Mokymo programos
Viešasis administravimas
Valstybinis kodas: 612N70004
Kodas pagal ISCED: 51134
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti profesionalius viešojo administravimo specialistus, gebančius efektyviai formuoti ir įgyvendinti viešąją politiką, suvokiančius viešojo administravimo specialistų atliekamo darbo ir etinių principų laikymosi svarbą, mokančius derinti atskirų piliečių, interesų grupių ir bendruomenės poreikius, nepažeidžiant visuomenės interesų.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji viešojo administravimo specialistai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: užsienio kalbą, psichologiją, filosofiją, informatiką, logiką, ekologiją, sociologiją, kūno kultūrą, kalbos kultūrą, Europos studijų įvadą, pasirenkamus humanitarinių, fizinių, biologinių ir technikos mokslų dalykus; studijų pagrindų dalykus: teisę, sociologiją, vadybą, viešojo administravimo įvadą, politikos studijų įvadą, Lietuvos politinę sistemą, makroekonomiką, mikroekonomiką, sociologinių tyrimų metodiką, valstybės teorijas, Lietuvos Respublikos konstitucinę teisę bei specialybinius dalykus: viešųjų organizacijų administravimą, viešojo administravimo teorijas, valstybės tarnybą, Europos Sąjungos institucijų administravimą, elektroninę valdžią, viešosios politikos analizę, viešojo sektoriaus finansus ir biudžetą, administracinę teisę, kokybės vadybą viešajame sektoriuje, strateginį valdymą viešajame sektoriuje, projektų ir viešųjų programų valdymą, piliečių dalyvavimą viešajame administravime, regionų planavimą ir plėtrą, socialinę politiką, nevyriausybinių organizacijų vadybą, viešojo administravimo etiką, vietos savivaldos modelius, regionų administravimą.
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: nuoseklioji praktika atliekama valstybės ar savivaldybės institucijose ir konkrečios programos (projekto) rengimo ir įgyvendinimo praktika. Pastarosios metu studentai dalyvauja valstybės, savivaldybės institucijų arba nevyriausybinių organizacijų programų(projektų) rengimo ir (arba) įgyvendinimo. Praktinių studijų trukmė ? 160 val.
Studijų programa baigiama bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas viešojo administravimo bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus viešojo administravimo bakalauro studijų programą, studijas galima tęsti viešojo administravimo, politikos mokslų, teisės ir kitose socialinių mokslų srities magistrantūros programose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Viešojo administravimo bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti valstybės ir savivaldos institucijose bei kitose organizacijose, atliekančiose teisės aktuose nustatytas viešojo administravimo funkcijas.
Asmuo, įgijęs viešojo administravimo bakalauro kvalifikaciją, turi:
gebėti analizuoti ir vertinti viešojo administravimo institucijų veiklą ir viešąją politiką, rengti rekomendacijas jai tobulinti, planuoti, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti individualią veiklą, teikti administracines paslaugas ir nagrinėti ginčus, analizuoti įstatymus ir kitus teisės aktus, taikyti juos praktinėje veikloje, rengti administracinius aktus ir kitus su viešuoju administravimu bei politikos įgyvendinimu susijusius dokumentus, atstovauti institucijai palaikant ryšius su piliečiais ir kitomis institucijomis, atpažinti etines situacijas ir laikytis etinių nuostatų įvairiose organizacinėse situacijose;žinoti valstybės valdymo ir viešojo administravimo institucijų veiklos ypatumus, viešosios politikos formavimo ir įgyvendinimo procesus, viešojo administravimo teisinius pagrindus, valstybės tarnybą ir jos organizavimo teisinius pagrindus;mokėti atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su klientais, aiškiai ir nuosekliai reikšti mintis, surasti problemas ir jas spręsti, lanksčiai vertinti reiškinius, būti tolerantišku ir nekonfliktišku.
Viešojo administravimo bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiose studijas pagal viešojo administravimo studijų programą.
Norintiems siekti viešojo administravimo bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti viešojo administravimo specialistu nėra pripažįstami.
Įgiję viešojo administravimo bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti vyr.specialistais ir specialistais valstybės ir savivaldos institucijose, kitose organizacijose, atliekančiose teisės aktuose nustatytas viešojo administravimo funkcijas.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Klaipėdos universitetas Klaipėda H. Manto g. 84
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju