Mokymo programos
Žiniasklaidos inžinerija
Valstybinis kodas: 612H74002
Kodas pagal ISCED: 51121
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Pirmosios pakopos studijų programa skirta rengti bakalaurus, turinčius žiniasklaidos technologijų, leidinių dizaino, koloristikos, reklamos skaitmeninių technologijų, elektroninio verslo žinių, gebančius naudoti trimatės kompiuterinės vizualizacijos priemones, planuoti, projektuoti bei valdyti leidybos ir spaudos technologinius procesus, tinkamai parinkti įrangą bei medžiagas, eksploatuoti mechatronines ir medijų leidybos sistemas, įvertinti leidinių kokybę, organizuoti gaminių rinkodarą, dirbti gamybinį technologinį, projektavimo ir kitą inžinerinį darbą spaustuvėse, leidyklose, laikraščių ir žurnalų leidybos centruose, reklamos agentūrose, dizaino studijose, įvairių įmonių bei organizacijų marketingo skyriuose, logistikos ir pakavimo technologijų įmonėse.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji spaudos inžinerijos bakalaurai studijuoja bendrojo universitetinio lavinimo dalykus: filosofiją, profesinio bendravimo pagrindus, kalbas; studijų krypties dalykus: informacinių technologijų pagrindus, inžinerinę grafiką, kompiuterinę braižybą, žmogaus saugą, matematiką, chemiją, fiziką, ekonomiką, vadybos ir teisės pagrindus, teorinę mechaniką, mašinų elementus ir mechanizmus, leidinių paruošimo procesus, žiniasklaidos technologijas, kompiuterinės leidybos sistemas, spaudos mašinas, mechatroninių leidybos sistemų inžineriją, struktūrines formas, koloristiką, trimatę kompiuterinę vizualizaciją, skaitmenines reklamos technologijas, dizaino ir grafinio dizaino pagrindus, žiniasklaidos priemonių elektroninį verslą, ir kt. dalykus, priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos:
1. Reklamos inžinerinių technologijų (reklamos dizainą ir kompoziciją, reklaminę fotografiją).
2. Spaudos technologijų (pakuočių dizainą ir gamybos technologijas, elektroninę ir internetinę leidybą).
5 procentai studijų programos apimties yra skirti laisvai pasirenkamiems studijų dalykams. Iš viso studijuojamas 41 dalykas.
Studijų metu praktika atliekama gamybinėse įmonėse ir organizacijose. Jos metu susipažįstama su bendra įmonės charakteristika, gamybos struktūra, išleidžiama produkcija, specializuota įranga, naujausių technologijų taikymu įmonės gamybos procese, įsisavinami pagrindiniai gamybos procesai, įtvirtinami ir tobulinami mokslinio darbo įgūdžiai, praktiškai patikrinami bakalauro baigiamojo darbo eksperimentiniai rezultatai. Bendra praktikos trukmė - 10 savaičių.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas spaudos inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Žiniasklaidos inžinerijos studijų programą, studijas galima tęsti spaudos inžinerijos ar jai artimos technologijos mokslų studijų krypties (šakos) magistrantūros studijų programose.
Žiniasklaidos inžinerijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems įgyti spaudos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Yra galimybė studijuoti gretutinės Vadybos studijų krypties dalykus. Baigusiajam suteikiamas spaudos inžinerijos ir vadybos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Spaudos inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti gamybinį-technologinį, projektavimo bei kitą inžinerinį arba vadybinį darbą spaustuvėse, leidyklose, laikraščių ir žurnalų leidybos centruose, reklamos agentūrose.
Asmuo, įgijęs spaudos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį:

funkcinės kompetencijos -
 • gebės planuoti spaudos inžinerijos padalinių veiklą, atsižvelgiant į numatytus tikslus; analizuoti ir fiksuoti savo inžinerinės veiklos rezultatus ir teikti ataskaitas atitinkamą gamybinę veiklą koordinuojantiems asmenims; koreguoti veiklą, atsižvelgiant į spaudos inžinerijos sektoriaus įmonių veiklos rezultatų analizę ir specialistų rekomendacijas; vykdyti atitinkamą projektinę veiklą;
 • gebės valdyti ir pritaikyti sudėtingas spaudos inžinerijos veiklos atlikimo technologijas; ieškoti, kaupti, sisteminti ir analizuoti inžinerinei veiklai atlikti reikalingą informaciją; atlikti gamybines užduotis, įvertinant socialines ir etines problemas;
 • gebės numatyti veiklos atlikimo būdus ir metodus konkrečioje spaudos technologijų ar reklamos inžinerinių technologijų profesinėje srityje, įvertinant naujai atsirandančius spaudos inžinerijos veiklos elementus ir nuolat kintantį veiklos turinį; standartinius sprendimus įgyvendinti žinomoje ir naujoje aplinkoje;
 • gebės analizuoti ir įvertinti pagrindinius ekonomikos rodiklius, atlikti reprezentatyvius empirinius tyrimus, adaptuoti jų rezultatus įmonės veiklos sprendimuose; planuoti prekybos ir marketingo sprendimus nacionalinėje ir tarptautinėje rinkoje, planuoti ir organizuoti materialinius, finansinius ir žmoniškuosius išteklius;

 • pažintinės kompetencijos -
 • gebės panaudoti teorines arba praktines spaudos inžinerijos žinias priimant sprendimus;
 • gebės taikyti praktinėje veikloje plačias spaudos technologijų teorines žinias, pagrįstas naujų fundamentaliųjų ir taikomųjų tyrimų rezultatais; taip pat taikyti plačias teorines spaudos inžinerijos žinias, būtinas naujų spaudos technologijų įsisavinimui;
 • gebės taikyti dalykines žinias, sprendžiant įmonės valdymo problemas; parinkti problemos sprendimo taktinius veiksmus, prognozuoti jų finansinius rezultatus;
 • gebės taikyti naujausias spaudos inžinerijos srities sukurtas teorines žinias sprendžiant veiklos kintamumo keliamas problemas; pagilinti ir praplėsti spaudos inžinerijos žinias mokantis savarankiškai, įvertinus savo veiklos rezultatus;

 • bendrosios kompetencijos -
 • turės analitinio mąstymo, problemų sprendimo gebėjimų, savarankiškumo, gebėjimo susikoncentruoti, bendravimo ir darbo grupėje gebėjimų, mokymosi mokytis gebėjimo;
 • gebės bendrauti ir bendradarbiauti su atitinkamos profesinės srities specialistais; kritiškai vertinti savo darbo rezultatus;
 • turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti prie nuolatinių pokyčių profesinės veiklos srityje ir veiklos turinio kaitos; gebėjimo nusistatyti mokymosi poreikius ir savarankiškai mokytis, siekiant tobulinti profesinę kvalifikaciją.

 • Spaudos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal gamybos inžinerijos krypties spaudos inžinerijos šakos studijų programas.
  Norintiems siekti spaudos inžinerijos bakalauro kvalifikacinio laipsnio, reikia vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
  Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti spaudos inžinerijos srityje nėra pripažįstami.
  Įgiję spaudos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti gamybinį-technologinį, projektavimo, kitą inžinerinį darbą spaustuvėse, leidyklose, laikraščių ir žurnalų leidybos centruose, reklamos agentūrose.
  Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
  Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
  Kauno technologijos universitetas Kaunas K. Donelaičio g. 73
  Komentarai

  Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

  Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju