros studijų programą gali rinktis studentai, įgiję ne žemesnį nei fiziko (įvairiose studijų programose) arba biomedicinos, technologinių mokslų ( ir surinkę atitinkamą fizikos ir matematikos dalykų kreditų skaičių) bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Medicinos fiziko magistro kvalifikaciją galima įgyti tik universitetuose arba kitose aukštosiose universitetinio lygio mokymo institucijose (kitu būdu įgytos kvalifikacijos nepripažįstamos).
Ši magistrantūros studijų programa skirta įgyti aukštą asmeninę ir profesinę kompetenciją, leidžiančią jos turėtojams dirbti sveikatos priežiūros institucijose, formuojančiose ir įgyvendinančiose šalies sveikatos, švietimo ir kitas politikas. Medicinos fizikos magistrantūros studijų programą baigę absolventai galės tęsti studijas ir dirbti, siekiant medicinos fiziko licenzijos, mokantis ir dirbant sveikatos priežiūros įstaigose; fizikos arba biofizikos krypties doktorantūroje., taip pat papildyti medicinos fizikos, biofizikos tyrėjų ir dėstytojų gretas.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju