Mokymo programos
Archeologija
Valstybinis kodas: 612V40001
Kodas pagal ISCED: 51122
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti archeologijos bakalaurus, kvalifikuotus archeologus, turinčius platų universitetinį humanitarinį išsilavinimą, pasirengusius darbui archeologijos tyrimų srityje bei gebančius gilinti ir atnaujinti žinias, plėsti savo profesinę kompetenciją.
Archeologijos studijų programa skirta vidurinį išsilavinimą turintiems asmenims. Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji archeologijos bakalaurai studijuoja bendrojo universitetinio lavinimo bei studijų krypties dalykus, kurie apima visų Lietuvos proistorės epochų studijas, Lietuvos viduramžių archeologiją, taip pat studijuoja tokius dalykus, kaip Archeologijos lauko tyrimų metodika, Lietuvos archeologijos istorija, Paminklosaugos ir paminklotvarkos įvadas, Europos archeologijos problemos, Archeologijos istorija ir teorija, Fizinės antropologijos pagrindai, Baltų antropologija, Archeologinių radinių pirminis konservavimas ir restauravimas, Paleozoologija, Lietuvos kvarteras ir tyrimo metodai, Lietuvos numizmatikos įvadas, ir kt.
Vykdoma trijų dalių mokomoji (archeologinė) praktika archeologinių tyrimų vietose. Praktinių studijų trukmė - 480 val.
Studijų programa baigiama viešu baigiamojo bakalauro darbo gynimu. Baigusiajam suteikiamas archeologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Archeologijos bakalauro studijų programą, toliau studijas galima tęsti Archeologijos, Istorijos, Paveldosaugos arba kitose humanitarinių bei socialinių mokslų II pakopos studijų programose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Archeologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis yra reikalingas norint įgyti archeologo profesiją ir dirbti archeologo arba susijusį darbą mokslinių tyrimų, paveldosaugos institucijose, muziejuose, archeologinius tyrimus atliekančiose įmonėse, įstatymų numatyta tvarka atlikti ardomuosius archeologinius tyrimus, taip pat įvairiose srityse, susijusiose su žiniasklaida, turizmu, administracija, kt.
Archeologijos bakalauro programa ugdo šias svarbias kompetencijas: gebėjimas analizuoti ir sisteminti, bendravimas žodžiu ir raštu lietuvių kalba, gebėjimas organizuoti ir planuoti, gebėjimas mokytis, mokslinio tyrimo gebėjimui. Asmuo, turintis archeologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį, yra susipažinęs su Lietuvos ir visuotinės istorijos pamatinėmis koncepcijomis ir procesais, žino bendrąją Lietuvos proistorės raidą, išmano jos materialiuosius šaltinius, žino pagrindinius archeologijos tyrimų metodus. Jis gali įstatymų numatyta tvarka atlikti ardomuosius archeologijos tyrimus, žino archeologijos tyrimų mokslinių ataskaitų rašymo principus, yra susipažinęs su Lietuvos paveldo apsaugos reikalavimais.
Archeologijos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti tik universitete, neformaliuoju ar savaiminiu būdu įgyta kvalifikacija nėra pripažįstama.
Archeologijos bakalauro studijų programa skirta vidurinį išsilavinimą turintiems asmenims. Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Darbo ir karjeros galimybės - dirbti archeologo arba susijusį darbą mokslinių tyrimų, paveldosaugos institucijose, muziejuose, archeologinius tyrimus atliekančiose įmonėse, įstatymų numatyta tvarka atlikti ardomuosius archeologinius tyrimus, taip pat įvairiose srityse, susijusiose su žiniasklaida, turizmu, administracija, kt.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju