Mokymo programos
Taikomoji istorija
Valstybinis kodas: 612V10003
Kodas pagal ISCED: 51122
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

PR2 Bakalauro studijų programa skirta parengti specialistus, galinčius teikti įvairiapusiškas paslaugas visuomenei jos istorinės kultūros formavimo srityje.
TI tikslai, atsispindintys absolventų žiniose, pažintiniuose, praktiniuose ir perkeliamuosiuose gebėjimuose, būtų šie: 1) dirbti įprastose istorikui darbovietėse-archyvuose, muziejuose, mokyklose, tyrimų centruose, paveldosaugos struktūrose; 2) istorijos verslo firmose, užsiimančiose užsakomaisiais istorijos tyrimais, projektine veikla, teikiančias konsultavimo ir ekspertavimo paslaugas; 3) darbuotis netiesioginėse veiklos srityse - kelionių agentūrose, žiniasklaidos priemonėse, su istorija susijusiose maisto pramonės įmonėse - kultūrinį mitybos paveldą propaguojančiose kavinėse bei restoranuose, maisto ir gėrimų gamybos įmonėse, leidyklose, viešajame administravime - savivaldybėse ir kt.; 4) mokyti ją pačią tirti jai svarbią - šeimos, firmos, vietovės ir kt. istoriją, būti jos savininkais (plg. postmodernistų iškeltą klausimą who owns history?).
TI specialistai netiesiogiai formuos prielaidas tam, jog būtų mažiau manipuliuojama visuomenės istorine atmintimi, jos istorinė kultūra būtų mažiau kičinė, labiau atviresnė bei modernesnė, taigi prisidės prie pilietinės visuomenės ugdymo.
Stojantysis turi turėti vidurinio išsilavinimo įgijimo pažymėjimą ir vykdyti priėmimo į universitetą sąlygas.
Būsimieji istorijos bakalaurai studijuoja bendrojo universitetinio lavinimo, studijų programos pagrindų, studijų programos specialaus lavinimo dalykus. Studijų pagrindų dalykai yra privalomieji ir pasirenkamieji. Studijuojami šie privalomieji dalykai: „Pasaulio istorija", „Lietuvos istorija", „Archeologijos pagrindai", „Taikomosios istorijos įvadas", „Menotyros pagrindai", „Kultūrinės antropologijos pagrindai", „Istorinė regionalistika", „Istorinė kultūra", „Taikomosios istorijos metodologija", „Istorijos edukacija", „Taikomosios istorijos konstravimas", „Komunikacinės technologijos taikomojoje istorijoje".
Būsimieji istorijos bakalaurai turi šešias praktikas: II studijų semestre - archeologinę (2 savaičių), IV - etnologinę (2 savaičių), V - istorinę (2 savaičių), VI studijų semestre numatyta praktika pasirinktinai - mokykloje arba verslo struktūroje (2 savaičių), VII semestre - pasirinktinai - archyve, paveldosaugoje arba leidykloje (2 savaičių), VIII semestre - pasirinktinai - kelionių agentūroje, savivaldybėje ar medija srityje (2 savaičių). Praktinių studijų trukmė - 12 savaičių. Jų metu tobulinami ir praktikoje pritaikomi teorinių užsiėmimų metu įgytos žinios ir gebėjimai.
Bakalauro studijos baigiamos bakalauro darbo gynimu. Reikalavimai baigiamiesiems darbams išdėstyti Istorijos fakulteto tarybos patvirtintame VPU IF kursinių, bakalaurinių ir magistro darbų rengimo ir gynimo reglamente. Baigusiajam suteikiamas bakalauro kvalifikacinis laipsnis
Baigus bakalauro studijų programą, studijas galima tęsti istorijos magistrantūroje bei socialinių ir humanitarinių mokslų srities magistrantūrose, kur yra numatytos išlyginamosios studijos.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

K2 Istorijos bakalauro, baigusio taikomosios istorijos studijas kvalifikacija reikalinga archyvistui, muziejininkui, bendrojo lavinimo mokyklos mokytojui, paveldosaugininkui, žurnalistui, leidėjui, viešojo administravimo specialistui.
Istorijos bakalauras turi išmanyti Pasaulio ir Lietuvos istoriją bei istoriografiją, būti įsisavinęs archeologijos, menotyros, kultūrinės antropologijos pagrindus, taikomosios istorijos metodologiją, įvaldęs istorinio tiriamojo darbo metodiką ir susipažinćs su moksliniais fundamentalių istorijos tyrimų centrais, būti įgijęs taikomosios istorijos konstravimo bei komunikacinių technologijų taikomojoje istorijoje taikymo įgūdžių.
Istorijos bakalauras turi gebėti teikti įvairiapusiškas paslaugas visuomenei bei ugdyti jos istorinę kultūrą: gebėti organizuoti, administruoti ir atlikti taikomosios istorijos tyrimus (tirti šeimos, firmos, vietovės ir kt. istoriją), vykdyti projektinę veiklą, teikti konsultavimo ir ekspertavimo paslaugas.
Istorijos bakalauras pasirinkęs ir atlikęs:
 • I-III TI praktikas turi:
 • - būti įgijęs pirminio archeologinės medžiagos grupavimo, sisteminimo, pirminio datavimo, ypač taikant stratigrafinį metodą, reiškinių ir procesų rekonstravimo įgūdžių;
  - įgijęs etnografinės medžiagos rinkimo, archeografinio surinktos lauko medžiagos tvarkymo įgūdžių;
  - gebėti naudotis įvairiomis lauko medžiagos rinkimo priemonėmis ir būti įvaldęs jų rinkimo metodiką, įgiję tradicinės kultūros ir kaimo bendruomenių gyvenimo žinių perteikimo praktiniame darbe kompetencijas;
 • IV-VI TI praktikas turi būti įgijęs:
 • - verslo įstaigų konsultavimo ir ekspertavimo kultūrinio palikimo, istorinės edukacijos klausimais įgūdžių;
  - istorijos pamokos bei ugdomųjų renginių vedimo mokykloje ir už jos ribų įgūdžių;
  - įgūdžių aprašyti, ekspertuoti, sisteminti bei pateikti archyvinę medžiagą, teikti praktinės genealogijos paslaugas;
  - praktinių projektinės veiklos įgūdžių, dirbant su paveldo šaltinių duomenų bazėmis;
  - mokslinių tekstų redagavimo, iliustracinės medžiagos paieškos, leidybos-dizaino maketavimo, šaltinių publikavimo, rodyklių sudarymo įgūdžių;
  - laidų (radijo, televizijos) rengimo, reikalingos informacijos paieškos ir jų apdorojimo įgūdžių;
  - edukacinių istorinių objektų maršrutų sudarymo, skirtų suvokti Lietuvos, Europos istorijos raidą, turistinio darbo organizavimo ir klientų aptarnavimo įgūdžių;
  - vadybos ir administravimo įgūdžių.
  Istorijos bakalauras turi turėti asmeninę iniciatyvą ir suinteresuotumą, būti istorijos entuziastu, būti energingu, atkakliu, aktyviu (mobiliu), gebančiu keistis atsižvelgiant į besikeičiančias aplinkybes, gebėti dirbti komandoje, turėti pilietinės drąsos.
  Istorijos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti Vilniaus pedagoginiame universitete, vykdant jas pagal TI studijų programą.
  Neformaliuoju ar savaiminiu būdu įgytos kvalifikacijos dirbti istorijos bakalauro darbą nėra pripažįstamos.
  Į TI studijų programą stojančiųjų išsilavinimo minimumas - bendrojo lavinimo vidurinės mokyklos ar gimnazijos brandos atestato lygis.
  Įgijęs istorijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį asmuo gali dirbti moksliniame institute, archyve, muziejuje, bendrojo lavinimo mokykloje (papildomai išsilaikius pedagoginio ir psichologinio ciklo dalykus). TI studijų programos absolventai turi puikius šansus įsidarbinti ir viešojo administravimo sektoriuje, verslo struktūrose, žiniasklaidos įmonėse, nevyriausybinėse organizacijose.
  Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
  Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
  Lietuvos edukologijos universitetas Vilnius Studentų g. 39
  Komentarai

  Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

  Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju