Mokymo programos
Traukinių Priėmėjo Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 361084013
Kodas pagal ISCED: 33384
Lygmuo ir/ar tipas:
Darbo rinkos profesinis mokymas
Transporto paslaugos
Pakopa: Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Baigimo sertifikatas: Kvalifikacijos pažymėjimas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 9 sav.

Anotacija arba apibūdinimas

Geležinkelių transportu vežama daug materialinių vertybių, jų tarpe daug pavojingų krovinių - naftos produktų, chemikalų, trąšų. Kad išsaugoti krovinius ir apsaugoti aplinką nuo teršimo, riedmenys turi būti deramai paruošti krovinių vežimui, kroviniai turi būti teisingai pakrauti ir pritvirtinti. Tai yra būtina ir eismo saugumo sąlyga. Kelyje turi būti nuolat tikrinama riedmenų būklė, taip pat krovinių pakrova bei tvirtinimo patikimumas, reikia pašalinti smulkius pakrovos ir tvirtinimo pažeidimus. Šį darbą atlieka traukinių priėmėjas, o jo paruošimą atlikti šias funkcijas ir numato ši programa.
Traukinių priėmėjas dirba stotyse, tarp judančių riedmenų. Jo darbas yra padidinto pavojingumo. Traukinių priėmėjas dirba ir pasienio stotyse perduodant bei priimant vagonus iš užsienio šalių geležinkelių. Nuo jo kokybiško darbo priklauso geležinkelių bei krovinių savininkų materialiniai ir finansiniai nuostoliai, taip pat eismo saugumas.
Teorinio mokymo metu suteikiamos bendrosios žinios apie geležinkelių darbą, stočių darbo technologiją, smulkiai supažindinama su krovinių pakrovos, tvirtinimo, vežimo taisyklėmis, komercinės apžiūros tvarka, su techninio geležinkelių naudojimo nuostatais, signalizacijos ir eismo taisyklėmis (apimtyse, nustatytose Valstybinės geležinkelių inspekcijos). Įvertinant sudėtingas darbo sąlygas, ypatingas dėmesys skiriamas darbų saugai ir priešgaisrinei apsaugai.
Programoje siūlomas mokymo režimas yra 40 akademinių valandų per savaitę, nes mokysis jau suaugę žmonės.
Apie 40% mokymui skirto laiko numatoma teoriniam mokymui. Praktinis mokymas vykdomas geležinkelio stotyse, kuriose yra galimybė praktikoje įtvirtinti visus teorinio mokymo skyrius.
Praktinio mokymo metu, be praktinių įgūdžių įsigijimo, kursantai turi būti apmokyti pašalinti smulkius krovinių pakrovos, tvirtinimo taisyklių ir komercinius pažeidimus.
Išklausius visą teorinio mokymo kursą ir atlikus visą praktinį mokymą, traukinių priėmėjo rengimas baigiamas kvalifikaciniu egzaminu. Sėkmingai išlaikę egzaminus asmenys įgyja teisę dirbti traukinių priėmėju, ir jiems išduodamas nustatytas Valstybės pripažintos formos kvalifikacijos pažymėjimas (lygmuo 1500).
Išklausęs visą teorinio mokymo kursą, atlikęs visą praktinį mokymą ir išlaikęs baigiamąjį kvalifikacinį egzaminą, traukinių priėmėjas moka atlikti traukinių, vagonų ir konteinerių komercinę apžiūrą, plombuoti vagonus ir konteinerius, pildyti traukinių ir vagonų priėmimo ir perdavimo dokumentus, atkabinti ir prikabinti vagonus, šalinti smulkius krovinių pakrovos, tvirtinimo ir komercinius pažeidimus, naudotis signalizacijos ir ryšių priemonėmis, suteikti pirmąją medicinos pagalbą, dirbti laikantis darbų saugos, darbo higienos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų.
Įgijęs kvalifikaciją, traukinių priėmėjas gali įsidarbinti SPAB "Lietuvos geležinkeliai" ir kitose transporto įmonėse.
Ruošiant programą vadovautasi Lietuvos Respublikos geležinkelio transporto kodeksu, Valstybinės geležinkelių inspekcijos viršininko 2000 08 04d. įsakymu Nr.5 "Dėl geležinkelių transporto darbuotojų profesijų ir pareigybių, susijusių su traukinių eismu, sąrašo ir šiems darbuotojams privalomų žinių apimčių", Techninio geležinkelių naudojimo nuostatais, Krovinių vežimo geležinkelio transportu taisyklėmis ir kitais norminiais Susisiekimo ministerijos ir SPAB "Lietuvos geležinkeliai" dokumentais.
Mokymo programą pateikė Specialios paskirties akcinė bendrovės "Lietuvos geležinkeliai" specialistai.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas


Pagalba
| Apie sistemą |
English
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla Vilnius Islandijos g. 3/18
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju