Mokymo programos
Taikomoji biologija
Valstybinis kodas: 612C10004
Kodas pagal ISCED: 51142
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Taikomosios biologijos studijų programa skirta rengti biologus, išmanančius gamtines ir socialines problemas, gebančius suprasti ir spręsti šiuolaikines biologijos sritis (agroverslą, zooterapiją, molekulinę biologiją ir kt.), gebančius kurti ar modernizuoti darbo vietas.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji taikomosios biologijos specialistai studijuoja bendrojo lavinimo dalykus: informacijos valdymą, specialybės užsienio kalbą, vadybą, specialybės kalbos kultūrą, filosofijos pagrindus; studijų pagrindų dalykus: bendrąją ir organinę chemija, taikomąją matematiką, bendrąją ekologiją, bendrąją genetiką, augalų sistematiką, zoologiją bei kt. ir specialiuosius (profesinius) dalykus: zoopsichologiją, gyvūnų etologiją, parazitologiją, imunologiją, antropozoonozes, zooterapiją ir kt.
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: botanikos, zoologijos ir saugomų teritorijų praktikos ir taikomoji biologijos praktika socialinių partnerių bazėse. Praktikų metu siekiama, kad studijuojantieji gautų naudingų profesinių įgūdžių ir gebėjimų, susijusių su būsimos profesijos veiklos objektais. Praktinių studijų trukmė - 472 val.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas biologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus taikomosios biologijos studijų programą studijas galima tęsti biologijos, ekologijos, terapijos, edukologijos, vadybos ir kitose biomedicinos ar socialinių mokslų srities magistrantūros programose.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Biologijos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti biologais įstaigose, įmonėse, susijusiose su gamtinėmis ir socialinėmis problemomis.
Asmuo, įgijęs biologijos bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti kompetentingai spręsti daugelį gamtinių bei socialinių problemų, kurios apima platų ir efektyviai pritaikomą daugelyje sričių žmogaus veiklos spektrą. Daug visuomenės problemų yra susijusių su biologija, pvz., moderni agrokultūra, biologinė įvairovė ir gyvūnų gerbūvis. Tai aktualu ugdant tarpkultūrines, integralias kompetencijas, kurias galima pritaikyti sprendžiant problemas bei kuriant projektus, susijusius su įvairiomis šiuolaikinės biologijos sritimis, pradedant agroverslu, zooterapija, ekologija ir baigiant molekuline genetika
- žinoti kaip vertinti bei interpretuoti visuomenės ir jos raidos dėsningumus, šiuolaikinės demokratijos bei atviros visuomenės tendencijas, suvokti save kintančioje socialinėje ir gamtinėje aplinkoje, kaip įvertinti prioritetus, suprasti naujas vertybes atsirandančias ES bendroje politikoje, suvokiant regionų darnaus vystymosi principus, tausojant gamtos išteklius ir aplinkos puoselėjimo būtinumą
- mokėti dirbti atsakingai, savarankiškai, planuoti, organizuoti ir vertinti savo darbą, efektyviai empatiškai bendrauti su kolegomis ir klientais
Biologijos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal biologijos studijų programą.
Norintiems siekti biologijos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti biologu nėra pripažįstama.
Įgiję biologijos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali taikyti savo kompetencijas aplinkos, sveikatos ir žemės ūkio profilio valstybinių įstaigų ir firmų, savivaldybių padaliniuose, nevyriausybinėse organizacijose, švietimo sistemoje; kurti modernų šiuolaikinį verslą, dalyvauti steigiant naujus rekreacijos, kaimo plėtros ir turizmo, zooterapijos bei kitus biologinės pakraipos centrus.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju