Mokymo programos
Socialinė pedagogika
Valstybinis kodas: 612X16001
Kodas pagal ISCED: 51114
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti socialinius pedagogus, įgijusius fundamentaliąsias edukologines žinias ir socialiniam pedagogui reikiamas kompetencijas (žinias, mokėjimus, įgūdžius, nuostatas, patirtį ir kt.), įgalinančias spręsti asmenybės ugdymo (-si) ir socializacijos problemas.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji socialiniai pedagogai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: filosofiją, vaiko sveikatą, specialybės terminiją užsienio kalba, kūno kultūrą, psichologiją ir kt.; studijų pagrindų dalykus: socialinę psichologiją, bendravimo psichologiją, įvadą į edukologijos studijas, pedagogikos teoriją ir istoriją, vaiko anatomijos ir fiziologijos pagrindus, vaiko sveikatos sutrikimus ir jų korekciją; specialybinius dalykus: įvadą į socialinę pedagogiką, socialinę pedagogiką, socialinį ugdymą vaikų globos institucijose, vaikų teisių apsaugos pagrindus, šeimos pedagogiką, sociokultūrinį ugdymą bendruomenėje, prevencinės pedagogikos pagrindus, socialines pedagogines technologijas, rizikos grupės vaikų ugdymą ir kt. Iš viso studijuojama 45 dalykai.
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: socialinė pedagoginė praktika I, kurios metu studentai susipažįsta su socialinio pedagogo profesija, jo vykdoma veikla įvairiose institucijose ir socialinė pedagoginė praktika II, kurios metu studentai taiko teorines žinias praktikoje ir tobulina socialiniam pedagogui būtinas kompetencijas praktinėje veikloje, vykdydami socialinio pedagogo veiklą mokykloje, vaikų teisių apsaugos tarnyboje, nevyriausybinėse organizacijose, vaikų globos namuose ir kt. Būsimieji socialiniai pedagogai atlieka praktiką, prižiūrint profesionaliam socialiniam pedagogui (praktikos vadovui) ir nuolat konsultuojantis su praktikos vadovu. Praktinių studijų trukmė - 560 val.
Studijų programa baigiama bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus socialinės pedagogikos studijų programą, studijas galima tęsti socialinių mokslų srities magistrantūros programose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Socialinio pedagogo kvalifikacija reikalinga norint dirbti socialinio pedagogo darbą.
Asmuo, įgijęs socialinio pedagogo kvalifikaciją, turi:
- gebėti įvertinti ugdytinio poreikius, sudaryti socialinės pedagoginės pagalbos ugdytiniui planą, taikyti individualaus darbo su ugdytiniu metodus, įvertinti vaiko vystymosi galimybes, organizuoti ugdytinių veiklą, padedančią tobulinti socialinį funkcionavimą, analizuoti socialinio pedagoginio poveikio individui veiksmingumą, įvertinti ugdytinio vietą socialinėje grupėje, vertinti ugdytinio aplinką, organizuoti visuomenės švietimą, analizuoti prevencinio darbo veiksmingumą, bendrauti ir bendradarbiauti su ugdytinių šeimos nariais, ugdymo institucijomis, koordinuoti socialinės pedagoginės pagalbos teikimą ugdytiniams, vertinti, organizuoti ir tobulinti socialinio pedagogo praktiką, taikyti socialinio tyrimo metodus
- žinoti socializacijos, vystymosi ir ugdymo/si sunkumų priežastis, ugdytinio aplinkos veiksnių poveikį individui, šiuolaikinės pedagoginės psichologijos, socialinės pedagogikos problemas, ugdymo funkcijas, šiuolaikines edukacines technologijas ir metodus, palankias ugdytinio raidos sąlygas bei rizikos veiksnius, socialinio ir pedagoginio švietimo būdus ir formas, pagrindinius Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, susijusius su vaiko teisių apsaugos teisiniu reguliavimu, individualaus darbo su ugdytiniu principus, vaikų, jų šeimų narių, grupių, institucijų bei bendruomenių sąveikos stiprinimo mechanizmus, projektų rengimo metodologiją, socialinių pedagoginių problemų prevencijos organizavimo būdus, socialinio pedagoginio tyrimo metodus, įvairias socialines, pedagogines, teisines, psichologines paslaugas
- mokėti dirbti kūrybingai, atsakingai, savarankiškai, planuoti, organizuoti savo darbą, empatiškai bendrauti su kolegomis ir klientais, kurti demokratiškus, savitarpio pagalba ir pagarba grindžiamus santykius, vadovautis pedagoginės etikos principais, ugdyti(s) nuostatą, skatinančią tautinę, rasinę, kultūrinę ir religinę toleranciją, žmogiškąjį ir socialinį solidarumą
Socialinio pedagogo kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal socialinės pedagogikos bakalauro studijų programą.
Norintiems siekti socialinio pedagogo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti socialiniu pedagogu nėra pripažįstami.
Įgiję socialinio pedagogo kvalifikaciją asmenys gali dirbti socialiniais pedagogais švietimo ir globos, formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigose: visų tipų bendrojo lavinimo, vaiko globos, internatinėse, jaunimo, ikimokyklinėse įstaigose, laisvalaikio centruose, nevyriausybinėse organizacijose, taip pat specialios paskirties švietimo ir globos institucijose prevencijos ir reabilitacijos srityje, bendruomenėje, vaikų teisių apsaugos tarnybose, savivaldybių ar regioniniuose socialinės paramos centruose ir kt.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Klaipėdos universitetas Klaipėda H. Manto g. 84
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju