Mokymo programos
Ekonomika
Valstybinis kodas: 612L17001
Kodas pagal ISCED: 51131
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Ekonomikos studijų programa skirta rengti ekonomistus, išmanančius ekonomikos teorijas, įmonių ekonomiką, matematinius metodus ekonomikoje, apskaitą, ūkio teisę, gebančius integruotai taikyti teorines žinias praktikoje, logiškai mąstyti, analizuoti rinkoje vykstančius pokyčius, atlikti įmonės ekonominę analizę, analizuoti statistinius duomenis, analizuoti finansines rinkas, taikyti pagrindinius verslo prognozavimo metodus.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir įvykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji ekonomikos specialistai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: aukštąją matematiką, informatiką, kalbos kultūrą, užsienio kalbas, organizacinio darbo pagrindus, filosofiją, logiką, Europos institucijų veiklą, teisę, kiekybinius sociologinius tyrimų metodus ir kt.; studijų pagrindų dalykus: vadybą, ekonomikos teoriją (mikroekonomiką ir makroekonomiką), ekonominių teorijų istoriją, matematinius metodus ekonomikoje ekonomines informacines sistemas, vadybą, rinkodarą, logistiką, laivų agentavimą ir ekspedijavimą, darbo teisę, ūkio teisę, uostų ūkį, raštvedybą, ekonominę geografiją, Europos ekonomines problemas, tarptautinius ekonominius santykius, ekonominę statistiką ir kt. ir specialybinius dalykus: įmonių ekonomiką, finansines rinkas, apskaitą, paslaugų ekonomiką, aplinkosaugos ekonomiką, verslo aplinkos prognozavimą, ekonominę politiką, draudimo ekonomiką ir kt. Iš viso studijuojama 40 dalykų.
Praktinės studijos vyksta įvairiose verslo įmonėse bei organizacijose, kur studentai analizuoja jų ekonominę veiklą, ruošia ataskaitą. Praktinių studijų trukmė - 400 val.
Studijų programa baigiama bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas ekonomikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus ekonomikos studijų programą mokymąsi galima tęsti socialinių mokslų srities magistrantūros programose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Ekonomikos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti ekonomisto darbą.
Asmuo, įgijęs ekonomisto kvalifikaciją, turi:
- gebėti praktiškai taikyti teorines žinias, kritiškai vertinti įvairių autorių nuostatas ir pateikti argumentuotas alternatyvas, formuluoti pagrįstas hipotezes, išvadas ir rekomendacijas, parinkti mokslinę literatūrą ir ją analizuoti, atlikti teorinius ir empirinius tyrimus, logiškai mąstyti, reikšti mintis taisyklinga lietuvių kalba, taikyti matematinius metodus ekonomikoje, naudoti kiekybinius sociologinių tyrimų metodus, analizuoti rinkoje vykstančius pokyčius, atlikti įmonės ekonominę analizę, analizuoti statistinius duomenis, analizuoti finansines rinkas, taikyti pagrindinius verslo prognozavimo metodus, dirbti paslaugų įmonėse ir jūrinėse organizacijose, taikyti mikroekonominius ir makroekonominius modelius, naudotis naujausiomis ekonominės informacijos sistemomis, parinkti efektyvias logistikos sistemas, tvarkyti įmonės apskaitą, tirti Europos ekonomines problemas, naudotis moderniomis informacinėmis technologijomis
- žinoti aukštosios matematikos pagrindus, raštvedybos taisykles, užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų), Europos Sąjungos institucijų veiklą, mikroekonomikos ir makroekonomikos teoriją, organizacinio darbo pagrindus, psichologijos pagrindus, įmonių ekonomiką, ekonominės statistikos analizės metodus, darbo ir verslo teisės pagrindus, ekonominių teorijų istoriją, vadybos pagrindus, aplinkosaugos ekonomikos pagrindus, valstybės ekonominę politiką, ekonominę geografiją
- mokėti dirbti atsakingai, savarankiškai, planuoti, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais
Ekonomisto kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal ekonomikos studijų programą.
Norintiems siekti ekonomikos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti ekonomistu nėra pripažįstami.
Įgiję ekonomikos bakalauro kvalifikaciją, asmenys gali dirbti verslo arba pelno nesiekiančiose organizacijose ekonomikos ir verslo konsultavimo srityje.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Klaipėdos universitetas Klaipėda H. Manto g. 84
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju