Mokymo programos
Bendrojo Pagalbos Centro Specialisto Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 362086103
Kodas pagal ISCED: 33386
Lygmuo ir/ar tipas:
Darbo rinkos profesinis mokymas
Saugos paslaugos
Pakopa: Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Baigimo sertifikatas: Kvalifikacijos pažymėjimas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 12 sav.

Anotacija arba apibūdinimas

Programos atsiradimo prielaidos: Europos Sąjungos valstybės narės privalo užtikrinti, kad be kitų nacionalinių reguliavimo institucijų nurodytų nacionalinių pagalbos telefono numerių, visi viešai prieinamų telefono ryšio paslaugų galutiniai paslaugų gavėjai, įskaitant ir taksofonų naudotojus, galėtų nemokamai paskambinti bendruoju pagalbos telefono numeriu ,,112" (toliau - numeris „112") ir kad į skambučius numeriu „112" būtų tinkamai atsakoma ir būtų aptarnaujama pagal tinklų technologines galimybes taip, kad atitiktų nacionalinius pagalbos tarnybų sistemos organizacinius reikalavimus. Lietuvai stojant į Europos sąjungą viena iš būtinų įvykdyti užduočių - užtikrinti numerio „112" veikimą visoje valstybės teritorijoje bei tinkamai reaguoti į šiuo numeriu gaunamus pagalbos prašymus. Išanalizavus užsienio valstybėse veikiančius pagalbos skambučių priėmimo ir reagavimo į pagalbos prašymus modelius buvo nuspręsta įsteigti Bendrąjį pagalbos centrą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos - atskirą įstaigą, priimančią pagalbos skambučius ir inicijuojančią reagavimą į pagalbos prašymus. Bendrojo pagalbos centro įsteigimas ir veiklos pradžia - pagrindinė šios mokymo programos atsiradimo priežastis.
Programos tikslas: Parengti kvalifikuotą Bendrojo pagalbos centro (toliau - BPC) specialistą, gebantį priimti, analizuoti ir sisteminti gaunamą informaciją, pagal kompetenciją koordinuojantį pagalbos tarnybų veiklą incidentuose bei mokanti suteikti nukentėjusiajam psichologinę pagalbą telefonu.
Programą apibūdinantys specifiniai akcentai: Speciali Bendrojo pagalbos centro programa, tinkamas psichologinis parengimo lygis.
Mokymosi trukmė: 12 savaičių (480 valandų)
Programos rengėjai:
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
Ugniagesių gelbėtojų mokykla
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

SUDERINTAPATVIRTINTA
Bendrojo pagalbos centro prie LietuvosLietuvos darbo rinkos Respublikos Vidaus reikalų ministerijosmokymo tarnybos
direktorius Artūras Kedavičius direktoriaus įsakymu

Bendrojo pagalbos centro specialistas turi žinoti:
ü Pagalbos tarnybų (valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, policijos bei greitosios medicinos pagalbos tarnybos) uždavinius, funkcijas, struktūras ir kitus šių tarnybų veiklos ypatumus;
ü Teisės aktus, reglamentuojančius priešgaisrinės apsaugos, policijos, greitosios medicinos pagalbos tarnybos bei specializuotų komunalinių tarnybų veiklos organizavimą;
ü Saugų darbą reglamentuojančius dokumentus bei saugaus darbo pagrindus;
ü Įvairių incidentų likvidavimo taktiką, tvarką bei ypatumus;
ü BPC veiklos organizavimą (tikslą, uždavinius);
ü BPC esančios įrangos ir ryšio priemonių pagrindinius veikimo principus;
ü Bendras kompiuterio bei informacinių technologijų žinias;
ü Pirmosios medicinos pagalbos nukentėjusiems suteikimo tvarką;

Bendrojo pagalbos centro specialistas turi mokėti ir gebėti:
ü Priimti, sisteminti ir perduoti informaciją telekomunikacijos priemonėmis;
ü Dirbti su BPC esančia technine programine įranga;
ü Dirbti su pagrindinėmis informacinėmis technologijomis;
ü Konsultuoti pranešusįjį kol atvyks išsiųstos tarnybos, suteikiant pirmąją pagalbą nukentėjusiems, aptikus pavojingą gyvybei incidentą, pastebėjus teisės pažeidimą;
ü Organizuoti (ryšio priemonėmis) žmonių evakuaciją iš pavojingų vietų;
ü Valdyti stresą (savo ir skambinusiojo);

DARBO APRAŠYMAS
BPC specialistas, naudodamasis techninėmis ir programinėmis priemonėmis, priims pranešimą, fiksuos įvykio charakteristikas, pranešusiojo duomenis, nenutraukęs ryšio išsiųs reikiamas pajėgas į incidento vietą, konsultuos pranešusįjį apie teisingus veiksmus, ramins psichologiškai kol įvykio vietą pasieks siųstosios specialiosios tarnybos. Reikalui esant, incidento likvidavimo metu BPC specialistas koordinuos specialiųjų tarnybų sąveiką, likvidavus incidentą surinks informaciją iš specialiųjų tarnybų, užpildys atskaitą bei įves į duomenų bazę (archyvą).
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju