Mokymo programos
Lietuvių filologija ir kalbos tvarkyba
Valstybinis kodas: 612T97001
Kodas pagal ISCED: 51122
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Teikiamos programos tikslas - suteikti bazinį lietuvių filologijos (su lietuvių kalbos pakraipa) išsilavinimą ir parengti studentą kalbos tvarkybos bei kitai praktinei su kalbos vartojimu susijusiai veiklai.
Stojantysis privalo turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji filologai studijuoja bendrojo lavinimo dalykus: filosofiją, užsienio kalbą, Lietuvos istoriją, pasirenkamuosius humanitarinių, fizinių, biomedicininių ir technologinių bei socialinių mokslų dalykus, kurie skirti ugdyti bendrą kultūrinę studentų kompetenciją;
studijų pagrindų dalykus: kalbotyros įvadą, lotynų kalbą, literatūros teorijos pagrindus, lietuvių ir visuotinės literatūros apžvalginius kursus, kurie skirti ugdyti bendrajai filologinei kompetencijai; lietuvių kalbos fonetiką, leksikologiją ir leksikografiją, morfologiją, akcentologiją ir kt., kurie reikalingi kalbos sistemai pažinti ir jos atžvilgiu vertinti kalbos reiškinius, taip pat formuoti profesinei terminijai. Lietuvių kalbos dalykai šioje programoje dėstomi lygmenimis, nemažai dėmesio skiriant lietuvių kalbos istorijai ir sąsajoms su kitomis baltų kalbomis;
specialaus lavinimo dalykus:
specialiąja programos dalimi siekiama suteikti teisinių žinių apie kalbos tvarkybą, formuojami gebėjimai taikyti teisės aktus vertinant konkrečius kalbos vartosenos reiškinius; suteikiamos teorinės kalbos norminimo, tekstų kūrimo ir pateikimo žinios, formuojami bendrieji klaidų taisymo bei įvairių tipų tekstų redagavimo ir sakytinio teksto pateikimo įgūdžiai.
Praktika (10 kr.) yra keleriopa: filologinė ir skirtingo pobūdžio kalbos tvarkybos.
Studijų programa baigiama bakalauro baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiamas filologijos bakalauro laipsnis.
Filologijos bakalaurai turi teisę stoti į antrosios studijų pakopos kalbotyros ir kitų mokslų sričių studijas arba įgyti pedagogo profesinę kvalifikaciją.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Filologo su papildoma kalbos tvarkymo kvalifikacija reikalinga norint dirbti kalbos tvarkytojais valstybinėse ir kitose įstaigose bei įmonėse; redaktoriais, korektoriais, stilistais laikraščiuose bei leidyklose; viešųjų ryšių ar kitais darbuotojais, kuriems nereikia kitokio specialaus išsilavinimo.
Įgijęs šią kvalifikaciją filologas turi išmanyti dabartinės lietuvių kalbos sistemą, lietuvių kalbos kilmę, raidą ir perspektyvą, turėti literatūriniam tekstui suvokti reikalingų bendrųjų žinių, taip pat išmanyti teisinius ir teorinius kalbos tvarkybos pagrindus, turėti tekstų kūrimo ir pateikimo žinių.
Šios studijų programos absolventas turi gebėti analizuoti lietuvių filologijos faktus, būti įgijęs humanitarinių mokslų metodologinę kompetenciją, gebėti taikyti teisės aktus vertinant konkrečius kalbos vartosenos reiškinius, turėti bendrųjų klaidų taisymo bei įvairių tipų tekstų redagavimo ir sakytinio teksto pateikimo įgūdžių.
Studijuojantysis šią programą įgyja viešo kalbėjimo, bendravimo su auditorija įgūdžių.
Įgyjamas bendrasis humanitarinių ir kitų mokslų sąveikos supratimas, gebėjimas integruoti įvairių mokslų faktus, argumentuotai ir sistemiškai juos analizuoti; pasiekiama socialinė ir humanistinė kompetencija, būtina konstruktyviam bendravimui ir bendradarbiavimui.
Filologo kvalifikaciją galima įgyti Klaipėdos universitete, vykdančiame studijas pagal lietuvių filologijos ir kalbos tvarkybos studijų programą.
Norintiems siekti filologo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Pagal lietuvių filologijos ir kalbos tvarkybos studijų programą įgyta kvalifikacija suteikia galimybę, be tiesioginio kalbos tvarkybos darbo, panaudoti kalbinę ir komunikacinę kompetenciją įvairiose srityse - valstybės tarnyboje, politikų darbe ir verslo struktūrose,.
Papildomai įgijus pedagogo profesinę kvalifikaciją, galima dirbti lietuvių kalbos mokytojais. Filologijos bakalaurai turi teisę stoti į antrosios pakopos kalbotyros ir kitas studijų programas.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Klaipėdos universitetas Klaipėda H. Manto g. 84
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju