Mokymo programos
Vadyba
Valstybinis kodas: 612N20007
Kodas pagal ISCED: 51134
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, išsiugdžiusius universalias vadybines kompetencijas, sugebančius tenkinti darbo rinkos poreikius, gebančius dirbti nuolat kintančioje aplinkoje žemiausios ir vidurinės grandies vadovais bet kurioje verslo ar pelno nesiekiančioje organizacijoje.
Stojantieji turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji vadybos ir verslo administravimo specialistai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: užsienio kalbą, aukštąją matematiką, informatiką, logiką, raštvedybą, etiką, Lietuvos ūkį, kūno kultūrą, Europos studijas, filosofiją, psichologiją, pasirenkamus humanitarinių mokslų, fizinių, biomedicininių ir technologinių mokslų dalykus ir specialybinius dalykus: mikroekonomiką, organizacinio darbo pagrindus, sociologiją, makroekonomiką, rinkodarą, įmonių ekonomiką, Lietuvos politinę sistemą, specialybės kalbą, kiekybinius soc. tyrimų metodus, apskaitą, teisę, darbo teisę, darbų saugą, pasirenkamas socialinių mokslų dalyką, žmonių išteklių valdymą, finansų valdymą, verslininkystę, personalo valdymą, korporacijų valdymą, vadovo etiką ir kt.
Praktika atliekama paskirtoje ar pasirinktoje organizacijoje, kur studentai paruošia ataskaitą apie organizacijos vadybą. Praktinių studijų trukmė ? 160 val.
Vadybos studijų programa baigiama bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas vadybos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus vadybos studijų programą, studijas galima tęsti verslo vadybos studijų krypties ir kitose magistrantūros programose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Vadybos ir verslo administravimo bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti vadybos ir verslo administravimo darbą.
Asmuo, įgijęs vadybos ir verslo administravimo bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti naudoti teorines ir praktines vadybos srities žinias, kritiškai jas vertinti, valdyti metodus ir priemones sudėtingoje specializuotoje valdymo srityje ir diegti naujoves į jau naudojamus valdymo metodus, spręsti įvairias valdymo problemas verslo organizacijose, atsakingai kurti organizacinę struktūrą, valdyti išteklius ir komandą, įgyvendinti projektus ir rodyti iniciatyvą valdymo procesuose, įskaitant kitų mokymą ir komandos veiklos tobulinimą, nuolat vertinti organizacijos mokymąsi ir nustatyti mokymosi poreikius, perteikti mintis, valdymo problemas ir sprendimus tiek specialistų, tiek ir ne specialistų auditorijai, naudojant kokybiniais ir kiekybiniais tyrimais paremta informacija, rodyti veiklos patirtį, įveikiant valdymo pokyčius, reaguoti į darbe kylančias socialines ir etines problemas;
- žinoti vadybos pagrindus, valdymus būdus, metodus ir priemones, problemų sprendimo būdus ir priemones, darbuotojų ir savo kaip vadovo kvalifikacijos tobulinimo galimybes, įmonės darbuotojų atrankos būdus ir priemones;
- mokėti atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su klientais, aiškiai ir nuosekliai reikšti mintis, surasti problemas ir jas spręsti, lanksčiai vertinti reiškinius, būti tolerantišku ir nekonfliktišku.
Vadybos ir verslo administravimo bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiose studijas pagal vadybos programą.
Norint siekti vadybos ir verslo administravimo bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti vadybos ir verslo administravimo specialistu nėra pripažįstami.
Įgiję vadybos ir verslo administravimo bakalauro kvalifikaciją, asmenys gali dirbti verslo įmonėse verslo specialistais, mažųjų įmonių vadovais, įvairių padalinių vadovais.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Klaipėdos universitetas Klaipėda H. Manto g. 84
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju