Mokymo programos
Įstaigų ir įmonių administravimas
Valstybinis kodas: 653N23004
Kodas pagal ISCED: 52134
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti įstaigų ir įmonių administratorius, gebančius organizuoti ir koordinuoti verslo įmonių, valstybinių ir viešųjų įstaigų veiklą, valdyti informaciją, vadovauti personalui, dokumentuoti veiklą, valdyti materialiuosius ir finansinius išteklius, kurti įstaigos ar įmonės įvaizdį.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į kolegiją sąlygas.
Būsimieji įstaigų ir įmonių administratoriai studijuoja bendruosius profesinius dalykus ir studijų pagrindų dalykus: filosofiją, taikomąją matematiką, informacines technologijas, I užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų), II užsienio kalbą (anglų, rusų), teisės pagrindus, darbo ir civilinę saugą, socialinę psichologiją, taikomųjų tyrimų metodologiją, kalbos kultūrą ir specialybės kalbą, mikro ir makroekonomiką, verslo ekonomiką, dokumentų valdymą, rinkodarą, vadybos pagrindus, personalo valdymą, buhalterinę apskaitą, projektų valdymą, kokybės vadybą, finansus. Specialiuosius profesinius dalykus studijuoja priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos: verslo įmonių administravimo ar valstybinių ir viešųjų įstaigų administravimo
Iš viso studijuojami 28 dalykai. Penki procentai studijų programos apimties yra skirti laisvai pasirenkamiems studijų dalykams.
Praktinės studijos vyksta septyniais etapais: dokumentų apdorojimo kompiuteriu, specialybės įgūdžių ugdymo, verslo planavimo, darbo išteklių valdymo projektų parengimo, naujo (modifikuoto) produkto kūrimo ir įdiegimo į rinką projekto parengimo arba įstaigos veiklos analizės, specialybės įgūdžių lavinimo ir baigiamoji praktika. Praktinių studijų trukmė – 23 savaitės. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami verslo įmonių veiklos organizavimo bei koordinavimo, vadovavimo personalui, informacijos valdymo ir kiti gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju darbu arba baigiamuoju egzaminu. Baigusiajam suteikiamas vadybos ir verslo administravimo profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir administratoriaus profesinė kvalifikacija.
Baigus įstaigų ir įmonių administravimo studijų programą studijas galima tęsti pagal aukštojo mokslo socialinių mokslų srities vadybos ir verslo administravimo studijų krypties programas.
Įstaigų ir įmonių administravimo programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti įstaigų ir įmonių administratoriais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Administratoriaus kvalifikacija reikalinga norint dirbti administratoriumi.
Asmuo, įgijęs administratoriaus kvalifikaciją, turi:
- gebėti planuoti įstaigos ir įmonės darbą, organizuoti darbo procesą, vadovauti darbo procesui, taikyti darbo ir civilinės saugos reikalavimus veiklos procese, vykdyti veiklos kokybės kontrolę, pritaikyti inovacijas įstaigose ir įmonėse, sukurti specializuotas duomenų bazes, kaupti informaciją, atlikti įvairiapusę duomenų analizę, naudotis informacijos šaltiniais, spręsti įdarbinimo problemas, tvarkyti personalo dokumentaciją ir darbo išteklių apskaitą, pritaikyti darbo organizavimo ir apmokėjimo tvarką, organizuoti personalo kvalifikacijos kėlimą, organizuoti ir tvarkyti raštvedybą, parengti ir įforminti dokumentus pagal LR normatyvinius aktus, parengti technologinį darbo su dokumentais ciklą, planuoti naujo produkto gamybą ir pardavimą, analizuoti valstybės viešosios politikos įgyvendinimą, atstovauti įstaigai ar įmonei, vertinti veiklą, parengti svetingumo programą;
- žinoti darbo ir civilinės saugos reikalavimus, darbo organizavimo ir apmokėjimo tvarką, raštvedybos taisykles, LR teisės aktus, įmonės ir įstaigos finansinių dokumentų tvarkymo reikalavimus, finansinės atskaitomybės rengimo taisykles, veiklos dokumentavimo kontrolės taisykles, apskaitos pagrindus, racionalaus finansinių išteklių valdymo principus;
- mokėti atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su klientais, taisyklingai reikšti mintis, būti taktišku, mandagiu, kruopščiu ir sąžiningu.
Administratoriaus kvalifikaciją galima įgyti kolegijose, vykdančiose studijas pagal įstaigų ir įmonių administravimo studijų programą.
Norintiems siekti administratoriaus kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti administratoriumi nėra pripažįstami.
Įgiję administratoriaus kvalifikaciją, asmenys gali dirbti administratoriais verslo įmonėse, valstybinėse ir viešosiose įstaigose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Klaipėdos valstybinė kolegija Klaipėda Jaunystės g. 1
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju