Mokymo programos
Ikimokyklinio ugdymo pedagogika
Valstybinis kodas: 653X11005
Kodas pagal ISCED: 52114
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti auklėtoju, gebančius ugdyti ikimokyklinio amžiaus vaiką, planuoti ir organizuoti ugdymo procesą pagal humanistinės pedagogikos principus, konstruktyviai bendrauti ir bendradarbiauti su vaiko šeima kaip visuomenės struktūriniu elementu, su įvairiomis institucijomis bei pavieniais bendruomenės nariais, taikyti pagrindinius ikimokyklinės įstaigos gyvenimo organizavimo ir valdymo dėsningumus.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į kolegiją sąlygas.
Būsimieji ikimokyklinių įstaigų auklėtojai studijuoja bendruosius profesinius dalykus: pedagoginės minties ir švietimo istoriją, filosofiją ir pedagoginę etiką, švietimo vadybą, teisę ir civilinę saugą, kultūros istoriją, kalbos kultūrą ir specialybės kalbą, užsienio kalbą, informacines technologijas, edukologijos pagrindus, taikomųjų tyrimų metodologiją ir kt., studijų pagrindų dalykus: bendrąją psichologiją, raidos ir ypatingo vaiko psichologiją, šeimos psichologiją, vaiko socialinio ugdymo pagrindus, ikimokyklinę pedagogiką ir žaidimus, specialiąją pedagogiką, vaiko sveikatą, lietuvių kalbos ugdymą, tautosaką ir vaiko literatūrą, aplinkos pažinimą 5 procentai studijų programos apimties yra skirti laisvai pasirenkamiems studijų dalykams. Iš viso studijuojami 26 dalykai.
Praktinės studijos vyksta keturiais etapais: apžvalginė pedagoginė, bandomoji pedagoginė, pedagoginė ir baigiamoji pedagoginė praktika. Praktinių studijų trukmė - 26 savaitės. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami ugdymo proceso planavimo, organizavimo, ikimokyklinės įstaigos veiklos organizavimo ir valdymo bei. gebėjimus
Studijų programa baigiama baigiamuoju egzaminu ir baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiamas edukologijos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir auklėtojo profesinė kvalifikacija.
Baigus ikimokyklinio ugdymo pedagogikos studijų programą studijas galima tęsti pagal aukštojo mokslo socialinių mokslų srities, edukologijos studijų krypties programas.
Ikimokyklinio ugdymo pedagogikos studijų programa skirta asmenims turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti auklėtojais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Auklėtojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti auklėtoju ikimokyklinėje įstaigoje.
Asmuo, įgijęs auklėtojo kvalifikaciją, turi:
gebėti pažinti ir analizuoti įvairaus amžiaus tarpsnių žmogaus anatominius, fiziologinius ir psichologinius ypatumus, kurti visapusiškai saugią vaiko aplinką, tausoti ir stiprinti vaiko sveikatą, diferencijuoti ir individualizuoti ugdymo procesą, modeliuoti ikimokyklinio ugdymo turinį, būdus, metodus, ugdyti vaikų bendravimo ir bendradarbiavimo kompetenciją įvairiose veiklos srityse, įtraukti šeimą į aktyvią ir rezultatyvią sąveiką, siekiant bendro tikslo, organizuoti pedagoginį–psichologinį tėvų bei visuomenės švietimą, kartu su kitais suinteresuotais ugdytojais svarstyti įvairias profesinės srities problemas, puoselėti bei stiprinti įgytus bendrinės kalbos pagrindus, naudotis naujausiomis technologijomisžinoti švietimo organizavimą ir ikimokyklinį ugdymą reglamentuojančius dokumentus, šiuolaikinio vadybinio darbo pagrindus, principus, formas, vaiko psichinės ir fizinės sveikatos saugojimo ir stiprinimo principus bei priemones, asmenybės ir jos psichikos struktūrą, įvairius psichikos reiškinius, ypatumus ir dėsningumus pagrindinius vaikų raidos ir poreikių tyrimo metodus, socialinės ir kultūrinės integracijos būdus ir metodus bei vaikų sociokultūrinės integracijos specifiką, Lietuvos ir pasaulio pedagoginės minties raidos bruožus, svarbiausias kryptis, praeities ir dabarties tendencijas, pagrindinius paramos šeimai būdus ir paramą teikiančias institucijas, pagrindines Lietuvos ir Europos Sąjungos švietimo politikos tendencijas
- mokėti atsakingai, kritiškai, nuosekliai reikšti mintis, efektyviai ir tolerantiškai bendrauti ir bendradarbiauti, lanksčiai spręsti problemas, valdyti konfliktus, dirbti atsakingai,naudojantis vaiko amžiaus tarpsnių psichologija ir pedagogika, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, organizuoti savo darbą
Auklėtojo kvalifikaciją galima įgyti kolegijose, vykdančiose studijas pagal ikimokyklinio ugdymo pedagogikos studijų programą.
Norintiems siekti auklėtojo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju arba savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti auklėtoju nėra pripažįstami.
Įgiję auklėtojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti visų tipų ikimokyklinio ugdymo institucijose - lopšeliuose, lopšeliuose–darželiuose, darželiuose, darželiuose–mokyklose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Klaipėdos valstybinė kolegija Klaipėda Jaunystės g. 1
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju