Mokymo programos
Lietuvių filologija
Valstybinis kodas: 612U10011
Kodas pagal ISCED: 51122
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti plataus universitetinio išsilavinimo filologus, puikiai išmanančius lietuvių kalbos sistemą ir jos subtilybes, lietuvių literatūrą ir jos raidą, gebančius vertinti kultūros procesus, išlaikančius profesinę kompetenciją, gerbiančius lietuvių kalbą ir tautinę kultūrą
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji filologai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: ekonomiką, psichologiją, informatiką, lietuvių kalbos kultūrą ir specialybinius dalykus: lituanistikos studijų įvadą, kalbotyros įvadą, lietuvių kalbos leksikologiją, teksto analizę, literatūros stilius ir žanrus, lietuvių kalbos akcentologiją, visuotinę literatūrą, redagavimo pagrindus, lietuvių kalbos stilistiką.
Praktinės studijos vyksta trim etapais: kalbinė ir literatūrologinė, pedagoginė ir raštvedybos praktikos. Praktika atliekama laikraščių, žurnalų, radijo ir televizijos bei internetinės spaudos redakcijose, vidurinėse mokyklose ir gimnazijose, universitetuose, muziejuose, teatruose, archyvuose, knygynuose. Praktinių studijų trukmė ? 400 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami tekstų redagavimo, literatūrinių kūrinių analizavimo ir kiti gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas filologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus lietuvių filologijos studijų programą studijas galima tęsti humanitarinių ir socialinių mokslų srities magistrantūros programose.
Lietuvių filologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti lietuvių kalbos ir literatūros specialistais.
Studijuojant šioje studijų programoje yra galimybė įgyti kitos studijų programos pagrindus pasirenkant gretutinės krypties studijas. Gretutinės krypties studijų pasirinkimo tvarka ir principai skelbiami www.vdu.lt/studijos/gretutines-studijos.html tinklalapyje.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Filologijos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti filologo darbą.
Asmuo, įgijęs filologijos bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti taisyklingai ir tiksliai reikšti mintis žodžiu ir raštu, redaguoti, analizuoti, interpretuoti ir įvertinti tekstus, jungti tarpdalykinių tyrinėjimų išvadas, vertinti kultūros procesus, taikyti kalbos ir literatūros tyrimų metodikas, surasti reikiamą medžiagą įvairiuose informacijos šaltiniuose;
- žinoti lietuvių kalbos sistemą ir jos subtilybes, lietuvių literatūros istoriją, lietuvių kalbos ir literatūros vaidmenį Lietuvos kultūros procesuose, lietuvių literatūros vietą Europos ir pasaulio literatūros kontekste, šiuolaikines filologijos moksle taikomas literatūros ir kalbos tyrinėjimų metodikas, lietuvių kalbos ir literatūros procesus ir sieti juos su kultūros raida;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, nuosekliai ir aiškiai reikšti savo mintis, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, būti mandagiu, komunikabiliu, tolerantišku, mokėti išlaikyti savitvardą ir efektyviai valdyti konfliktus.
Filologijos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal filologijos studijų programą.
Norintiems siekti filologijos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti filologu nėra pripažįstami.
Įgiję filologo bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti lietuvių kalbos ir literatūros mokytoju vidurinėje mokykloje ar gimnazijoje, redaktoriumi ir kalbos korektoriumi radijuje, televizijoje, laikraštyje, žurnale, leidykloje, vertėju, gidu, fondų ir archyvų tvarkytoju muziejuje, literatūrinės dalies darbuotoju teatre, konsultantu knygynuose, dokumentų redaktoriumi valstybinėse įstaigose (pvz., savivaldybėje, teisme, švietimo, kultūros ir socialinės sferos įstaigose).
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vytauto Didžiojo universitetas Kaunas K. Donelaičio g. 58
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju