Mokymo programos
Buhalterinė apskaita
Valstybinis kodas: 653N44008
Kodas pagal ISCED: 52134
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti buhalterius, kurie gebėtų vertinti ūkio subjektų veiklą, pavaizduoti apskaitoje ūkio subjektų ekonominę padėtį, nustatyti ir vertinti ūkio subjektų turtą, nuosavybę, įsipareigojimus, ūkinius ir finansinius procesus bei jų rezultatus, rengti finansinę, mokestinę bei statistinę atskaitomybę.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir įvykdyti priėmimo į kolegiją sąlygas.
Būsimieji buhalterinės apskaitos specialistai studijuoja bendruosius profesinius dalykus ir studijų pagrindų dalykus: užsienio kalbą, teisės pagrindus, filosofijos įvadą, matematiką, lietuvių kalbos kultūrą, ekonomikos teoriją, dokumentų valdymą, informacinių technologijų, vadybos, rinkodaros pagrindus, ekonominę statistiką, verslo organizavimą, verslo teisę, įmonių ekonomiką, apskaitos pagrindus, finansinę ir valdymo apskaitą, finansų pagrindus ir kitus dalykus. Specialiuosius profesinius dalykus studijuoja priklausomai nuo pasirenkamos apskaitos biudžetinėse organizacijose ar įmonių finansų valdymo specializacijos.
Iš viso studijuojami 33 dalykai. Penki procentai studijų programos apimties yra skirti laisvai pasirenkamiems studijų dalykams.
Praktinės studijos vyksta trimis etapais: sąskaitybos, verslo organizavimo ir apskaitos bei baigiamoji praktika. Praktinių studijų trukmė ? 20 savaičių. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami trumpalaikio ir ilgalaikio turto, darbo išteklių apskaitos tvarkymo, pirkimų ir pardavimų operacijų apskaitos, finansinių, mokestinių ir statistinių ataskaitų parengimo ir kiti gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju egzaminu. Baigusiajam suteikiamas profesijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir buhalterio profesinė kvalifikacija.
Baigus buhalterinės apskaitos studijų programą studijas galima tęsti pagal aukštojo mokslo socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo studijų krypties programas.
Buhalterinės apskaitos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti buhalteriais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Buhalterio kvalifikacija reikalinga norint dirbti buhalteriu.
Asmuo, įgijęs buhalterio kvalifikaciją, turi:
- gebėti analizuoti ir vertinti ūkio subjektų veiklos specifiką, apskaitoje atvaizduoti ūkio subjektų ekonominę padėtį, nustatyti ir vertinti ūkio subjektų turtą, nuosavybę, įsipareigojimus, ūkinius ir finansinius procesus bei jų rezultatus, rengti finansinę, mokestinę bei statistinę atskaitomybę, organizuoti, valdyti ir kontroliuoti apskaitos procesus, dirbti taikomosiomis apskaitos ir kitomis programomis;
- žinoti bendruosius ekonomikos principus, apskaitą reglamentuojančius įstatymus, teisės aktus ir kitus norminius dokumentus, verslo apskaitos bei tarptautinius apskaitos standartus, įmonių steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarką, mokesčių įstatymus ir jų pritaikymo tvarką, finansinių rezultatų apskaičiavimo ir paskirstymo metodus, atskaitomybės sudėtį, turinį, pateikimo terminus, profesinės etikos pricipus ir reikšmę buhalterio darbe;
- mokėti tvarkyti įvairių tipų įmonių apskaitą pagal ją reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, verslo apskaitos bei tarptautinius apskaitos standartus, apskaityti ilgalaikį ir trumpalaikį turtą, nuosavybę ir įsipareigojimus, apskaičiuoti darbo užmokestį, valstybinio socialinio draudimo įmokas, ligos pašalpas, parengti ataskaitas valstybinio socialinio draudimo ir mokesčių įstaigoms, apskaičiuoti mokesčius, produktų ir paslaugų savikainą, atlikti metinę inventorizaciją, parengti finansinę, mokestinę, statistinę atskaitomybę, tikrinti ir kontroliuoti įmonės finansinę veiklą, apibendrinti ir susisteminti finansinės analizės duomenis ir pateikti vidiniams ir išoriniams vartotojams;
- gebėti kruopščiai, atsakingai ir atidžiai tvarkyti apskaitos dokumentus, būti sąžiningu ir tvarkingu.
Buhalterio kvalifikaciją galima įgyti kolegijose, vykdančiose studijas pagal buhalterinės apskaitos studijų programą.
Norintiems siekti buhalterio kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti buhalteriu nėra pripažįstami.
Įgiję buhalterio kvalifikaciją asmenys gali dirbti buhalteriu įvairiose įmonėse, įstaigose, organizacijose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Kauno kolegija Kaunas Pramonės pr. 20
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju