Mokymo programos
Matematika ir matematikos taikymai
Valstybinis kodas: 612G10001
Kodas pagal ISCED: 51146
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programos tikslas yra paruošti plataus išsilavinimo specialistus darbui įvairiose institucijose ir firmose, kurioms yra reikalingi darbuotojai su matematiniu mastymu, bei parengti asmenis matematikos ir jai gretimų krypčių magistro studijoms.
Stojantieji į studijų programą turi turėti vidurinį išsilavinimą ir turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Pagrindiniai studijų programos dalykai: algebra ir geometrija, matematinė analizė, diferencialinės lygtys, tikimybių teorija ir matematinė statistika, informatika, funkcinė analizė, matematinės fizikos lygtys, skaičiavimo metodai, kompleksinio kintamojo funkcijų teorija, ekonomikos teorija.
Programos klausytojai turi galimybę specializuotis iš plataus sąrašo pasirinkdami pasirenkamuosius dalykus.
Paskutiniame semestre įvairiose institucijose atliekama su matematikos taikymais susijusi profesinė praktika. Jos trukmė 480 val. Praktikos metu susipažįstama su institucijos ar firmos darbo specifika, įtvirtinami bei tobulinami matematinių metodų ir informacinių technologijų taikymo, matematinių modelių kūrimo, praktinių uždavinių sprendimo ir analizės, analitinio mąstymo gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiems suteikiamas matematikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigę programą, absolventai turi galimybę tęsti studijas Lietuvos ir užsienio universitetų fizinių mokslų srities magistrantūroje.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Matematikos bakalauro kvalifikacija reikalinga darbui įvairiose institucijose ir firmose, kurių veikloje yra taikomi matematiniai metodai ir kompiuterinė technika.
Matematikos bakalauras turi:
" gebėti suprasti matematinius teiginius, jų įrodymus bei tarpusavio sąryšius, sudaryti realaus proceso determinuotą arba stochastinį matematinį modelį, jį analizuoti, interpretuoti ir daryti išvadas, analitiškai mąstyti, naudotis kompiuterinės technikos priemonėmis, savarankiškai kaupti ir atnaujinti žinias bei įsisavinti naujas informacines technologijas;
" žinoti fundamentaliųjų matematinių disciplinų pagrindus, matematikos taikymo sritis, informatikos pagrindus, ekonomikos ir filosofijos pagrindus;
" mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai reikšti savo mintis, logiškai, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, matyti problemas ir jų sprendimo būdus, būti mandagiu, tolerantišku ir santūriu.
Matematikos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti Lietuvos ir užsienio universitetuose, vykdančiuose bakalauro studijas pagal matematikos ir matematikos taikymų studijų programą.
Norintiems siekti matematikos bakalauro kvalifikacijos reikalingas vidurinis išsilavinimas.
Neformaliuoju arba savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai darbui matematikos ir matematikos taikymų srityje nėra pripažįstami.
Įgiję matematikos bakalauro kvalifikaciją asmenys turi galimybę dirbti mokslo ir švietimo institucijose, gamybinėse organizacijose, kompiuterinėse firmose, ekonomikos, finansų ir draudimo institucijose ir bendrovėse, socialinių tyrimų ir informacinėse agentūrose, socialinės srities bei valdymo institucijose, gali daryti karjerą įvairiose kitose srityse, kur gali būti panaudojamos matematinės žinios, matematinis mąstymas ir kompiuterinės technologijos.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju