Mokymo programos
Intermedialios literatūros studijos
Valstybinis kodas: 621Q20004
Kodas pagal ISCED: 51222
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Pagrindinis Intermedialių literatūros studijų magistro studijų programos tikslas yra rengti kvalifikuotus literatūros, kultūros specialistus, interpretatorius, išmanančius šiuolaikinio meno teorijas ir procesus, suvokiančius naujausių literatūros ir meno technologijų svarbą bendrame humanitariniame bei visuomeniniame sociume, šie specialistai atitiks Europos ir pasaulio literatūros, kultūros, meno specialistų standartus.
Intermedialių literatūros studijų programa skirta įvairių specializacijų filologams, baigusiems universitetines nuosekliąsias pirmosios pakopos studijas ir įgijusiems ne žemesnį kaip bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygstantį išsilavinimą. Be papildomų reikalavimų priimami humanitarinių arba socialinių mokslų bakalaurai, jeigu jie yra išklausę bent du (privalomus, pasirenkamuosius ar laisvuosius) bendrus literatūros istorijos ar/ir teorijos kursus. Šių reikalavimų neišpildę studentai laiko egzaminą raštu. Intermedialios literatūros studijos baigiamos mokslinio magistro darbo (raštu) gynimu. Profesinė praktika nenumatyta.
Intermedialių literatūros studijų programa pasižymi ypatinga specifika - daug dėmesio ir laiko bus skiriama ne tik literatūros tekstų skaitymui ir analizei, bet ir su literatūra susijusių vizualiųjų menų bei specifinių technologijų studijavimui. Studijų turinį sudaro literatūros bei kitų menų sąveikos mokslinis tyrimas, profesionali tekstų ir kontekstų analizė bei interpretacija. Gilinamosios literatūros studijos (Mišrieji šiuolaikinės literatūros diskursai; Kultūrinė atmintis ir dokumentika; Šiuolaikinės diskurso ir teksto teorijos; Literatūros fenomenologija; Sociokultūriniai literatūros tyrinėjimų metodai; Modernizmo ir avangardizmo paradigma Vakarų Europos ir lietuvių kultūroje ir kt.), kurioms skirta maždaug 60 proc. programos apimties, praplečiamos tarpdalykinėmis, daugiausia vizualius, plastinius menus (dramos, teatro, kino) aiškinančiomis disciplinomis (Kultūros teorija; Menų dialogas šiuolaikinėje lietuvių kultūroje ir kt.). Didesnė dalis šioje programoje siūlomų pasirenkamųjų dalykų taip pat turi ryškių tarpdiscipliniškumo, tarpdalykiškumo bruožų (Literatūra ir skaitmeninės technologijos; Žaidimo teorija ir literatūra). Siekiant tikslingo magistranto darbo, 1-2 semestruose mokslo tiriamasis darbas, orientuotas į baigiamąjį magistro darbą, integruojamas į tuos privalomuosius dalykus, kurie konceptualiausiai aprėpia studijų programą. Mokslo tiriamajam darbui atitenka 20 kreditų arba ketvirtis visos programos.
Intermedialių literatūros studijų programos absolventai, sėkmingai įvykdę programą ir apgynę baigiamąjį magistro darbą gali tęsti studijas humanitarinių mokslų srities filologijos ar kitos krypties doktorantūroje, dirbti mokslo tiriamąjį darbą mokslo ir studijų institucijose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Intermedialių literatūros studijų programą baigusiems magistrantams numatoma galimybė pritaikyti savo gebėjimus itin plačioje šiuolaikinėje humanitarinėje erdvėje - ne tik dirbti viešųjų ryšių atstovais ar žinybų konsultantais, bet ir žurnalų, knygų leidėjais bei kultūros leidinių ir renginių (pavyzdžiui, televizijos kultūros bei literatūros laidų) redaktoriais, literatūros ir meno kritikais, profesionaliais šiuolaikinių literatūros ir meno žinovais, galinčiais bendradarbiauti profesionalioje literatūros ir meno spaudoje, šiuolaikinių bei istorinių meno procesų vertinimo srityse. Tačiau svarbiausias šių studijų teikiamas išsilavinimas - plačios humanitarinės erudicijos specialistas, gebantis reflektuoti daugiabalsį šiuolaikinės literatūros, kultūros ir technologijų ryšių chorą, suvokti skirtingų reiškinių sąsajas, lanksčiai prisitaikyti prie kintančių humanitarinės kultūros sąlygų bei gebėti kritiškai interpretuoti daugelyje su šiuolaikine literatūra bei menu susijusių mokslo ir meno, leidybos bei vertinimo sričių.
Numatoma, kad studijų programos absolventai gebės:
¢ apibrėžti literatūros ir kitų menų bei šiuolaikinių technologijų kuriamą teorinį šiuolaikinės kultūros sampratos modelį;
¢ palyginti literatūros ir kitų šiuolaikinių menų - kino, teatro, dailės - sąveikos šiuolaikinėse medijose principus ir technines galimybes;
¢ išanalizuoti literatūros teksto kaitos šiuolaikiniame pasaulyje galimybes;
¢ sukurti šiuolaikine literatūros, meno, kultūros teorijos samprata grįstą sisteminį požiūrį į literatūros bei kitų menų tekstus, į skirtingus kalbėjimo būdus ir kultūros diskursus;
¢ nustatyti skirtingų literatūrų, menų, kultūrų kanonų, žanrų ribas, ypatingas autorines ir autentiškas mokyklų paradigmas, skirtingų žanrų (eilėraščio, pjesės, romano, spektaklio, kino filmo) ir kultūrų (katalikiškoji, protestantiškoji, induistinė, budistinė, judėjiškoji) komunikacijos šiuolaikinėje kultūroje būdus.
Absolventai taip pat bus pajėgūs suvokti literatūros ir kitų (vaizduojamųjų) menų tarpdisciplininius ryšius, skirtingų reiškinių sąsajas, išmanys jų analizės ir reprezentacijos būdus literatūrinėje ir kultūrinėje Lietuvos (bei užsienio) spaudoje, akademinėje bendruomenėje, gebės kritiškai interpretuoti daugelyje su šiuolaikine literatūra bei menu susijusių mokslo ir meno, leidybos bei vertinimo sričių.
Studijuojant yra svarbios šios savybės:
¢ imlumas literatūrai ir menui,
¢ dinamiškumas, gebėjimas suvokti naujus meno ir technologijų iššūkius, eksperimentus ir adekvačiai ir profesionaliai į juos reaguoti, lanksčiai prisitaikyti prie kintančių humanitarinės kultūros sąlygų;
¢ atvirumas Europos ir pasaulio humanitarinių ir socialinių mokslų kontekstui,
¢ nusiteikimas kelti humanitarinių mokslų prestižą ir šiuos mokslus sieti su socialinėmis šalies reikmėmis.
Intermedialių literatūros studijų programa skirta įvairių specializacijų filologams, baigusiems universitetines nuosekliąsias pirmosios pakopos studijas ir įgijusiems ne žemesnį kaip bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygstantį išsilavinimą. Be papildomų reikalavimų priimami humanitarinių ir socialinių mokslų bakalaurai, jeigu jie yra išklausę bent du (privalomus, pasirenkamuosius ar laisvuosius) bendrus literatūros istorijos ar/ir teorijos kursus.
Absolventai gali tęsti studijas humanitarinių mokslų srities filologijos ar kitos krypties doktorantūroje.
Tokių specialistų kitos Lietuvos aukštosios mokyklos nerengia, panašios studijos vykdomos užsienio universitetuose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju