Mokymo programos
Lietuvių filologija
Valstybinis kodas: 612U10001
Kodas pagal ISCED: 51122
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti filologus lituanistus, turinčius pagrindinius lietuvių kalbos ir literatūros mokslinio-tiriamojo bei profesinio darbo įgūdžius, suformuotus remiantis naujausiais humanitarinių mokslų rezultatais, mokančius savarankiškai semtis žinių apie Lietuvos ir kitų tautų literatūras, kalbas ir kultūras, sugebančius lyginti ir vertinti lingvistikos ir literatūros mokslų pasiekimus, mokančius interpretuoti tautinės kultūros reiškinius nacionaliniame ir tarptautiniuose kultūrų kontekstuose, įgudusius dirbti naujausiomis informacinėmis technologijomis.
Lietuvių filologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti filologais lituanistais.
Būsimųjų filologų lituanistų pagrindiniai studijų dalykai yra Dabartinė lietuvių kalba, Šiandieninės lietuvių literatūros tendencijos, Bendrinė lietuvių kalba, Lietuvių tautosaka ir mitologija, Lietuvių literatūros istorija, Antikinė literatūra, Vakarų literatūra, Baltų filologijos įvadas, Kalbos normos teorija ir praktika, Retorika, studijuojami šalia bendrojo universitetinio lavinimo pasirenkamųjų lituanistinių dalykų.
Studijų programoje yra numatytos specializacijos: lietuvių kalba (skirta besidomintiems dabartine lietuvių kalba ir jos vartojimu šiandieniniuose rašytiniuose, sakytiniuose tekstuose), baltų kalbos (skirta besidomintiems baltų kalbomis ir jų lingvistine istorija, ryšiais su kitomis giminiškomis kalbomis), lietuvių literatūra (skirta besidomintiems lietuvių literatūra ir jos moksline analize bei interpretavimu).
Atliekama profesinė praktika (pedagoginė, mokslinė, redagavimo, vertimo). Praktikos trukmė - 240 val. Per praktiką įtvirtinami darbo su lietuvių kalba ir literatūra įgūdžiai: tobulinami vertimo, tekstų analizavimo ir redagavimo gebėjimai, mokoma perteikti žinias apie kalbą, literatūrą ir kultūrą, kaupiama mokslinių duomenų analizės patirtis, ugdomas kūrybingas įgytų žinių naudojimas ir taikymas.
Studijų programa baigiama bakalauro darbo gynimu. Baigusiam studijas ir apgynusiam baigiamąjį darbą suteikiamas lietuvių filologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus lietuvių filologijos studijų programą, studijas galima tęsti humanitarinių mokslų srities magistrantūros studijų programose (Baltų regioninių studijų, Anglistikos, Dalykinės (teisės) kalbos, Intermedialių literatūros studijų, Literatūros antropologijos ir kultūros, Lietuvių ar kitos kalbotyros, Rusistikos, Semiotikos, Taikomosios kalbotyros, Vertimo ir kt.).
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Lietuvių filologijos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti lietuvių kalbos ir literatūros specialisto (redaktoriaus, mokytojo, leksikografo) darbą įvairiose kultūros, švietimo, leidybos institucijose; žiniasklaidoje, archyvuose, bibliotekose.
Asmuo, įgijęs lietuvių filologijos bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti sklandžiai, nuosekliai, taisyklingai ir tiksliai reikšti mintis žodžiu ir raštu, analizuoti, interpretuoti, redaguoti ir kurti tekstus, jungti tarpdalykinių tyrinėjimų išvadas, vertinti kultūros procesus, taikyti kalbos ir literatūros tyrimų metodikas, surasti reikiamą medžiagą įvairiuose informacijos šaltiniuose, gebėti naudotis įvairiomis moderniomis informacinėmis technologijomis;
- žinoti lietuvių kalbos sistemą ir jos subtilybes, lietuvių literatūros istoriją, lietuvių kalbos ir literatūros vaidmenį Lietuvos ir pasaulio kultūros procesuose, lietuvių literatūros vietą Europos ir pasaulio literatūros kontekstuose, šiuolaikines filologijos moksle taikomas literatūros ir kalbos tyrimų metodikas, lietuvių kalbos ir literatūros procesus ir sieti juos su kultūros raida;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, būti mandagiu, komunikabiliu, tolerantišku, mokėti išlaikyti savitvardą ir efektyviai valdyti konfliktus, susijusius su profesine veikla.
Lietuvių filologijos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal lietuvių filologijos studijų programas.
Norintiems siekti lietuvių filologijos bakalauro kvalifikacinio laipsnio reikia turėti vidurinį išsilavinimą. Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti lietuvių kalbos ir literatūros specialistu nėra pripažįstami.
Įgiję lietuvių filologijos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti redaktoriais, vertėjais, scenaristais, leksikografais įvairiose kultūros, švietimo, leidybos institucijose; žiniasklaidoje, archyvuose, bibliotekose. Išklausę pedagogo kvalifikacijai įgyti reikalingus dalykus ir atlikę pedagoginę praktiką gali dirbti mokytojais lituanistais.
Baigus lietuvių filologijos studijų programą, studijas galima tęsti humanitarinių mokslų srities magistrantūros studijų programose (Baltų regioninių studijų, Anglistikos, Dalykinės (teisės) kalbos, Intermedialių literatūros studijų, Literatūros antropologijos ir kultūros, Lietuvių ar kitos kalbotyros, Rusistikos, Semiotikos, Taikomosios kalbotyros, Vertimo ir kt.).
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju