Mokymo programos
Aplinkos ir profesinė sauga
Valstybinis kodas: 612H17005
Kodas pagal ISCED: 51185
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Aplinkos ir profesinės saugos studijų programa skirta rengti aplinkos ir profesinės saugos specialistus, suprantančius gyvoje gamtoje vykstančių procesų mechanizmus, nuotekų ir dujinių išlakų valymą, buitinių ir pramoninių atliekų nukenksminimą bei gebančius taikyti prevencinius taršos mažinimo metodus.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji aplinkos inžinerijos bakalaurai studijuoja bendruosius universitetinių studijų dalykus: profesinio bendravimo pagrindus, lietuvių kalbos kultūrą ir specialybės kalbą, filosofijos pagrindus, specialybės užsienio kalbą; studijų krypties dalykus: matematika, fizika, chemija, informacinės technologijos, kompiuterinė braižyba, mechanika, elektrotechnikos ir elektronikos pagrindai, medžiagų mokslo įvadas, vadybos pagrindai, aplinkos parametrų analizė, ergonomika, profesinė sauga ir sveikata, aplinkos ekonomika ir sociologija, technologinių procesų saugumas, darbo teisė ES kontekste, vandens ir nuotekų valymo technologijos, aplinkosaugos auditas ir valdymas, fizikinė tarša ir apsauga nuo jos, rekreacija ir kt.
Praktinės studijos vyksta trimis etapais. Jos skirtos įgūdžių lavinimui, vertinant esamas ir galimas aplinkosaugines situacijas, rizikos grėsmės mastus, poveikį aplinkai, šiuolaikines aplinkosauginių įrenginių inžinerines sistemas ir jų elementus. Praktinių studijų trukmė - 400 val.
Studijų programa baigiama bakalauro baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiamas aplinkos inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus aplinkos ir profesinės saugos studijų programą studijas galima tęsti aplinkos inžinerijos, aplinkosaugos vadybos magistrantūros programose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Aplinkos inžinerijos bakalauro kvalifikacijai reikalinga norint dirbti aplinkos inžinieriumi.
Asmuo, įgijęs aplinkos inžinerijos bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti įvertinti esamus ir prognozuoti galimus aplinkos (oro, vandens, grunto) kokybės parametrus; ūkinės veiklos poveikį aplinkai ir žmonėms; taikyti naujausiais vandens, nuotekų, dujinių išlakų valymo, buitinių ir pramoninių atliekų nukenksminimo technologijas, priemones fizikinei taršai mažinti; projektuoti aplinkosaugos inžinerinius įrenginius, modeliuoti juose vykstančius procesus; konsultuoti ekstremalių situacijų ir gaisrinės saugos klausimais; naudotis aplinkos saugą reglamentuojančiais teisės aktais;
- žinoti apie gyvoje gamtoje vykstančių procesų mechanizmus; vandens,
nuotekų ir dujinių išlakų valymą; įvairių atliekų nukenksminimą; prevencinių taršos mažinimo metodų taikymą; šiuolaikinę ūkio raidą; tarptautines ir nacionalines aplinkosaugos ir darniojo vystymosi problemas bei priežastis; administracinių gebėjimų evoliuciją; įvairių socialinių ir ekologinių problemų priežasčių paiešką, jų identifikavimą bei veiksmingą inžinerinių sprendimų taikymą;
- mokėti dirbti atsakingai, savarankiškai, planuoti, organizuoti ir vertinti savo darbą, efektyviai empatiškai bendrauti su kolegomis ir klientais.
Aplinkos inžinerijos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal aplinkos ir profesinės saugos studijų programą.
Norintiems siekti aplinkos inžinerijos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį įsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti aplinkos inžinieriumi nėra pripažįstama.
Įgiję aplinkos inžinerijos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti valstybės tarnybose, susijusiose su gyvenamosios aplinkos ir profesine sauga; įmonių aplinkosaugos tarnybose; atliekų tvarkymo, vandentvarkos, aplinkosaugos objektų projektavimo įmonėse.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Šiaulių universitetas Šiauliai Vilniaus g. 88
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju