Mokymo programos
Kultūrinės veiklos vadyba
Valstybinis kodas: 653N28006
Kodas pagal ISCED: 52134
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti kultūrinės veiklos vadybininkus, gebančius numatyti kultūrinės veiklos ir raidos perspektyvas bei inovacijas, rengti kultūrinės veiklos projektus, organizuoti kultūrinės institucijos veiklą, užtikrinti kultūrinės veiklos kokybę, reklamuoti ir platinti kultūros produktus, valdyti ir kontroliuoti turimus materialinius ir finansinius išteklius.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į kolegiją sąlygas.
Būsimieji kultūrinės veiklos vadybininkai studijuoja bendruosius profesinius dalykus ir studijų pagrindų dalykus: filosofiją, sociologijos pagrindus, bendrąją ir socialinę psichologiją, kultūros istoriją, Europos studijų įvadą, mikro ir makro ekonomiką, taikomųjų tyrimų metodologiją, užsienio kalbas, aukštąją matematiką, informacines technologijas, vadybos pagrindus, marketingo pagrindus, apskaitą ir finansus, verslo teisę, kultūros verslo vadybą, kultūros projektų vadybą, personalo vadybą bei specialiuosius profesinius dalykus: etnokultūros ir muzikos pagrindus, etnokultūros ir muzikos istoriją, etnokultūrinės ir muzikinės veiklos vadybą, etnokultūrinio ir muzikinio verslo organizavimą.
Iš viso studijuojami 42 dalykai. Penki procentai studijų programos apimties yra skirti laisvai pasirenkamiems studijų dalykams.
Praktikos vyksta keturiais etapais: pažintinė, vadybinio darbo, specializacijos ir baigiamoji praktika. Praktinių studijų trukmė ? 22 savaitės. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami kultūrinės veiklos organizavimo, projektų rengimo, kultūros produktų reklamos ir platinimo ir kiti gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiamas vadybos ir verslo administravimo profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir kultūrinės veiklos vadybininko profesinė kvalifikacija.
Baigus kultūrinės veiklos vadybos studijų programą studijas galima tęsti pagal aukštojo mokslo socialinių mokslų srities vadybos ir verslo administravimo studijų krypties programas.
Kultūrinės veiklos vadybos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti kultūrinės veiklos vadybininkais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Kultūrinės veiklos vadybininko kvalifikacija reikalinga norint dirbti kultūrinės veiklos vadybininku.
Asmuo, įgijęs kultūrinės veiklos vadybininko kvalifikaciją, turi:
gebėti įvertinti informacijos svarbą kultūrai, pasirinkti galimus informacijos šaltinius, atrinkti būtiniausią informaciją kultūrinės raidos tendencijų rinkos analizei ir tyrimui, diagnozuoti rinkos problemas ir prognozuoti jos vystymosi perspektyvas, projektuoti taikomuosius kultūrinės veiklos tyrimus, analizuoti ir suderinti jų rezultatus, numatyti jų taikymo praktines galimybes surinkti, išanalizuoti duomenis ir parengti tyrimų ataskaitą, įvertinti kultūros verslo plėtros galimybes, sudaryti sąlygas naujovių taikymui kultūros institucijų, organizacijų veikloje, nustatyti kultūrinės veiklos institucijos, organizacijos būklę, įvertinti strateginio planavimo svarbą kultūrinės veiklos institucijoje ir nustatyti jo tikslus, nagrinėti kultūrinės veiklos įmonės strategijos formavimo etapus, parinkti metodus formuojant kultūrinės veiklos institucijos strategiją, parengti ir pristatyti verslo planą, parinkti tinkamus sprendimus;žinoti valstybės kultūros politiką ir teisinius aspektus, informacinių duomenų bazių kūrimo bei sklaidos pagrindus, įstaigos steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarką, strateginio planavimo sistemas, meno kūrinių licencijavimo ir tarptautinės kultūros produktų prekybos principus, pagrindinius bendravimo ir bendradarbiavimo principus bei etikos normas;mokėti atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su klientais, taisyklingai reikšti mintis, būti taktišku, mandagiu, kruopščiu ir sąžiningu.
Kultūrinės veiklos vadybininko kvalifikaciją galima įsigyti kolegijose, vykdančiose studijas pagal kultūrinės veiklos studijų programą.
Norintiems siekti kultūrinės veiklos vadybininko kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju arba savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti kultūrinės veiklos vadybininku nėra pripažįstami.
Įgiję kultūrinės veiklos vadybininko kvalifikaciją asmenys gali dirbti kultūrinės veiklos vadybininkais kultūros centruose, laisvalaikio ir bendruomenių salėse, meniniuose susivienijimuose, koncertinėse organizacijose, teatruose, radijo ir televizijos studijose, agentūrose, kitose kultūros įstaigose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Klaipėdos valstybinė kolegija Klaipėda Jaunystės g. 1
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju