Mokymo programos
Teisė ir penitencinė veikla
Valstybinis kodas: 612M90004
Kodas pagal ISCED: 51138
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Teisės ir penitencinės veiklos studijų programa skirta rengti teisininkus, galinčius dirbti Teisingumo ministerijos, pataisos (penitencinėse) įstaigose ir kitose teisėsaugos bei valstybinio valdymo institucijose, o taip pat privačiame sektoriuje.
Stojantieji į Mykolo Romerio universitetą įgyti teisės specialybę turi turėti vidurinį išsilavinimą ir įvykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas. Studijų programos apimtis 210 kreditų, ji trunka 3,5 metų nuolatinėse studijose ir 5 metus ištęstinėse studijose
Būsimieji teisininkai studijuoja bendrojo universitetinio lavinimo dalykus: filosofija, profesinė užsienio kalba, specialybės kalba, lotynų kalba, retorika, psichologija, ekonomikos teorija, politologija, logika ir mokslo metodologija, etika. Studijų pagrindų dalykus: teisės teorija, teisės istorija, baudžiamoji teisė (bendroji dalis), baudžiamoji teisė (specialioji dalis), baudžiamojo proceso teisė, konstitucinė teisė, darbo teisė, administracinė teisė (bendroji dalis), administracinio proceso teisė, civilinė teisė (bendroji dalis), civilinio proceso teisė, tarptautinė teisė (viešoji), tarptautinė teisė (privatinė), Europos Sąjungos teisė (institucinė), Europos Sąjungos teisė (materialinė). Specialiuosius dalykus: penitencinė teisė, penitencinės veiklos pagrindai ir tyrimų metodai, pataisos įstaigų vadyba, nuteistųjų nusikaltimų ir krizinių būklių prevencija, atkuriamojo teisingumo pagrindai, penitencinės psichologijos pagrindai, administracinė veikla pataisos įstaigose, profesinės veiklos taktika, mediacija verslo ginčuose, derybų teorija ir mediacija, mediacija šeimos ginčuose, praktika pataisos įstaigose, praktika viešosiose įstaigose ir nevyriausybinėse organizacijose, individuali praktika pataisos sistemoje, individuali praktika teismuose ir advokatų kontorose, kursinis darbas.
Bakalauro studijų metu studentai praktiką atlieka uždarose pataisos įstaigose ir pataisos inspekcijose.
Studijų programa baigiama bakalauro baigiamuoju darbu arba privalomu bakalauro baigiamuoju egzaminu: penitencinės teisės arba mediacijos teisės ir baigiamuoju pasirenkamu egzaminu penitencinės teisės, mediacijos teisės, administracinės ir administracinio proceso teisės, baudžiamosios ir baudžiamojo proceso teisės, konstitucinės teisės, civilinės ir civilinio proceso teisės, mediacijos, Europos Sąjungos teisės, tarptautinės teisės, darbo teisės ir socialinės saugos egzaminu.
Šią studijų programą taip pat galima studijuoti kaip pagrindinę kryptį (šaką) dvigubo laipsnio studijose. Pasirinkus programą kaip pagrindinę kryptį (šaką), greta jos galima studijuoti bet kurios kitos Universitete vykdomos I pakopos studijų programos gretutinių studijų variantą: viešojo administravimo, verslo informatikos, psichologijos, socialinio darbo, finansų ekonomikos ar įgyti socialinio pedagogo kvalifikaciją. Baigus dvigubo laipsnio studijas suteikiamas dvigubas - pagrindinės ir pasirinktos gretutinės krypties (šakos) bakalauro laipsnis. Dvigubo laipsnio studijos sudaro sąlygas įgyti platesnį išsilavinimą ir sėkmingiau konkuruoti darbo rinkoje. Derinti pagrindines ir gretutines studijas pareiškus tokį pageidavimą galima jau pirmame kurse.
Studentui, baigusiam teisės ir penitencinės veiklos programą, suteikiamas teisės bakalauro laipsnis. Baigusieji bakalauro studijas gali studijuoti teisės ir kitas magistratūros programas.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Teisės bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti teisininko darbą.
Asmuo, įgijęs teisės bakalauro kvalifikaciją, turi:
gebėti praktiškai tirti teisės pažeidimus: nusikaltimus, baudžiamuosius pažeidimus, administracinius teisės pažeidimus, t. y., kvalifikuotai atlikti ikiteisminio tyrimo veiksmus, baudžiamųjų, administracinių, civilinių bylų nagrinėjimą visose teisminėse instancijose, taikyti pataisos (bausmių vykdymo) įstatymus, kitus teisės aktus nuteistųjų socialinei reabilitacijai, atliekant laisvės atėmimo ir kitas alternatyvias laisvės atėmimui bausmes, atlikti mokslinius tyrimus, kūrybingai taikyti teisės (penitencinės teisės) žinias ir įgūdžius, kurti teisės projektus, komentuoti teisės aktus, analizuoti, apibendrinti teisinę informaciją ir priimti konkrečius sprendimus teisės reguliavimo srityje;žinoti teisės teoriją, konstitucinę, baudžiamąją, baudžiamojo proceso, penitencinę, administracinę, civilinę, darbo, Europos Sąjungos teisę, tarptautinę žmogaus teisių apsaugą bei kitas teisės šakas;
- mokėti nuosekliai ir kritiškai mąstyti, tiksliai identifikuoti teisinio reguliavimo problemas, atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, būti mandagiu, taktišku, išlaikančiu savitvardą.
Teisės bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal teisės ir penitencinės veiklos studijų programą.
Norintiems siekti teisės bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti teisininku nėra pripažįstami.
Įgiję teisės bakalauro kvalifikacinį laipsnį asmenys gali dirbti valstybės tarnautojais teisėsaugos, socialinės apsaugos, pataisos (kriminalinių bausmių vykdymo) institucijose bei kitose vyriausybinėse ir nevyriausybinėse organizacijose, taip pat Europos Sąjungos institucijose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Mykolo Romerio universitetas Vilnius Ateities g. 20
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju