Mokymo programos
Medicina
Valstybinis kodas: 601A30001
Kodas pagal ISCED: 51272
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Studijų pažymėjimas

Anotacija arba apibūdinimas

Gydytojo specialisto ruošimą sudaro trys etapai: ikidiplominės studijos, internatūra ir rezidentūra. Medicinos studijų programa - pradinis gydytojų, kurie atitiktų Europos Sąjungos ir Pasaulio Sveikatos Apsaugos Organizacijos pripažintus reikalavimus, ruošimo etapas.
Medicinos studijų programos tikslas - pasiruošti tolesnėms profesinėms studijoms internatūroje ir pasirinktos specialybės rezidentūroje.
Minimalus išsilavinimas stojantiesiems - vidurinis.
Studijų programą sudaro:
1. Bendrojo universitetinio lavinimo dalykai:
Užsienio kalba, Lotynų kalba , Medicinos humanitariniai pagrindai, Psichologija, Sveikatos teisė ir ekonomika, pasirenkamieji dalykai.
2. Studijų programos pagrindų dalykai:
Fizika ir informacinės technologijos, Bendroji ir bioorganinė chemija, Bendroji ir žmogaus biologija, Žmogaus anatomija ir histologija, Bendroji ir žmogaus genetika, Biochemija, Žmogaus fiziologija, Visuomenės sveikata, Taikomoji anatomija, Mikrobiologija, Farmakologija, Profesinio bendravimo pagrindai ir psichosomatika, Patologija, Socialinė medicina ir biostatistika.
3. Studijų programos specialaus lavinimo dalykai:
Vidaus ligų propedeutika ir slaugos pagrindai, Bendroji chirurgija, Spindulinė diagnostika, Bendroji pediatrija ir neonatologija, Anesteziologija ir reanimatologija, Klinikinės onkologijos pagrindai, Traumatologija, ortopedija ir plastinė rekonstrukcinė chirurgija, Dermatovenerologija ir alergologija, Akušerija, Neurologija ir neurochirurgija, Gastroenterologija ir abdominalinė chirurgija, Vaikų infekcinės ligos, Užkrečiamos ligos ir epidemiologija, Fizioterapija, reabilitacija, Endokrinologija, Ausų, nosies ir gerklės ligos, Pulmonologija, ftiziatrija, torakalinė chirurgija, Klinikinė laboratorinė diagnostika, Kardiologija ir kardiochirurgija, Angiochirurgija, Ginekologija, Kritinių būklių medicina, transfuziologija ir toksikologija, Psichiatrija, vaikų ir paauglių psichiatrija ir psichoterapija, Reumatologija ir gerontologija, Nefrologija ir urologija, Vidaus ligų diferencinė diagnostika ir hematologija, Vaikų ligos ir vaikų chirurgija, Akių ligos, Teismo medicina ir medicinos etika, Šeimos medicinos pagrindai, Klinikinė farmakologija ir klinikinė genetika.
Baigiant studijas, šeštojo kurso 12 semestre 18 kreditų skirta praktiniam pasirengimui ir mokslo tiriamajam darbui, kurį baigus rašomas analitinio pobūdžio baigiamasis darbas. Be to studijos baigiamos laikant baigiamąjį egzaminą
Baigusieji šią studijų programą gali tęsti podiplomines studijas internatūroje ir specialybių rezidentūroje, stoti į teorinių dalykų doktorantūrą, dirbti farmacijos ir medicinos įrangos komercinėse struktūrose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Gydytojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti gydytojo darbą.
Asmuo, įgijęs gydytojo kvalifikaciją, turi:
- gebėti taikyti klinikinius metodus, gauti ir užrašyti išsamią ligos istoriją, atlikti fizinį ištyrimą ir įvertinti psichinę būklę, interpretuoti rezultatus gautus iš ligos istorijos, fizinio ištyrimo, instrumentinių bei laboratorinių tyrimų, preliminariai įvertinti paciento problemas ir pagal jas suformuluoti diagnozę, tyrimo ir gydymo planus, atlikti pagrindines klinikines procedūras, įskaitant pradinį ir specialųjį gaivinimą, venų punkciją ir kt., naudotis informacinėmis technologijomis
- žinoti klinikinius metodus, procedūras, sveiko ir sergančio žmogaus sandarą, funkcijas ir elgseną, ryšius tarp žmogaus sveikatos būklės ir jo fizinės bei socialinės aplinkos
- mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai ir savarankiškai, moksliškai mąstyti, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis.
Gydytojo kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal medicinos studijų programą.
Norintiems siekti gydytojo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti gydytoju nėra pripažįstami.
Baigusieji šią studijų programą gali:
1.tęsti podiplomines studijas internatūroje ir specialybių rezidentūroje;
2.stoti į teorinių dalykų doktorantūrą;
3.dirbti farmacijos ir medicinos įrangos komercinėse struktūrose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju