Mokymo programos
Socialinis darbas
Valstybinis kodas: 612L50002
Kodas pagal ISCED: 51176
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta suteikti bazinį universitetinį europinius standartus atitinkantį socialinio darbo krypties išsilavinimą, parengiant specialistus, kurių profesinė kompetencija (žinios, mokėjimai, įgūdžiai) įgalintų juos efektyviai spręsti socialines problemas Lietuvoje.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji socialiniai darbuotojai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: pasirenkamus humanitarinių, fizinių, biomedicininių ir technologinių bei socialinių mokslų dalykus; studijų pagrindų dalykus: psichologinį konsultavimą, negalės psichosociologiją, socialinės politikos pagrindus, sociologijos pagrindus socialiniame darbe, asmenybės ir socialinę psichologiją; specialybinius dalykus: socialinio darbo teoriją ir metodiką, socialinį darbą su šeima, nepilnamečių nusikalstamumą ir prevenciją, socialinių programų vadybą ir kt.
Praktinės studijos vyksta penkiais etapais: socialinio darbo teorija ir metodika (su praktikumu), praktika nevyriausybinėse organizacijose (su supervizija), praktika švietimo, sveikatos apsaugos, teisėsaugos institucijose (su supervizija), praktika socialinio darbo tarnybose ir savarankiško darbo praktika. Praktinių studijų trukmė - 640 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami bendravimo su įvairiais žmonėmis, savo veiklos planavimo, pichologinės pagalbos teikimo ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama kvalifikaciniu egzaminu ir baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas socialinio darbo bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir socialinio darbuotojo profesinė kvalifikacija.
Baigus socialinio darbo studijų programą, studijas galima tęsti socialinių mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Socialinio darbo studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantiems tapti socialiniais darbuotojais
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Socialinio darbuotojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti socialinio darbuotojo darbą.
Asmuo, įgijęs socialinio darbuotojo kvalifikaciją, turi:
- gebėti užmegzti ir plėtoti etiškus, teisėtus ir partneriškus santykius su vaikais, paaugliais, jaunuoliais, neįgaliais, pagyvenusiais ir senais žmonėmis, bedarbiais, iš įkalinimo įstaigų sugrįžusiais, smurtą bei skurdą patyrusiais ir kitais socialinės globos reikalingais žmonėmis, konsultuoti atskirtį, smurtą, skurdą patiriančius asmenis ar jų grupes, kurti saugią emocinę bendravimo ir konsultavimo aplinką, analizuoti socialines problemas, atpažinti asmens, šeimos ar grupės poreikius, numatyti, kokios pagalbos jiems reikia, planuoti ir organizuoti šios pagalbos teikimą, pasitelkiant kitas organizacijas, įvertinti, kaip viskas vyko, kaip pasisekė, numatyti, ką reikia daryti toliau, perimti pažangią Lietuvos ir kitų šalių socialinio darbo patirtį, bendradarbiauti su kitomis socialinės pagalbos įstaigomis, koordinuoti pagalbos teikimą, atlikti tyrimus, panaudoti tyrimų įrodymais pagrįstas žinias ir tokiu būdu tobulinti socialinio darbo praktiką, kurti socialines programas bei projektus, įvertinti konkrečias socialines problemas bendruomenėje, atlikti grįžtamąjį vertinimą
- žinoti socialinio darbo esmę, socialinio darbuotojo vertybes, etinę atsakomybę klientams, visuomenę kaip visumą socialinių problemų kontekste, valstybinę bei ekonominę sistemas, individo socializacijos bei socialinės adaptacijos procesus, kliento įgalinimo metodikas, politinius sprendimus, paslaugų plėtotės ir prevencijos projektus, socialinio ir ekonominio teisingumo užtikrinimo būdus, praktinės patirties vystymo ir socialinio funkcionavimo stiprinimo metodus
- mokėti kritiškai ir analitiškai mąstyti, savarankiškai spręsti problemas ir daryti išvadas bei apibendrinimus, konstruktyviai ir efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti su kolegomis ir klientais
Socialinio darbuotojo kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal socialinio darbo studijų programą.
Norintiems siekti socialinio darbo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti socialiniu darbuotoju nėra pripažįstami.
Įgiję socialinio darbuotojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti socialiniais darbuotojais socialinės apsaugos, švietimo, sveikatos priežiūros, teisėsaugos institucijose: socialinės rūpybos skyriuose, vaikų, žmonių su negalia, pagyvenusių žmonių dienos centruose, bendruomenės centruose, vaikų, senų žmonių globos namuose, žmonių su negalia pensionatuose, ligoninėse, mokyklose, kalėjimuose, įvairiose nevyriausybinėse organizacijose, bendruomenėse. Socialiniai darbuotojai dirba valstybinėse ir nevyriausybinėse organizacijose, administruoja, rengia ir vykdo įvairius nacionalinius ir tarptautinius projektus bei programas.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Klaipėdos universitetas Klaipėda H. Manto g. 84
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju