Mokymo programos
Buhalterinė apskaita Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 653N44011
Kodas pagal ISCED: 52134
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 3 m.
Neakivaizdinė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijos vyksta ir Šiaulių fakultete. Studijų programa skirta rengti buhalterius, kurie gebėtų organizuoti ir valdyti apskaitos procesą, vadovaujantis LR įstatymais ir norminiais aktais, tarptautiniais apskaitos standartais, verslo apskaitos standartais ir Europos Sąjungos reikalavimais įvairiose verslo įmonėse.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į Vakarų Lietuvos verslo kolegiją sąlygas.
Busimieji buhalteriai studijuoja bendrojo lavinimo dalykus: užsienio kalbą, filosofiją/sociologiją, veiklos dokumentavimą, psichologiją; dalykus kvalifikacijai pasiekti: apskaitos pagrindus, mikro-makroekonomiką, finansų valdymą, įmonių veiklos analizę, investicijų finansinį vertinimą, auditą, bankininkystę, mokesčius ir jų administravimą, verslo teisę, finansinę apskaitą, apskaitos informacines sistemas, valdymo apskaitą, tarptautinius finansinius atsiskaitymus ir kt., priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos:
Valdymo ir veiklos auditas: finansinis auditas, įmonės išlaidų valdymas, vidaus kontrolės sistema, įmonės veiklos biudžeto planavimas ir kt.;
Apskaita bankuose: Finansinių institucijų veiklos apskaita, Pinigai ir kreditas, finansų rinkos, Aktyvų ir pasyvų valdymas ir kt.
5 procentai studijų programos apimties yra skirti laisvai pasirenkamiems studijų dalykams. Iš viso studijuojami 34 dalykai.
Studentai atlieka tris praktikas: pažintinę, mokomąją ir baigiamąją specialybės praktiką. Bendra praktikų trukmė - 20 savaičių.
Studijų programa baigiama baigiamuoju egzaminu. Baigus studijų programą, suteikiamas buhalterinės apskaitos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir buhalterio profesinė kvalifikacija.
Baigus buhalterinės apskaitos studijų programą, studijas galima tęsti pagal Socialinių mokslų srities Apskaitos studijų krypties universitetinių studijų programas.
Buhalterinės apskaitos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantiems tapti buhalteriais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Buhalterio kvalifikacija reikalinga norint dirbti buhalteriu, apskaitininku, auditoriaus padėjėju ir jam giminingą darbą.
Asmuo, įgijęs buhalterio kvalifikaciją, turi gebėti: organizuoti ūkio subjekto apskaitos tarnybos darbą, formuoti apskaitos politiką, tvarkyti ūkio subjekto apskaitą, vertinti finansinės informacijos patikimumą, rengti finansinę, mokestinę ir kt. atskaitomybę, analizuoti įmonės finansinės atskaitomybės rodiklius, vertinti finansinės būklės, veiklos rezultatus, kontroliuoti ūkinių operacijų ir įvykių pagrindimą apskaitos dokumentais, lyginti faktinius rezultatus su planiniais, užtikrinti finansinę kontrolę, teikti siūlymus įmonės finansavimo, investavimo ir kt. klausimais.
Šią kvalifikaciją įgijęs specialistas turės žinoti profesinės etikos principus ir jais vadovautis, gebės naudotis informacinėmis technologijomis, kompiuterizuotomis apskaitos programomis ir apdoroti jomis buhalterinės apskaitos dokumentus, turės teisės, raštvedybos, užsienio kalbų, taikomosios matematikos, vadybos, apskaitos pagrindų, finansinės apskaitos, valdymo apskaitos, audito, statistikos, mokesčių, finansų teorinių žinių ir praktinių įgūdžių.
Sėkmingą buhalterio darbą lems žinios ir įgūdžiai, domėjimasis naujovėmis, užsienio kalbų mokėjimas, kompiuterinis raštingumas, siekimas tobulinti profesinę veiklą, mokėjimas dirbti kolektyviai ir asmeninės savybės: sąžiningumas, kruopštumas, atsakingumas, loginis, matematinis mąstymas, nuoseklumas, objektyvumas, pastabumas ir kt.
Norintiems siekti buhalterio kvalifikacijos būtina turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į Vakarų Lietuvos verslo kolegiją sąlygas.
Įgiję buhalterio kvalifikaciją, asmenys galės dirbti įmonių, įstaigų ir organizacijų buhalterinės apskaitos tarnybose, steigti buhalterinių paslaugų įmonę ir teikti buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugas kitose srityse.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju