Mokymo programos
Aplinkosaugos inžinerija
Valstybinis kodas: 612H17001
Kodas pagal ISCED: 51185
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Pirmosios pakopos studijų programa skirta rengti bakalaurus, turinčius fundamentinių bendrosios inžinerijos ir cheminės technologijos žinių, išmanančius aplinkos procesus ir aplinkos apsaugos technologijas, darniosios plėtros, aplinkos ekonomikos ir teisės principus, gebančius taikyti specialiąsias matematikos ir fizinių mokslų žinias kartu su inžinerinio projektavimo metodais bei principais nuotekų valymo, geriamojo vandens gerinimo, dujinių išlakų valymo, atliekų tvarkymo įrenginiams modeliuoti, projektuoti ir valdyti, taip pat gebančius parinkti ir taikyti tyrimų metodikas aplinkosaugos procesų kontrolei, duomenims apdoroti ir analizuoti, dirbti pramonės, žemės ūkio, transporto ir kitų sektorių įmonėse, kurios eksploatuoja taršos mažinimo sistemas ar įrenginius, taip pat aplinkosaugos įrenginių projektavimo, eksploatacijos, įrangos techninės priežiūros, aplinkosaugos parametrų analizės įmonėse, konsultacinėse ir kitose techninės paramos organizacijose, valstybės institucijose.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji aplinkos inžinerijos bakalaurai studijuoja bendrojo lavinimo dalykus: komunikavimo pagrindus, filosofiją, kalbas; studijų pagrindų dalykus: informacinių technologijų pagrindus, inžinerinę grafiką, kompiuterinę braižybą, teorinę mechaniką, elektrotechnikos pagrindus, medžiagų mokslą, žmogaus saugą, matematiką, chemiją, chemijos inžineriją, teisės pagrindus, vadybos pagrindus, mikro- ir makroekonomiką; bei specialaus lavinimo dalykus: fizikocheminę analizę, vandenvalos pagrindus, taikomąją ekologiją ir mikrobiologiją, atmosferos apsaugą, atliekų tvarkymo pagrindus, aplinkos procesų modeliavimą ir kt. dalykus. 5 procentai studijų programos apimties yra skirti laisvai pasirenkamiems studijų dalykams. Iš viso studijuojami 38 dalykai.
Studijų metu organizuojama praktika gamybinėse įmonėse ir organizacijose. Jos metu susipažįstama su pagrindinių gamybų technologijomis, ugdomi praktiniai įgūdžiai, padedantys sėkmingai dirbti pasirinktoje veiklos srityje, gilinamos žinios apie nagrinėjamą technologiją, renkami duomenys bakalauro baigiamojo darbo parengimui, įtvirtinami ir tobulinami mokslinio darbo įgūdžiai, praktiškai patikrinami bakalauro baigiamojo darbo eksperimentiniai rezultatai. Bendra praktikos trukmė - 10 savaičių.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas aplinkos inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Aplinkosaugos inžinerijos studijų programą, studijas galima tęsti aplinkos inžinerijos ar jai artimos technologijos mokslų studijų krypties (šakos) magistrantūros studijų programose.
Aplinkosaugos inžinerijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems įgyti aplinkos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Aplinkos inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti tiriamąjį, inžinerinį darbą aplinkosaugos sistemų eksploatavimo tarnybose bei analitinėse laboratorijose.
Asmuo, įgijęs aplinkos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį:

funkcinės kompetencijos -
 • gebės planuoti aplinkosaugos inžinerinę veiklą, atsižvelgiant į gyvojoje gamtoje vykstančių procesų mechanizmus, aplinkosauginės rizikos grėsmės mastus, kontrolės mechanizmus, galimo poveikio gamtai ir žmonėms tikimybę; analizuoti ir fiksuoti aplinkos stebėsenos ir technologinių įrenginių parametrus ir teikti ataskaitas atitinkamą veiklą koordinuojantiems asmenims; koreguoti veiklą, atsižvelgiant į veiklos rezultatų analizę ir specialistų rekomendacijas; vykdyti aplinkos inžinerijos projektinę veiklą;
 • gebės valdyti ir pritaikyti techninius, technologinius bei organizacinius sprendimus įvairiose aplinkos inžinerijos srityse; ieškoti, kaupti, sisteminti ir analizuoti aplinkos tyrimų, technologinių įrenginių parametrus ir kitą susijusią informaciją; atlikti užduotis, įvertinant ekonominius, socialinius ir saugos aspektus;
 • gebės parinkti ir numatyti aplinkosauginės problemos sprendimo būdus ir metodus, įvertinant naujai atsirandančias technologijas bei šių technologijų įdiegimą reguliuojančius teisės aktus; standartinius sprendimus įgyvendinti žinomoje ir naujoje aplinkoje;

 • pažintinės kompetencijos -
 • gebės panaudoti teorines arba praktines chemijos ir chemijos inžinerijos, fizikos, mechanikos, ekonomikos, kompiuterinio raštingumo ir grafikos, aplinkos inžinerijos ir darniojo vystymosi žinias priimant sprendimus;
 • gebės taikyti plačias teorines žinias, pagrįstas naujų fundamentaliųjų ir taikomųjų cheminių ir aplinkos inžinerinių tyrimų rezultatais; taip pat taikyti plačias vandenvalos ir vandentiekos, dujinių išlakų valymo, atliekų ir užterštų teritorijų tvarkymo teorines žinias, būtinas naujų aplinkosaugos technologijų įsisavinimui;
 • gebės taikyti naujausias profesinės veiklos srities arba mokslinių tyrimų sukurtas teorines žinias, sprendžiant veiklos kintamumo keliamas problemas; pagilinti ir praplėsti aplinkos inžinerijos srities žinias mokantis savarankiškai, įvertinus savo veiklos rezultatus;

 • bendrosios kompetencijos -
 • turės analitinio mąstymo, problemų sprendimo gebėjimų, savarankiškumo, gebėjimo susikoncentruoti, bendravimo ir darbo grupėje gebėjimų, mokymosi mokytis gebėjimo;
 • gebės bendrauti ir bendradarbiauti su atitinkamos profesinės srities specialistais; kritiškai vertinti savo darbo rezultatus;
 • turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti prie nuolatinių pokyčių profesinės veiklos srityje ir veiklos turinio kaitos; gebėjimo nusistatyti mokymosi poreikius ir savarankiškai mokytis, siekiant tobulinti profesinę kvalifikaciją.

 • Aplinkos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal bendrosios inžinerijos krypties aplinkos inžinerijos šakos studijų programas.
  Norintiems siekti aplinkos inžinerijos bakalauro kvalifikacinio laipsnio, reikia vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
  Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti aplinkos inžinerijos srityje nėra pripažįstami.
  Įgiję aplinkos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti tiriamąjį, inžinerinį darbą aplinkosaugos sistemų eksploatavimo tarnybose bei analitinėse laboratorijose.
  Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
  Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
  Kauno technologijos universitetas Kaunas K. Donelaičio g. 73
  Komentarai

  Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

  Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju