Mokymo programos
Anglų kalbos pedagogika
Valstybinis kodas: 653X13008
Kodas pagal ISCED: 52114
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

1. Programos tikslas:
Rengti anglų kalbos mokytojus, pasižyminčius dalykinėmis, socialinėmis bei profesinėmis kompetencijomis, kurios sudarytų tvirtą pagrindą dirbti bendruomenėje.
2.Programos paskirtis: parengti kvalifikuotus anglų kalbos specialistus, kurie būtų kompetentingi anglų kalbos žinovai ir praktikai, vadovautųsi aukšta profesine kompetencija, vertybėmis ir etika, kūrybiškai taikytų teorines ir praktines žinias bei įgūdžius anglų kalbos mokytojo darbo praktikoje pradinėje ir pagrindinėje mokykloje.
Baigę neuniversitetinę studijų programą absolventai įgis darbui pradinėje ir pagrindinėje mokykloje reikalingas kompetencijas: komunikuoti taisyklinga anglų kalba žodžiu ir raštu, suprasti sakytinę ir rašytinę kalbą, valdyti anglų kalbą kaip sistemą, vertinti socialinį, ekonominį ir kultūrinį anglų kalbos kontekstą, lyginti anglų ir gimtosios kalbos raiškos ypatumus, kurti palankią ugdymo/si aplinką, organizuoti anglų kalbos ugdymo procesą, vertinti mokinių anglų kalbos pasiekimus, vykdyti gerosios patirties analizę ir sklaidą, naudoti šiuolaikines technologijas ir mokymo priemones, kurti demokratišką atmosferą klasėje ir mokykloje, bendrauti ir bendradarbiauti su ugdymo proceso dalyviais.
Studijų proceso metu bus lavinami anglų kalbos mokytojo darbui reikalingi bendrieji gebėjimai: atsakingumas, organizuotumas, kūrybiškumas, savarankiškumas priimant sprendimus, kolektyvinis darbas, taktiškumas, tolerantiškumas, matematinis raštingumas, kompiuterinis raštingumas.
3. Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems. Ši programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą.
4. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos: bazines anglų kalbos žinios.
5. Studijų kalba ir kitos studijavimo sąlygos: Lietuvių kalba. Anglų kalba
6. Studijų turinys:
bendrojo aukštojo lavinimo dalis: filosofijos pagrindai, sociologijos pagrindai, kalbos kultūra ir raštvedybos pagrindai, kalbos kultūra ir raštvedybos pagrindai (užsienio piliečiams) ir kiti(13 kreditų);
studijų teorinių pagrindų dalis: bendroji ir asmenybės psichologija, raidos ir pedagoginė psichologija, taikomųjų tyrimų metodologija, kalbotyros įvadas, krašto pažinimas (anglų k.), anglų ir amerikiečių literatūra, stilistika, leksikologija, anglų kalbos mokymas, kursinis darbas ir kiti (43 kreditų);
specialioji (profesinė) dalis (58 kreditai): anglų kalbos praktika ir teksto interpretacija, anglų kalbos fonetika, anglų kalbos gramatika (32 kreditai), baigiamasis vertinimas (baigiamasis (diplominis) darbas) (6 kreditai); profesinės veiklos praktikų dalis: stebimoji anglų kalbos praktika, pradinė anglų kalbos praktika, pagrindinė anglų kalbos praktika.( 20 kreditų);
laisvai pasirenkamų dalykų dalis:
užsienio kalbos: prancūzų kalba (A1, A2, B1), rusų kalba (A1, A2), vokiečių kalba (A1, A 2, B1), pedagoginė ergonomika, akademinis anglų kalbos rašymas, renginių organizavimas ir kiti (6 kreditai)
Baigiamasis vertinimas (baigiamasis (diplominis) darbas - 6 kreditai). Studijų programa baigiama studijų rezultatų vertinimu, kurio forma yra diplominis darbas.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Pagrindinės mokyklos anglų kalbos mokytojo kvalifikacija suteikiama studentui, baigusiam visą studijų programą, įgijusiam Standarte apibrėžtas kompetencijas ir gavusiam teigiamą baigiamąjį kvalifikacijos įvertinimą.
Baigę neuniversitetinę studijų programą absolventai įgis darbui pradinėje ir pagrindinėje mokykloje reikalingas kompetencijas: komunikuoti taisyklinga anglų kalba žodžiu ir raštu, suprasti sakytinę ir rašytinę kalbą, valdyti anglų kalbą kaip sistemą ir kt.
Ši programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą.
Baigę šią studijų programą absolventai studijas galės tęsti pagal Lietuvos ir Europos aukštųjų mokyklų filologijos ir edukologijos studijų programas

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Klaipėdos valstybinė kolegija Klaipėda Jaunystės g. 1
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju