Mokymo programos
Šiuolaikinės Azijos studijos
Valstybinis kodas: 621U71001
Kodas pagal ISCED: 51222
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Šiuolaikinių Azijos studijų magistro studijų programa skirta rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus, gebančius savarankiškai tyrinėti ir spręsti problemas, susijusias su Rytų ir Pietų Azijos regionų kultūrine ir socialine dinamika, tarpregionine Europos ir Azijos integracija globalizacijos sąlygomis, taikant regionų kultūrų studijų ir regionistikos mokslų metodologijas.
Stojant būtinas bakalauro ar jį atitinkantis kvalifikacinis laipsnis. Priėmimo konkursinis balas asmenims baigusiems etnologijos krypties studijų programas formuojamas iš diplomo priedėlio (priedo) pažymių, išskyrus baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) pažymį, svertinio vidurkio, baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo egzamino pažymio (pažymių vidurkio), ar baigiamųjų egzaminų pažymių vidurkio, padauginto iš trijų, ir papildomų balų. Asmenims baigusiems ne etnologijos krypties studijų programas balas formuojamas iš diplomo priedėlio (priedo) pažymių, išskyrus baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) pažymį, svertinio vidurkio, stojamojo egzamino iš Azijos kultūrų ir Azijos studijų istorijos pažymio, padauginto iš trijų, ir papildomų balų. 10 papildomų balų pridedama išklausiusiems ne trumpesni kaip 192 val. vienos iš Azijos kalbų kursą.
Pagrindiniai mokymosi dalykai: Pokolonijinių studijų metodologijos, Vizualioji kultūra Azijoje, Tarpkultūrinės komunikacijos teorijos, Orientalistinė hermeneutika ir tekstologija, Lyčių santykiai Azijoje, Regionalistikos teorijos, Rytų Azijos sociokultūrinės transformacijos, Kultūros savivoka Rytų Azijos literatūroje, Orientalizmo refleksija Lietuvoje.
Praktika integruota į mokymosi dalykus.
Studijos baigiamos baigiamojo magistro darbo gynimu.
Programos absolventas turi galimybę tęsti studijas etnologijos bei kitų mokslo krypčių doktorantūros studijų programose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Programoje įgyjamos šios svarbiausios kompetencijos:
- Funkcinės kompetencijos: gebėjimas taikyti tarpdisciplininius tyrimo metodus atliekant fundamentalius šiuolaikinių Azijos kultūrų tyrimus, tyrinėti tradicinių Azijos kultūrų pokyčius modernybės laikotarpiu; analizuoti ir spręsti problemines situacijas kylančias dėl etninių ir nacionalinių prieštaravimų.
- Pažintinės kompetencijos: gebėjimas dėstyti Azijos studijų disciplinas švietimo ir mokslo įstaigose, tarpininkauti tarptautinio bendradarbiavimo strateginio planavimo, politikos, švietimo, kultūros srityse.
- Bendrosios kompetencijos: tarpkultūrinės komunikacijos ir tarptautiškumo kompetencijos.
Kvalifikacija įgyjama tik universitetinio mokymo institucijose.
Minimalus stojančiojo išsilavinimas - ne žemesnis kaip bakalauro arba jį atitinkantis kvalifikacinis laipsnis.
Šiuolaikinių Azijos studijų programos absolventai gali dirbti specialistais visų pakopų valstybės viešojo administravimo įstaigose, šalies ir tarptautinėse kultūros, mokslo ir švietimo, gynybos, politinėse organizacijose ir fonduose, nevyriausybinėse organizacijose, privataus verslo organizacijose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju