Mokymo programos
Taikomoji matematika
Valstybinis kodas: 612G10002
Kodas pagal ISCED: 51146
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Pirmosios pakopos studijų programa skirta rengti bakalaurus, turinčius matematikos, informatikos, inžinerijos, ekonomikos žinių ir gebėjimų, kurių reikia techninių ir verslo sistemų analizės, sintezės, prognozavimo ir optimalaus valdymo uždaviniams spręsti, gebančius sudaryti ir taikyti šių sistemų matematinius modelius, parinkti tinkamus matematinius metodus ir optimalius algoritmus realioms problemoms spręsti, interpretuoti gautus matematinio modelio tyrimo rezultatus, dirbti sistemų analitiku, modeliavimo ir duomenų analizės specialistu, rinkos tyrėju, analitiku programuotoju, aktuaru (draudimo matematiku) bankuose, draudimo kompanijose, universitetuose, gamybos, logistikos, prekybos ir kitose įmonėse.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji matematikos bakalaurai studijuoja bendrojo universitetinio lavinimo dalykus: filosofiją, komunikavimo pagrindus, kalbas; bei studijų krypties dalykus: matematiką, informacines technologijas, fiziką, tikimybių teoriją ir statistiką, programavimą, matematikos programinę įrangą matematinę logiką, skaitinius metodus, ir kitus dalykus, priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos:
1. Duomenų analizės matematinių metodų (kriptologiją, matematinius skaitmeninių vaizdų apdorojimo metodus, rizikos ir neapibrėžtumo analizę).
2. Verslo sistemų matematinio modeliavimo (rizikos teoriją verslo sistemose, investicijų matematiką, lošimų teoriją).
5 procentai studijų programos apimties yra skirti laisvai pasirenkamiems studijų dalykams. Iš viso studijuojami 34 dalykai.
Praktika atliekama įmonėse, tyrimų institutuose bei universitetuose. Jos metu susipažįstama įmonės struktūra, valdymu ir veikla; analizuojami su įmonės veikla susiję gamtos, socialiniai, ekonominiai reiškiniai, sudaromi šių reiškinių matematiniai modeliai, įgijami gebėjimai atrinkti naujas ir reikšmingas įmonei matematikos tyrimų ir plėtros problemas, planuoti, projektuoti ir atlikti tyrimus, parinkti tinkamus matematinius metodus ir taikyti juos realioms problemoms spręsti, taikyti algoritmus sprendžiant praktinius uždavinius, efektyviai taikyti informacines technologijas matematikos uždaviniams spręsti, kurti kompiuterines programas techninių, draudimo ir kitų verslo sistemų matematiniams modeliams tirti, ieškoti ir tvarkyti informaciją, apibendrinti ir pagrįsti išvadas; įtvirtinami ir tobulinami mokslinio darbo įgūdžiai, praktiškai patikrinami bakalauro baigiamojo darbo eksperimentiniai rezultatai. Bendra praktikos trukmė - 10 savaičių.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas matematikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Taikomosios matematikos studijų programą, studijas galima tęsti matematikos ar jai artimos fizinių mokslų studijų krypties (šakos) magistrantūros studijų programose.
Taikomosios matematikos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems įgyti matematikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Yra galimybė studijuoti gretutinės Ekonomikos studijų krypties dalykus. Baigusiajam suteikiamas matematikos ir ekonomikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Yra galimybė studijuoti gretutinės Informatikos studijų krypties dalykus. Baigusiajam suteikiamas matematikos ir informatikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Matematikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti projektavimo, modeliavimo ar panašaus pobūdžio darbą susijusį su matematikos ir programinės įrangos taikymu pramonėje, draudime, versle ir prekyboje.
Asmuo, įgijęs matematikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį:

funkcinės kompetencijos -
 • gebės planuoti, projektuoti ir atlikti tyrimus, pradedant problemos formulavimu ir baigiant rezultatų vertinimu; teikti ataskaitas, koreguoti veiklą, atsižvelgiant į veiklos rezultatų analizę;
 • gebės valdyti ir pritaikyti matematikos metodus ir informacines technologijas; ieškoti, kaupti, sisteminti ir analizuoti gamtos, socialinius ir ekonominius reiškinius bei sudaryti šių reiškinių matematinius modulius;
 • gebės numatyti parinkti tinkamus matematinius metodus ir taikyti juos realių problemų sprendimui; standartinius sprendimus įgyvendinti žinomoje ir naujoje aplinkoje;

 • pažintinės kompetencijos -
 • gebės panaudoti matematikos teorines arba praktines žinias priimant sprendimus;
 • gebės taikyti matematikos, informatikos, inžinerijos ir ekonomikos žinias, pagrįstas naujų tyrimų rezultatais; taip pat taikyti teorines žinias, sprendžiant techninių ir verslo sistemų analizės, sintezės ir optimalaus valdymo uždavinius;
 • gebės taikyti naujausias matematikos ir matematinių modelių pritaikymo žinias, sprendžiant veiklos kintamumo keliamas problemas; pagilinti ir praplėsti matematikos taikymų žinias mokantis savarankiškai, įvertinus savo veiklos rezultatus;

 • bendrosios kompetencijos -
 • turės analitinio mąstymo, problemų sprendimo gebėjimų, savarankiškumo, gebėjimo susikoncentruoti, bendravimo ir darbo grupėje gebėjimų, mokymosi mokytis gebėjimo;
 • gebės bendrauti ir bendradarbiauti su atitinkamos profesinės srities specialistais; kritiškai vertinti savo darbo rezultatus;
 • turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti prie nuolatinių pokyčių profesinės veiklos srityje ir veiklos turinio kaitos; gebėjimo nusistatyti mokymosi poreikius ir savarankiškai mokytis, siekiant tobulinti profesinę kvalifikaciją.

 • Matematikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal matematikos krypties studijų programas.
  Norintiems siekti matematikos bakalauro kvalifikacinio laipsnio, reikia vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
  Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti matematikos srityje nėra pripažįstami.
  Įgiję matematikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti sistemų analitiku, modeliavimo ir duomenų analizės specialistu, rinkos tyrėju, analitiku programuotoju, aktuaru (draudimo matematiku) bankuose, draudimo kompanijose, universitetuose, gamybos, logistikos, prekybos ir kitose įmonėse.
  Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
  Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
  Kauno technologijos universitetas Kaunas K. Donelaičio g. 73
  Komentarai

  Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

  Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju