Mokymo programos
Socialinė pedagogika
Valstybinis kodas: 653X16006
Kodas pagal ISCED: 52114
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti socialinius pedagogus, gebančius organizuoti socialinę pedagoginę pagalbą ugdytiniams, patekusiems į rizikos situaciją, tinkamai suteikti įvairias socialines, pedagogines, teisines, psichologines paslaugas ugdytiniams.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į kolegiją sąlygas.
Būsimieji socialiniai pedagogai studijuoja bendruosius profesinius dalykus: kalbos kultūrą ir specialybės kalbą, užsienio kalbą, etnokultūrą, informacines technologijas, teisę, darbo ir civilinę saugą, socialinės politikos pagrindus ir didaktiką, taikomųjų tyrimų metodologiją, hodegetiką, švietimo vadybą ir kt., studijų pagrindų dalykus: bendrąją ir asmenybės psichologiją, raidos psichologiją, socialinę psichologiją, pedagoginę psichologiją, šeimos pedagogiką, specialiąją pedagogiką, prevencinę pedagogiką, socialinio darbo pagrindus ir praktikumą, žmogaus ekologiją, laisvalaikio organizavimą ir kt. bei specialiuosius profesinius dalykus, priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos:
1Socialinio pedagogo bendrojo lavinimo mokykloje (mokyklos ir klasės bendruomenę, jos organizavimą, klasės auklėtojo veiklą, šeimos psichologiją)
2Socialinio pedagogo vaikų globos institucijoje (vaikų globos instituciją ir jos veiklos organizavimą, sociokultūrinį ugdymą vaikų globos institucijoje, šeimos psichologiją)
5 procentai studijų programos apimties yra skirti laisvai pasirenkamiems studijų dalykams. Iš viso studijuojami 48 dalykai.
Praktinės studijos vyksta trimis etapais: pažintinė, socialinio ugdymo pradinė praktika, socialinio ugdymo pagrindinė praktika. Praktinių studijų trukmė – 25 savaitės. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami socialinės pedagoginės pagalbos organizavimo ir teikimo, visuomenės švietimo organizavimo, darbo metodų parinkimo. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiamas edukologijos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir socialinio pedagogo profesinė kvalifikacija.
Baigus socialinės pedagogikos studijų programą studijas galima tęsti pagal aukštojo mokslo socialinių mokslų srities, edukologijos studijų krypties programas.
Socialinės pedagogikos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti socialiniais pedagogais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Socialinio pedagogo kvalifikacija reikalinga norint dirbti socialiniu pedagogu.
Asmuo, įgijęs socialinio pedagogo kvalifikaciją, turi:
- gebėti analizuoti grupės ir ugdytinio padėties grupėse tyrimo rezultatus, parinkti darbo metodus su ugdytiniu ar grupe, organizuoti socialinę pagalbą ugdytiniams, , įtraukti šeimą bei kitus suinteresuotus asmenis į socialinės pagalbos ugdytiniui procesą, derinti ugdymo tikslus su individualiais ugdytinių ir visos grupės poreikiais, organizuoti ugdytinių veiklą, padedančią tobulinti socialinį funkcionavimą, analizuoti ir vertinti socialinio poveikio ugdytiniui veiksmingumą, taikyti socialinio tyrimo metodus, organizuoti visuomenės švietimą, siekiant išvengti neigiamų socialinių pedagoginių reiškinių
- žinoti skirtingo amžiaus tarpsnių ugdytinių psichologinės brandos ypatumus, asmens savijautos, padėties grupėje diagnozavimo metodikas, individualaus ir grupinio darbo principus, motyvacijos teorijas, socialinės pedagoginės pagalbos ugdytiniui tikslus ir būdus, Lietuvos švietimo sistemos konceptualiąsias nuostatas, vietą Europos socioedukacinėje sistemoje, švietimą reglamentuojančius dokumentus, kiekybinius ir kokybinius tyrimų metodus, palankias ugdymo raidos sąlygas bei rizikos veiksnius, socialinio ir pedagoginio švietimo būdus ir formas
- mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, efektyviai ir tolerantiškai bendrauti ir bendradarbiauti su ugdytiniais ir ugdomosios veiklos partneriais
Socialinio pedagogo kvalifikaciją galima įgyti kolegijose, vykdančiose studijas pagal socialinės pedagogikos studijų programą.
Neformaliuoju arba savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti socialiniu pedagogu nėra pripažįstami.
Įgiję socialinio pedagogo kvalifikaciją asmenys gali dirbti socialiniais pedagogais švietimo ir globos, neformaliojo ugdymo įstaigose - visų tipų bendrojo lavinimo, profesinėse mokyklose, kolegijose, aukštosiose mokyklose, vaikų globos, internatinėse, jaunimo, ikimokyklinėse įstaigose, laisvalaikio centruose, nevyriausybinėse organizacijose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Klaipėdos valstybinė kolegija Klaipėda Jaunystės g. 1
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju