Mokymo programos
Aplinkos apsaugos inžinerija
Valstybinis kodas: 612H17002
Kodas pagal ISCED: 51185
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti specialistus, kurie gebėtų kritiškai stebėti ir įvertinti aplinkos taršos problemas, planuoti ir įgyvendinti inžinerines aplinkos taršos prevencijos ir aplinkos kokybės būklės stabilizavimo priemones, projektuoti šiuolaikinius aplinkosaugos įrenginius, skirtus aplinkos ir žmogaus gyvenimo kokybei gerinti, domėtis technologijos mokslų naujovėmis ir jas taikyti įvairiomis aplinkybėmis, mokančius susieti savo profesinius įgūdžius su verslo ir vadybos pagrindais, sugeba palaikyti savo profesinę kompetenciją mokydamasis visą gyvenimą.
Stojantysis turi atitikti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji aplinkos inžinieriai studijuoja ir bendruosius universiteto dalykus: ekonomiką, vadybą, teisę, užsienio kalbą; specialybės dalykus: aplinkos chemiją, aplinkos taršos prevenciją, atmosferos apsaugą, vandenų apsaugą, atliekas ir jų tvarkymą, aplinkos informatiką, dirvožemio ir ekosistemų apsaugą, hidrauliką, vandens tiekimą ir nuotekų šalinimą, inžinerinę geologiją ir hidrogeologiją ir kt.
Studentai gali pasirinkti vieną iš trijų specializacijų: aplinkos apsaugos technologiją, aplinkos apsaugos vadybą arba vandentvarką.
Aplinkos apsaugos technologijos specializacija apima nuotekų ir dujinių išlakų valymą, įvairių atliekų nukenksminimo technologijas, gebėjimą naudoti šiuolaikinius aplinkosaugos įrenginius. Aplinkos apsaugos vadybos specializacija apima šiuolaikinių inžinerinių priemonių taikymą, esamų ir galimų aplinkosaugos situacijų atpažinimą ir analizavimą, aplinkosaugos rizikos grėsmės mastų vertinimą. Vandentvarkos specializacija apima vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklus, inžinerinių sistemų projektavimą ir eksploatavimą pastate, vandens ir nuotekų valymo įrenginių projektavimą, įvairių technologijų parinkimą ir taikymą, bei statybos ir techninės priežiūros darbus.
Praktika būna dviejų etapų: pažintinė ir profesinės veiklos/gamybinė. Praktikos trukmė - 12 savaičių. Per jas tobulinami inžinerinio darbo įgūdžiai, susipažįstama su būsimojo darbo aplinka, mokomasi atlikti tyrimus ir jų rezultatus pritaikyti praktiškai.
Studijų programa baigiama bakalauro darbu. Baigusiam asmeniui suteikiamas aplinkos inžinerijos bakalauro studijų kvalifikacinis laipsnis.
Baigus aplinkos apsaugos inžinerijos studijų programą toliau studijas tęsti galima pagal technologijos mokslų srities magistrantūros studijų programas.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Aplinkos inžinerijos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti aplinkos apsaugos ir vandentvarkos inžinieriaus darbą.
Asmuo, įgijęs aplinkos inžinieriaus kvalifikaciją, turi:
- gebėti kritiškai stebėti, analizuoti ir vertinti įvairias globalias, regionines ir lokalias aplinkos apsaugos priemones, nagrinėti aplinkos taršos problemas, vertinti aplinkos būklę, taikyti ir realizuoti techninius, technologinius bei organizacinius sprendimus, rinkti ir interpretuoti aplinkosaugos pobūdžio informaciją, apibendrinti statistinę informaciją ir duomenis, planuoti ir įgyvendinti inžinerines aplinkos taršos prevencijos priemones, stabilizuoti aplinkos kokybės būklę, taikant šiuolaikines inžinerines priemones, atpažinti ir analizuoti esamas ir galimas su aplinkosauga susijusias situacijas, vertinti aplinkosaugos rizikos grėsmės mastus, kontrolės mechanizmus, prognozuojamo poveikio aplinkai, jos komponentams ir žmonėms tikimybę, kvalifikuotai spręsti kylančias aplinkosaugos problemas;
- išmanyti gyvojoje gamtoje vykstančių procesų mechanizmus, nuotekų ir dujinių ištakų valymą, buitinių ir pramonės atliekų nukenksminimą bei prevencinių taršos mažinimo metodų taikymą, šiuolaikinę ūkio raidą, tarptautines ir nacionalines aplinkosaugos ir darnios plėtros problemas ir jų priežastis, administracinių gebėjimų evoliuciją, įvairių socialinių ir ekologinių problemų priežasčių paiešką, jų identifikavimą ir veiksmingą inžinerinių sprendimų taikymą;
- mokėti planuoti ir organizuoti darbą, atsakingai, savarankiškai dirbti.
- geba nustatyti, įvertinti ir kompleksiškai spręsti vandentvarkos sistemų (vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo, bei vandens ruošimo ir nuotekų valymo įrenginių) projektavimo, statybos ir eksploatacijos inžinerines problemas; parinkti medžiagas ir inžinerinę įrangą, taikyti naujausias technologijas vandentvarkos inžinerijoje; analizuoti esamą vandentvarkos sistemų būklę, bei numatyti priemones šiai būklei gerinti.
Aplinkos inžinerijos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, kuriuose vyksta studijos pagal aplinkos apsaugos inžinerijos studijų programą.
Norintiems siekti aplinkos inžinerijos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinįjį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar saviugdos būdu įgyti gebėjimai dirbti aplinkos apsaugos inžinieriumi nėra pripažįstami.
Įgiję aplinkos inžinerijos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti aplinkos apsaugos inžinieriumi aplinkos apsaugos valstybinėse institucijose, įvairiuose tyrimo ir projektavimo institutuose, pramonės ir transporto įmonėse, atliekų tvarkymo įmonėse, privačiose aplinkosaugos firmose.
Įgiję aplinkos inžinerijos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti aplinkos apsaugos institucijose, tyrimo ir projektavimo institutuose, prekybos, statybos ir pramonės įmonėse, atliekų tvarkymo ir perdirbimo įmonėse, privačiose aplinkos apsaugos firmose, vandentvakos ūkį eksploatuojančiose įmonėse, pastatų priežiūros, valstybinėse ir savivaldybių institucijose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Vilnius Saulėtekio al. 11
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju